Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Προκηρύξεις / Διακηρύξεις
 • Ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών συντήρησης των κτηριακών και ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων και συναφών υποδομών του Πολυτεχνείου Κρήτης (Διακήρυξη 4130/7.6.2023)

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών συντήρησης των κτηριακών και ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων και συναφών υποδομών του Πολυτεχνείου Κρήτης (Διακήρυξη 4130/7.6.2023)

 • Συντάχθηκε 12-06-2023 13:28 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Το Πολυτεχνείο Κρήτης προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων με ανοικτή διαδικασία, σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών συντήρησης των κτηριακών και ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων και συναφών υποδομών του Πολυτεχνείου Κρήτης σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 4130/07.06.2023 διακήρυξη.

  Στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης περιλαμβάνονται ανταλλακτικά και αναλώσιμα υλικά ως αυτά ορίζονται στο παράρτημα  Α’ «Τεχνικές προδιαγραφές» της υπ΄αριθμ. 4130/07.06.2023 διακήρυξης.

  Εκτιμώμενη αξία σύμβασης:

  (α)          Παροχή υπηρεσιών συντήρησης των κτηριακών και ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων και συναφών υποδομών του Πολυτεχνείου Κρήτης: 364.936,15 € άνευ ΦΠΑ.

  (β)          Ανταλλακτικά και αναλώσιμα υλικά: 48.387,10 € άνευ ΦΠΑ και έως εξαντλήσεως του ποσού.

  Συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης άνευ ΦΠΑ: 413.323,25 €.  ΦΠΑ 99.197,58 €.

  Συνολική εκτιμώμενη αξία σύμβασης συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 512.520,83 €.

  Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΤΠΑ) 2021‐2025 (εθνικό σκέλος Π.Δ.Ε.) και συγκεκριμένα του έργου της ΣΑΝΑ 346 με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (2023‐2025) (κατ. 1.4)» ‐ MIS: 5198134 με ενάριθμο: 2023ΝΑ34600011, KAE: 9322Λ, με φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, το οποίο έχει επαρκές υπόλοιπο για την κάλυψη της δαπάνης.

  Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

  Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Ν. 4412/2016 και στην Κ.Υ.Α. 64233 (ΦΕΚ Β’ 2453/09.06.2021). Αρ. Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 194671.

  Καταληκτική Ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 24 Ιουλίου 2023 ημέρα Δευτέρα, ώρα 22:00.

  Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 27 Ιουλίου 2023 ημέρα Πέμπτη και  ώρα 10:00 π.μ.

  Ζητούμενα δικαιολογητικά και τρόπος υποβολής προσφορών: Σύμφωνα την υπ΄αριθμ. 4130/07.06.2023 διακήρυξη.

  Έξοδα δημοσιεύσεων: Τα έξοδα δημοσίευσης στον τύπο θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

  Επισυνάπατονται:

  (α) 4130 Διακήρυξη, (β) 4129 Προκήρυξη, (γ) 4131 Περίληψη, (δ) Έντυπο ΕΕΕΣ σε μορφή pdf & xml (αρχέιο zip), (ε) Παράρτημα Δ' ''Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς'' σε επεξεργάσιμη μορφή word, (στ) Ενημέρωση οικονομικών φορέων για την ορθή υποβολή προσφοράς.

  Μιχάλης Πρώιμος

  Τμήμα Προμηθειών


  Συνημμένα:

 • Συντάχθηκε 19-07-2023 14:57 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Mετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών και της ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για τη συντήρηση των κτηριακών και ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων και συναφών .υποδομών του Πολυτεχνείου Κρήτης σύμφωνα .με την υπ΄αριθμ. 4130/07.06.2023 διακήρυξη – αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 194671.

  Σύμφωνα με την επισυναπτόμενη υπ΄αριθμ. 11/ 18.07.2023 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών και η ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για τη συντήρηση των κτηριακών και ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων και συναφών .υποδομών του Πολυτεχνείου Κρήτης σύμφωνα .με την υπ΄αριθμ. 4130/07.06.2023 διακήρυξη – αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 194671 ως εξής:

  Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 28.07.2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 22:00.
  ▪ Νέα ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 02.08.2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00.

  Η παραπάνω μετάθεση οφείλεται σε διακοπή λειτουργίας λόγω αναβάθμισης του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και
  Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ την Παρασκευή 21.07.2023

  Εκ μέρους του Τμήματος Προμηθειών του Πολυτεχνείου Κρήτης


  Συνημμένα:

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012