Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Παρουσίαση Διπλωματικής κας Παγκάλου Μαρίας

 • Συντάχθηκε 06-06-2023 13:28 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Τόπος:
  Σύνδεσμος τηλεδιάσκεψης
  Έναρξη: 12/06/2023 10:00
  Λήξη: 12/06/2023 11:00

  Τίτλος

  Ανάπτυξη συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης για λατομείο γύψου βασισμένο στο ISO 14000.

  Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή

  1. Γαλετάκης Μιχαήλ, Καθηγητής
  2. Κομνίτσας Κωνσταντίνος, Καθηγητής
  3. Παυλουδάκης Φραγκιουδάκης, Επ. Καθηγητής

  Περίληψη

  Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η παρουσίαση και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, που προκύπτουν από την εφαρμογή συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14000, και συγκεκριμένα του ISO 14001:2015 σε λατομεία γύψου, για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, που προκαλούνται μέσω της λειτουργίας τους. Για την ανάλυση του περιβαλλοντικού συστήματος χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία του λατομείου γύψου της Ιντερμπετόν Δομικά Υλικά Α.Ε. στη θέση Αλτσί, που βρίσκεται στην κοινότητα Λάστρου, στο νομό Λασιθίου της Κρήτης και έχει εφαρμόσει το σύστημα ISO 14001:2015.

  Για την αξιολόγηση της απόδοσης του συστήματος ISO 14001:2015, χρησιμοποιήθηκαν δείκτες που σχετίζονται με τις επιμέρους περιβαλλοντικές επιδόσεις της επιχείρησης (κατανάλωση ενέργειας, νερού, λιπαντικών, ποιότητα αέρα, παραγόμενα απόβλητα κ.α.) και μελετήθηκε η διαχρονική τους εξέλιξη και ο βαθμός επίτευξης των αντίστοιχων στόχων που είχαν τεθεί.

  Οι δείκτες που χρησιμοποιήθηκαν και μελετήθηκαν, ομαδοποιήθηκαν σε τέσσερις κατηγορίες, στην ομάδα των δεικτών που σχετίζονται με το περιβάλλον, με την ανακύκλωση, το ανθρώπινο δυναμικό και την κατανάλωση ενέργειας και νερού. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης έδειξαν ότι έχει σημειωθεί σημαντική μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος με την εφαρμογή του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, ενώ η χρήση τέτοιων δεικτών φάνηκε ότι είναι ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό εργαλείο για την παρακολούθηση της περιβαλλοντικής απόδοσης του λατομείου και συμβάλλει στη συνεχή βελτίωση.

   



© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012