Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Αναστολή της Εκπαιδευτικής Λειτουργίας | Suspension of the Educational Function

 • Συντάχθηκε 11-03-2020 02:58 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: 11-03-2020 19:32

  [message follows in both Greek and English] [ακολουθεί μήνυμα σε Ελληνικά και Αγγλικά]

   


  Ενημέρωση σχετικά με την αναστολή της εκπαιδευτικής λειτουργίας του Πολυτεχνείου Κρήτης

  Μετά τις τελευταίες ανακοινώσεις από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Υπουργείο Υγείας και την έκδοση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 783/τ. Β’/10.03.2020) [pdf], η Πρυτανεία του Ιδρύματος σας ενημερώνει ότι το Πολυτεχνείο Κρήτης αναστέλλει την εκπαιδευτική λειτουργία του από την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2020 έως και την Τρίτη 24 Μαρτίου 2020 (14 ημέρες), όπως και όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων κατά της εξάπλωσης του νέου κορωνοϊού SARS-CoV-2.

  Συγκεκριμένα, αναστέλλονται:

  • Οι πάσης φύσεως διά ζώσης εκπαιδευτικές διαδικασίες (μαθήματα, εργαστήρια, παρουσιάσεις, κλπ.), οι οποίες απαιτούν φυσική παρουσία.

  • Η λειτουργία των αναγνωστηρίων που βρίσκονται στη Βιβλιοθήκη και στο Γλωσσικό Κέντρο.

  • Η λειτουργία των αιθουσών κοινόχρηστων υπολογιστών του Μηχανογραφικού Κέντρου.

  • Η λειτουργία του χώρου εστίασης της Φοιτητικής Λέσχης.

  • Η λειτουργία των κυλικείων ως τόπου συνάθροισης ή τόπου κατανάλωσης ειδών.

  • Η λειτουργία όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων.

  • Οι τελετές, ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια, δημόσιες παρουσιάσεις και γενικότερα οι πάσης φύσεως εκδηλώσεις που έχουν ως αποτέλεσμα την συνάθροιση πολλών ατόμων στον ίδιο χώρο.

  Από την παραπάνω προσωρινή αναστολή εξαιρούνται:

  • Οι εξ αποστάσεως εκπαιδευτικές διαδικασίες, οι οποίες δεν απαιτούν φυσική παρουσία.

  • Οι ερευνητικές δραστηριότητες και διαδικασίες στα εργαστήρια.

  • Οι διοικητικές δραστηριότητες και λειτουργίες όλων των υπηρεσιών. 

  • Οι συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων διοίκησης. 

  • Η λειτουργία της Φοιτητικής Εστίας για τη στέγαση των φοιτητών/φοιτητριών.

  • Η λειτουργία της Φοιτητικής Λέσχης μόνο ως χώρου παρασκευής και διανομής φαγητού.

  • Η λειτουργία των κυλικείων μόνο ως σημείων πώλησης ειδών. 

  • Οι πάσης φύσεως εργασίες ανέγερσης, συντήρησης και λειτουργίας των εγκαταστάσεων της Πολυτεχνειούπολης.

  Επιπρόσθετα, ενημερώνουμε όλα τα μέλη της Πολυτεχνικής Κοινότητας ότι για το διάστημα αναστολής λειτουργίας, η σίτιση στη Φοιτητική Λέσχη θα παρέχεται αποκλειστικά με τη διανομή του φαγητού σε ατομικό πακέτο (δύο επιλογές) στις τυπικές ώρες λειτουργίας. Ο χώρος του εστιατορίου δεν θα είναι διαθέσιμος για κατανάλωση γευμάτων ή συνάθροιση.

  Κατά το διάστημα της αναστολής, επιβάλλεται όλα τα μέλη της Πολυτεχνικής κοινότητας να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις πλέον απαραίτητες. Ιδιαίτερα, οι φοιτητές με μόνιμη κατοικία εκτός Χανίων και ιδίως εκτός Κρήτης θα πρέπει να παραμείνουν στα Χανιά και να αποφύγουν την μετακίνησή τους προς τους τόπους μόνιμης κατοικίας τους. Διαφορετικά, είναι πολύ πιθανό να λειτουργήσουν ως μεταφορείς του ιού κατά την επιστροφή τους και πρακτικά να ενισχύσουν την περαιτέρω εξάπλωσή του. Η περίοδος αναστολής δεν είναι περίοδος διακοπών, αλλά περίοδος δοκιμασίας για την κοινότητά μας και για ολόκληρη την κοινωνία, απέναντι σε μία άγνωστη απειλή.

  Τέλος, συστήνουμε σε όλη την Πολυτεχνική Κοινότητα την τακτική παρακολούθηση της ιστοσελίδας του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) και της σχετικής ενημερωτικής ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και την πιστή τήρηση των μέτρων ατομικής πρόληψης και υγιεινής, με βάση τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.

  Καλούμε κάθε μέλος της Πολυτεχνικής κοινότητας να ενεργεί με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης. 

   

  Η Πρυτανεία του Πολυτεχνείου Κρήτης

   


  Information about the suspension of the educational function of the Technical University of Crete

  Following the latest announcements made by the Ministry of Education and Religious Affairs and the Ministry of Health and the issuance of the relevant Joint Ministerial Decision (Government Gazette 783/issue B’/10.03.2020), the TUC Rectorate would like to inform you that the Technical University of Crete suspends the educational function from Wednesday, March 11, 2020 to Tuesday, March 24, 2020 (14 days), similarly to all Higher Educational Institutions in the country, as a precautionary measure against the spread of the new SARS-CoV-2 coronavirus.

  In particular, the following shall be suspended:

  • All kinds of live educational processes (classes, labs, presentations, etc.) that require physical presence.

  • The operation of the reading areas located in the Library and the Language Center.

  • The operation of the computer rooms at the Computer Center.

  • The operation of the dining area of the Student Restaurant.

  • The operation of the canteens as a place of gathering or dining.

  • The operation of all sports facilities.

  • Ceremonies, conferences, workshops, seminars, public presentations and more generally all kinds of events that result in many people gathering at the same area.

  The following are excluded from this temporary suspension:

  • Distance educational processes, which do not require physical presence.

  • Research activities and procedures in the laboratories.

  • The administrative activities and functions of all services.

  • The meetings of the governing bodies.

  • The function of the Student Residence for the accommodation of the students.

  • The function of the Student Restaurant only as a place of preparation and distribution of food.

  • The function of the canteens only as points of sale.

  • All kinds of work on the construction, maintenance and operation of the facilities on the TUC Campus.

  In addition, we inform all members of the TUC Community that during the suspension period, services at the Student Restaurant will be provided exclusively by distributing the food in individual packages (two options) during the typical opening hours. The dining area will not be available for dining or gathering.

  During suspension, all members of the TUC community must restrict their travels to the most necessary. In particular, students with permanent residence outside Chania and especially outside of Crete must remain in Chania and avoid travelling to their places of permanent residence. Otherwise, they are likely to act as carriers of the virus upon their return and practically enhance its further spread. The suspension period is not a holiday period, but rather a trial period for our community and the entire society, against an unknown threat.

  Finally, we recommend to the entire TUC Community the frequent monitoring of the website of the European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), as well as the strict adherence to personal preventive and hygiene measures, in accordance to ECDC guidelines.

  We invite every member of the TUC community to act with a sense of social responsibility.

   

  The Rectorate of the Technical University of Crete

   


  Συνημμένα:

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012