Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Διεθνής δημόσια πρόσκληση για την ανάδειξη των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης

 • Συντάχθηκε 19-08-2022 17:05 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: 19-08-2022 17:20

  Διεθνής Δημόσια Πρόσκληση για την ανάδειξη των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, με αριθμ. πρωτ. 4909/19.08.2022 (ΑΔΑ: ΨΒ95469Β6Ν-ΙΝ0) σε εφαρμογή του ν.4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις»

  Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων: 17η Οκτωβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα Ελλάδος 2.00 μ.μ.

   

  International Open Call for the appointment of the external members of the Governing Council of the Technical University of Crete in accordance to the provisions of Law 4957/2022 "New Horizons in Higher Education Institutions: Strengthening the quality, functionality and connection of Higher Education Institutions with society and other provisions".

  Deadline for the submission of applications: Monday 17 October 2022, 2:00 pm (EET)

  English text is included in the pdf file, after the Greek text.

   


  Συνημμένα:

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012