Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Προκηρύξεις / Διακηρύξεις
 • Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου/αναδόχων για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και συναφών υποδομών του Πολυτεχνείου Κρήτης

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου/αναδόχων για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και συναφών υποδομών του Πολυτεχνείου Κρήτης

 • Συντάχθηκε 16-05-2023 13:53 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Το Πολυτεχνείο Κρήτης προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων με ανοικτή διαδικασία, σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου /αναδόχων παροχής υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και συναφών υποδομών του Πολυτεχνείου Κρήτης, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 3675/10.05.2023 διακήρυξη.

  Η σύμβαση υποδιαιρείται στα παρακάτω πέντε (5) τμήματα:

  Τμήμα 1: Υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης των Υποδομών του DATA CENTER του Πολυτεχνείου Κρήτης για τα έτη 2024-2025, συνολικού προϋπολογισμού 34.200,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

  Τμήμα 2: Υπηρεσίες συντήρησης Υποσταθμών Πεδίων Μέσης Τάσης του Πολυτεχνείου Κρήτης για τα έτη 2023-2025, συνολικού προϋπολογισμού 27.600,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

  Τμήμα 3: Υπηρεσίες συντήρησης των συσκευών αδιάλειπτης παροχής ενέργειας UPS Πολυτεχνείου Κρήτης για τα έτη 2023-2025, συνολικού προϋπολογισμού 17.250,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

  Τμήμα 4: Υπηρεσίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης πυροσβεστήρων, ετήσιου ελέγχου όλων των πυροσβεστήρων και των μόνιμων συστημάτων τοπικής εφαρμογής που βρίσκονται στους χώρους του Πολυτεχνείου Κρήτης για τα έτη 2023-2025, συνολικού προϋπολογισμού 42.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

  Τμήμα 5: Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης του τηλεφωνικού κέντρου του Πολυτεχνείου Κρήτης έτους 2024, συνολικού προϋπολογισμού 8.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

  Συνολική εκτιμώμενη αξία σύμβασης συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 129.050,00 €.

  Προσφορές υποβάλλονται για ένα, περισσότερα του ενός ή για όλα τα τμήματα.

  Η δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό και τις πιστώσεις του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Παιδείας (εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων)- έργο της ΣΑΝΑ 346 με κωδικό 2023ΝΑ34600014 και τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (2023-2025)» (κατ 1.0), MIS: 5198116, ΚΑΕ: 9322Ξ, με φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων- KAE 9322Ξ.

  Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

  Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Ν. 4412/2016 και στην Κ.Υ.Α. 64233 (ΦΕΚ Β’ 2453/09.06.2021). Αρ. Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 193310.

  Καταληκτική Ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 26 Ιουνίου 2023 ημέρα Δευτέρα, ώρα 22:00.

  Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 29 Ιουνίου 2023 ημέρα Πέμπτη και  ώρα 10:00 π.μ.

  Ζητούμενα δικαιολογητικά και τρόπος υποβολής προσφορών: Σύμφωνα την υπ΄αριθμ. 3675/10.05.2023 διακήρυξη.

  Έξοδα δημοσιεύσεων: Τα έξοδα δημοσίευσης στον τύπο θα βαρύνουν τον ανάδοχο. Δεδομένου ότι η σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα, θα επιμεριστεί η δαπάνη δημοσιεύσεων, ανά τμήμα, αναλογικά και με βάση την εκτιμώμενη αξία κάθε τμήματος.

  Επισυνάπτονται: (α) 3675 Διακήρυξη, (β) 3763 Προκήρυξη, (γ) 3676 Περίληψη της Διακήρυξης, (δ) Έντυπα ΕΕΕΣ σε μορφή pdf & xml (αρχείο zip), (ε) Παράρτημα Δ' ''Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς'' σε επεξεργάσιμη μορφή word, (στ) Έντυπο συλλογής στοιχείων εκπαιδευομένων, (ζ) Ενημέρωση Ο.Φ. για ορθή υποβολή προσφοράς.Τμήμα Προμηθειών

  Τμήμα Προμηθειών

  Μιχάλης Πρώιμος


  Συνημμένα:

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012