Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Ανανέωση καταλόγου μελών ΜΗ.Μ.Ε.Δ. Ιδρύματος

 • Συντάχθηκε 14-06-2023 11:32 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Κοινοποίηση απόφασης του υπ' αρ. 9ου/12-06-2023 Συμβουλίου Διοίκησης του Ιδρύματος, περί ανανέωσης του καταλόγου μελών ΜΗ.Μ.Ε.Δ. (Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών) της παρ. 8(ζ) του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.

   

  Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

  Β. Πετρίδου


  Συνημμένα:

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012