Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Υπηρεσίες απολύμανσης και εξολόθρευσης των κτιρίων του Πολυτεχνείου Κρήτης

 • Συντάχθηκε 17-05-2023 11:27 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν προσφορά για την παροχή υπηρεσιών απολύμανσης και εξολόθρευσης (απολύμανση-απεντόμωση- μυοκτονία) των κτιρίων του πολυτεχνείου Κρήτης ( Πολυτεχνειούπολη, Γαλλική Σχολή, Κτίριο Παπαδόπετρου) για ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης υπ' αριθμ. 3799/17.05.2023 πρόσκλησης .

  Προσφορές μπορούν να υποβληθούν έως 29.05.2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 μ.μ

  Εκ μέρους του Τμήματος Προμηθειών 

  Άννα Καλληδονάκη


  Συνημμένα:

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012