Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την για την ανανέωση συνδρομών της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης (ΒΙΚΕΠ) του Πολυτεχνείου Κρήτης

 • Συντάχθηκε 28-04-2023 11:40 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Το Πολυτεχνείο Κρήτης προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με ανοικτή διαδικασία, σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ανανέωση συνδρομών της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης (Βι.Κε.Π.) του Πολυτεχνείου Κρήτης για το έτος 2023, ο οποίος υποδιαιρείται σε τρία (3) Τμήματα:

  ΤΜΗΜΑ 1: Ανανέωση ιδρυματικών συνδρομών σε ξενόγλωσσα περιοδικά.  Προϋπολογισμός Τμήματος 1: 8.300,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24% για τις ηλεκτρονικές συνδρομές & 6% για τις έντυπες συνδρομές).

  ΤΜΗΜΑ 2: Ανανέωση ξενόγλωσσων, συνεργατικών (μέσω του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών), συνδρομών σε βάσεις δεδομένων. Προϋπολογισμός Τμήματος 2: 14.156,07 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

  ΤΜΗΜΑ 3: Ανανέωση ξενόγλωσσων, ιδρυματικών συνδρομών σε βάσεις δεδομένων. Προϋπολογισμός Τμήματος 3: 11.103,78€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

  Συνολικός προϋπολογισμός: 33.559,85 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

  Η δαπάνη βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό έτους 2023 του Πολυτεχνείου Κρήτης, ΚΑΕ 1259α. CPV: 64216200-5 & 22213000-6.

  Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Ν. 4412/2016 και στην Κ.Υ.Α. 64233 (ΦΕΚ Β’ 2453/09.06.2021). Αρ. Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 191938.

  Καταληκτική Ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 22 Μαΐου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 22:00.

  Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 25 Μαΐου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00.

  Ζητούμενα δικαιολογητικά και τρόπος υποβολής προσφορών: Σύμφωνα την υπ΄αριθμ. 3439/26.04.2023 διακήρυξη.

  Έξοδα δημοσιεύσεων: Τα έξοδα δημοσίευσης στον τοπικό τύπο θα βαρύνουν τον/τους ανάδοχο/χους.

  Επισυνάπτονται: (α) 3439 Διακήρυξη, (β) 3440 Περίληψη της Διακήρυξης, (γ) Έντυπα ΕΕΕΣ σε μορφή pdf & xml (zip), (δ) Παράρτημα A' "Τεχνικές Προδιαγραφές" σε επεξεργάσιμη μορφή word, (ε) Παράρτημα Δ' ''Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς'' σε επεξεργάσιμη μορφή word, (στ) Έντυπο συλλογής στοιχείων εκπαιδευομένων, (ζ) Ενημέρωση Ο.Φ. για ορθή υποβολή προσφοράς.Τμήμα Προμηθειών

  Τμήμα Προμηθειών

  Μιχάλης Πρώιμος


  Συνημμένα:

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012