Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Προκήρυξη για την εκλογή των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης

 • Συντάχθηκε 19-08-2022 16:33 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: 19-08-2022 17:24

  Προκήρυξη για την εκλογή των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, με αριθμ. πρωτ. 4908/19.08.2022 (ΑΔΑ: 9Ε49469Β6Ν-0ΘΡ) σε εφαρμογή του ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις»

  Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων: 30η Σεπτεμβρίου 2022 , ημέρα Παρασκευή και ώρα Ελλάδος 2:00 μ.μ.

   


  Συνημμένα:

 • Συντάχθηκε 29-09-2022 22:08 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ορθή Επανάληψη της Προκήρυξης για την εκλογή των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης (ΑΔΑ: 9Ε49469Β6Ν-0ΘΡ) σε εφαρμογή του ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις»

  Η ορθή επανάληψη αφορά στην αφαίρεση της παρακάτω παραγράφου από την ενότητα Β της αρχικής προκήρυξης, η οποία, σύμφωνα με γραπτή απάντηση του ΥΠΑΙΘ (29.09.2022) σε σχετικό ερώτημα του Πρύτανη του Ιδρύματος (25.08.2022), δεν ερμήνευε ορθά την παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4957/2022:

  «Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4957/2022, τα έξι (6) εσωτερικά μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης πρέπει να προέρχονται από διαφορετικές Σχολές, εκτός μίας (1) Σχολής από την οποία είναι δυνατόν να αναδειχθούν, κατ’ εξαίρεση, δύο (2) εσωτερικά μέλη στο Συμβούλιο Διοίκησης, καθώς το πλήθος των μονοτμηματικών Σχολών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι πέντε (5). Η ίδια εξαίρεση ανάδειξης δύο (2) μελών από την ίδια Σχολή ενδέχεται να ισχύσει και για περισσότερες Σχολές, στην περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι από όλες τις Σχολές του Ιδρύματος.»

  Στα έχοντας υπόψη, πέρα της ως άνω απάντησης του ΥΠΑΙΘ, έχουν προστεθεί και οι σχετικές διατάξεις για την αλλαγή του υπογράφοντος.

  Λόγω της αλλαγής αυτής, η οποία ενδέχεται να επηρεάσει τις προθέσεις των υποψηφίων και επειδή γίνεται μία ημέρα πριν την αρχική καταληκτική ημερομηνία, δίνεται παράταση επτά (7) ημερών και ορίζεται νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων η 7η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα Ελλάδος 2:00 μ.μ.


  Συνημμένα:

 • Συντάχθηκε 01-10-2022 22:31 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο/η Lagoudakis Michail έγραψε:

  Η ορθή επανάληψη αφορά στην αφαίρεση της παρακάτω παραγράφου από την ενότητα Β της αρχικής προκήρυξης, η οποία, σύμφωνα με γραπτή απάντηση του ΥΠΑΙΘ (29.09.2022) σε σχετικό ερώτημα του Πρύτανη του Ιδρύματος (25.08.2022), δεν ερμήνευε ορθά την παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4957/2022:

  Επισυνάπτεται η εγκύκλιος 119929/Ζ1/30.09.2022 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ), όπου στην παράγραφο Γ.4 (σελίδα 4) περιγράφεται η ορθή κατά το ΥΠΑΙΘ ερμηνεία της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4957/2022. Η παράγραφος Γ.4 ταυτίζεται με την προαναφερθείσα γραπτή απάντηση του ΥΠΑΙΘ (29.09.2022).


  Συνημμένα:

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012