Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Προκηρύξεις / Διακηρύξεις
 • Διαγωνισμός κάτω των ορίων για την ανανέωση και προμήθεια νέων λογισμικών για τις ανάγκες των Σχολών ΗΜΜΥ και ΑΡΜΗΧ, και της ΔΤΔΥΥ του Πολυτεχνείου Κρήτης (Διακήρυξη 4359/26.6.2023)

Διαγωνισμός κάτω των ορίων για την ανανέωση και προμήθεια νέων λογισμικών για τις ανάγκες των Σχολών ΗΜΜΥ και ΑΡΜΗΧ, και της ΔΤΔΥΥ του Πολυτεχνείου Κρήτης (Διακήρυξη 4359/26.6.2023)

 • Συντάχθηκε 27-06-2023 11:04 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Το Πολυτεχνείο Κρήτης προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με ανοικτή διαδικασία, σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου/ αναδόχων για την ανανέωση και προμήθεια νέων λογισμικών για τις ανάγκες των Σχολών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Η.Μ.Μ.Υ) και Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (ΑΡΜΗΧ) και της Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Υπολογιστικής Υποδομής (ΔΤΔΥΥ) του Πολυτεχνείου Κρήτης», σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 4359/26.06.2023 διακήρυξη.

  Η σύμβαση υποδιαιρείτε στα παρακάτω οκτώ (8) τμήματα:

  Τμήμα 1: Ανανέωση δύο (2) ετήσιων αδειών Redhat Academic, προϋπολογισμού 235,60 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

  Τμήμα 2: (α) Ανανέωση μίας (1) άδειας Sketchup educator διάρκειας ενός (1) έτους, (β) Ανανέωση δεκαπέντε (15) αδειών  Sketchup lab διάρκειας ενός (1) έτους, (γ) Ανανέωση δύο (2) αδειών Vray edu  collection διάρκειας ενός (1) έτους, προϋπολογισμού 918,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

  Τμήμα 3: (α) Προμήθεια λογισμικού Rhino 7 - Full - 30-user lab, (β) Προμήθεια λογισμικού Adobe Creative Cloud All Apps for education, Per Shared Device (For classrooms and labs) προϋπολογισμού 1.606,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

  Τμήμα 4: Ανανέωση δεκαπέντε (15) αδειών antivirus ESET EndPoint protection Standard διάρκειας δύο  (2) ετών προϋπολογισμού 214,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

  Τμήμα 5: (α) Προμήθεια δύο (2) άπαξ αδειών χρήσης λογισμικού διαχείρισης αρχείων Beyond Compare Multi-platform Version 4 Pro Edition, per one user, (β) Προμήθεια τριών (3) άπαξ αδειών χρήσης λογισμικού διαχείρισης χώρου αποθήκευσης δεδομένων Tree Size Professional Single License (incl. 12 months updat es & support) προϋπολογισμού 500,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

  Τμήμα 6: Ανανέωση των υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και της άδειας χρήσης του λογισμικού EasyBike (λογισμικό διαχείρισης και εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα) διάρκειας ενός (1) έτους, προϋπολογισμού 1.475,60 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

  Τμήμα 7: Ανανέωση αδειών χρήσης της σουίτας λογισμικών νέφους MS Office 365 τύπου άδειας A3 for Faculty και Students (Educational) διάρκειας ενός (1) έτους, προϋπολογισμού 31.248,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

  Τμήμα 8: Πεντακόσιες  (500) άδειες  χρήσης λογισμικού ESET PROTECT για την προστασία διακομιστών και σταθμών εργασίας από ιούς, malware, επιθέσεις ransomware, crypto και zero-day attacks, διάρκειας ενός (1) έτους προϋπολογισμού 9.300,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

  Συνολικός προϋπολογισμός για όλα τα τμήματα: 45.497,20 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

  Προσφορές υποβάλλονται για ένα, περισσότερα του ενός ή για όλα τα τμήματα και για το σύνολο των ειδών κάθε τμήματος.

  Η δαπάνη βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης, ΚΑΕ 0895α και 7123α.

  Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Ν. 4412/2016 και στην Κ.Υ.Α. 64233 (ΦΕΚ Β’ 2453/09.06.2021). Αρ. Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 197068.

  Καταληκτική Ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 17 Ιουλίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 22:00.

  Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: Τετάρτη 19 Ιουλίου 2023 και ώρα 10:00 π.μ.

  Ζητούμενα δικαιολογητικά και τρόπος υποβολής προσφορών: Σύμφωνα την υπ΄αριθμ. 4359/26.06.2023 διακήρυξη.

  Έξοδα δημοσιεύσεων: Τα έξοδα δημοσίευσης στον τύπο θα βαρύνουν τον ανάδοχο. Το Πολυτεχνείο Κρήτης θα επιμερίσει τη δαπάνη δημοσιεύσεων, ανά τμήμα, αναλογικά και με βάση την εκτιμώμενη αξία κάθε τμήματος.

  Επισυνάπατονται:

  (α) 4359 Διακήρυξη, (β) 4360 Περίληψη, (γ) Έντυπο ΕΕΕΣ σε μορφή pdf & xml (αρχέιο zip), (δ) τους Πίνακες Συμμόρφωσης του παραρτήματος Α' ''Τεχνικές Προδιαγραφές'' της 4359 Διακήρυξης (Τμήματα 5, 6, 7, 8) σε επεξεργάσιμη μορφή word, (ε) Παράρτημα Δ' ''Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς'' σε επεξεργάσιμη μορφή word, (στ) Ενημέρωση οικονομικών φορέων για την ορθή υποβολή προσφοράς.

  Μιχάλης Πρώιμος

  Τμήμα Προμηθειών


  Συνημμένα:

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012