Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Παρουσίαση μεταπτυχιακής διατριβής κ. Μανταράκη Νίκη, Σχολή ΜΠΔ

 • Συντάχθηκε 24-08-2018 10:29 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

  Ονοματεπώνυμο: Μανταράκη Νίκη

  Αριθμός Μητρώου: 2015019054
  Τίτλος: Εθνική κουλτούρα, Αρχικές Δημόσιες Εγγραφές και Εταιρίες Επιχειρηματικών Συμμετοχών

  Περίληψη: Σε παγκόσμιο επίπεδο, τα διάφορα έθνη διαφέρουν ως προς τον τρόπο διαχείρισης των οικονομικών δραστηριοτήτων. Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι η εθνική κουλτούρα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαφοροποίηση αυτή. Σύμφωνα με τον Geert Hofstede, αυτές οι διαφορές καθορίζονται ως οι διαστάσεις εθνικής κουλτούρας που μπορούν να επηρεάσουν τη φιλοσοφία του μάνατζμεντ κάθε χώρας. Στην παρούσα μελέτη εξετάζεται ο βαθμός στο οποίο η κουλτούρα κάθε έθνους μπορεί να επηρεάσει τις οικονομικές δραστηριότητες και την επιχειρηματικότητα κάθε χώρας. Πιο συγκεκριμένα εξετάζεται η επιρροή που ασκείται στο επίπεδο των επενδύσεων σε Εταιρίες Επιχειρηματικών Συμμετοχών και σε Αρχικές Δημόσιες Εγγραφές σε παγκόσμιο επίπεδο. Ταυτόχρονα εξετάζεται και η επιρροή που δέχονται οι εθνικές προτιμήσεις επενδύσεων από διάφορους άλλους παράγοντες όπως την πολιτική σταθερότητα, την θεσμική ανάπτυξη, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν κ. ο. κ. Η ανάλυση αυτή πραγματοποιείται με τρία διαφορετικά σύνολα δεδομένων, που αφορούν τις 5 διαφορετικές κύριες μεταβλητές της ανάλυσης, την ποσότητα επενδύσεων Επιχειρηματικών Κεφαλαίων σαν ποσοστό του ΑΕΠ (VC/GDP) και την διαθεσιμότητα Επιχειρηματικών Κεφαλαίων (VC availability) για τις Εταιρίες Επιχειρηματικών Συμμετοχών και το μερίδιο αγοράς Αρχικών Δημόσιων Εγγραφών (IPOs market share), την ποσότητα εσόδων από Αρχικές Δημόσιες Εγγραφές (IPO proceeds amount) και τον αριθμό των μετοχών αρχικών Δημόσιων Εγγραφών σαν ποσοστό του παγκόσμιου συνόλου μετοχών (Share of World IPOs), για τις Αρχικές Δημόσιες Εγγραφές. Το πρώτο σύνολο δεδομένων αφορά την μεταβλητή VC/ GDP και περιλαμβάνει δεδομένα από 33 χώρες παγκοσμίως και για τα έτη 2012- 2016. Το δεύτερο σύνολο δεδομένων αφορά τη Διαθεσιμότητα Επιχειρηματικών Κεφαλαίων και περιλαμβάνει δεδομένα από 99 χώρες σε όλο τον κόσμο που αφορούν τις χρονιές 2011- 2012, 2012- 2013, 2013- 2014, 2014- 2015 και 2015- 2016. Το 3ο σύνολο δεδομένων αφορά τις εξαρτημένες για τις Αρχικές Δημόσιες Εγγραφές, με στοιχεία για 54 χώρες παγκοσμίως που παρουσιάζονται σε μέσους όρους ανά τρία έτη, 2007- 2009, 2008-2010 και 2009- 2011. Στα δεδομένα αυτά διεξάγονται παλινδρομήσεις Τυχαίων Επιδράσεων (Random Effects) με τη χρήση του προγράμματος STATA και αντλούνται συμπεράσματα σχετικά με τις επιδράσεις στις επενδύσεις, οι οποίες μπορεί να φανούν χρήσιμες τόσο σε επενδυτές και μελετητές, αλλά ακόμα και σε θεσμικά όργανα.

  Επιβλέπων: Φώτης Πασιούρας
  Πρώτο Μέλος: Μιχάλης Δούμπος
  Δεύτερο Μέλος: Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης

  Ημερομηνία Εξέτασης
  Ημέρα/Μήνας/Έτος: 29/08/18

  Ώρα: 11:30 π.μ.

  Χώρος Εξέτασης
  Αίθουσα: Εργαστήριο Συστημάτων Χρηματοοικονομικής Διοίκησης και Εργαστήριο Ανάλυσης Δεδομένων & Πρόβλεψης.
  Κτίριο: ΜΠΔ  Τόπος: Δ5 - Κτίριο ΜΠΔ, Δ5.007
  Έναρξη: 29/08/2018 11:30
  Λήξη: 29/08/2018 12:30


© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012