Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Προκηρύξεις / Διακηρύξεις
 • Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση του Έργου "Συντήρηση και επισκευή μεμονωμένων κουφωμάτων και μεταλλικών κατασκευών στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Πολυτεχνείου Κρήτης"

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση του Έργου "Συντήρηση και επισκευή μεμονωμένων κουφωμάτων και μεταλλικών κατασκευών στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Πολυτεχνείου Κρήτης"

 • Συντάχθηκε 25-01-2023 14:09 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Πρόσκληση υποβολής προσφοράς

  Για την απευθείας ανάθεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΙΣ ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» προϋπολογισμού 29.215,13€ (πλέον ΦΠΑ 24%) σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων 118 και 120 του  Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/08.08.2016) ως ισχύει  και των περ (ζ), (η) και (θ) της παρ. 1 του άρθρ. 15 του Ν.4957/2022 (ΦΕΚ 141/Α΄/21.07.2022)

  Προς Δημήτριο Κ. Παραδά 

  Μεταλλικές Κατασκευές –  Κτιριακά Έργα

  Έδρα: Αγίας Μαρίνας 7, Χανιά

  Το ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΝΠΔΔ, με έδρα στην Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανών Χανίων (www.tuc.gr, ΑΦΜ 090034024, ΔΟΥ Χανίων), ως αναθέτουσα αρχή και δυνάμει της υπ’ αρ. πρωτ. 2230/25.01.2023 εγκριτικής απόφασης του Πρύτανη του Ιδρύματος, Καθηγητή Μιχαήλ Ε. Ζερβάκη (ΑΔΑΜ: 23REQ012028413) 

  σας προσκαλεί

  όπως υποβάλλετε προσφορά για την εκτέλεση του έργου με τίτλο "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΙΣ ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ" και προϋπολογισμό μελέτης 29.215,13€ (πλέον ΦΠΑ 24%), μέσω της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν.4412/2016.

  Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και οι οικονομικές προσφορές συντάσσονται με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2α του ως άνω νόμου.

  Το έργο ανήκει στην κατηγορία των  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ εργασιών: 28.015,13€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα).

  Συνολικός προϋπολογισμός έργου με ΦΠΑ: 28.015,13€ (εργασίες, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα) + 1.200,00€ (αναθεώρηση) + 7.011,63€ (ΦΠΑ 24%) = 36.226,76€

  Φυσικό αντικείμενο Έργου:Σύμφωνα με το Τεύχος της Τεχνικής Έκθεσης οι εργασίες που θα εκτελεστούν στα πλαίσια του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΙΣ ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ», αφορούν σε εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης μεμονωμένων κουφωμάτων και μεταλλικών κατασκευών και έχουν ως στόχο, αφενός τη διασφάλιση της ασφάλειας των χρηστών και αφετέρου την εξασφάλιση ικανοποιητικών συνθηκών εργασίας.

  Συμβατική προθεσμία εκτέλεσης Έργου: Η διάρκεια εκτέλεσης έργου ορίζεται στους τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Όσον αφορά τις παρατάσεις κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 147 και 148 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/08.08.2016), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

  Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς: 31 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 13:00

  Ημερομηνία αποσφράγισης: 1 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 10:00

  Πηγή χρηματοδότησης έργου: Η  δαπάνη του έργου θα βαρύνει τον προϋπολογισμό και τις πιστώσεις του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΤΠΑ) του Υπουργείου Παιδείας (εθνικό σκέλος Π.Δ.Ε.) και συγκεκριμένα του έργου της ΣΑΝΑ 346  με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΠΚ 2014ΣΕ54600070, 2014ΣΕ54600009, 2014ΣΕ54600075) (2020ΣΕ54600032)» με ενάριθμο: 2021ΝΑ34600377, KAE: 9322 Ι, με φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

  Η Πρόσκληση αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα του Πολυτεχνείου Κρήτης (www.tuc.gr), μαζί με τα τεύχη του έργου, καθώς και στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

  Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

  Δ. Μαυρακάκη


  Συνημμένα:

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012