Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Προκηρύξεις / Διακηρύξεις
 • Προκήρυξη έργου "Τοπικές συντηρήσεις κτηρίων Πολυτεχνειούπολης για τα έτη 2023 - 2024" προϋπ/σμού 60.000,00 Ευρώ (ανοικτός ηλεκτρονικός διαγων. κατώ των ορίων του Ν.4412)

Προκήρυξη έργου "Τοπικές συντηρήσεις κτηρίων Πολυτεχνειούπολης για τα έτη 2023 - 2024" προϋπ/σμού 60.000,00 Ευρώ (ανοικτός ηλεκτρονικός διαγων. κατώ των ορίων του Ν.4412)

 • Συντάχθηκε 10-07-2023 11:38 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Περίληψη Διακήρυξης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης έργου, κάτω των ορίων του ν.4412/2016, μέσω ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας

  Το Πολυτεχνείο Κρήτης, προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ως ισχύει) και τη σχετική Διακήρυξη, για την επιλογή αναδόχου του έργου: «ΤΟΠΙΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2023-2024», εκτιμώμενης αξίας € 48.387,10 (πλέον ΦΠΑ 24%), κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και ενιαίο ποσοστό έκπτωσης.

  Το έργο ανήκει στην κατηγορία των ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ με προϋπολογισμό € 45.851,32 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα), δαπάνη αναθεώρησης: € 2.535,78 και ΦΠΑ: € 11.612,90. CPV: 44112000-8 - Διάφορες οικοδομικές κατασκευές.

  Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr (ΑΡ. ΣΥΣΤ. ΕΣΗΔΗΣ: 201627) και στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος (www.tuc.gr/Επισκέπτες/Προκηρύξεις και Διαγωνισμοί) από Δευτέρα 10 Ιουλίου 2023.  

  Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Πέμπτη 27 Ιουλίου 2023 και ώρα 13:00’.

  Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών:  Τρίτη 1 Αυγούστου 2023 και ώρα 10:00’ π.μ.

  Οι προσφορές  υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ (άρθρο 3 Διακήρυξης).

  Για την συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται εγγύηση συμμετοχής ύψους εννιακοσίων εξήντα επτά Ευρώ (967,00 €), με χρόνο ισχύος μέχρι 27-06-2024 άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής (πλην των ηλεκτρονικών) προσκομίζονται, με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών .

  Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα (άρθ.19.1 της Διακήρυξης) για δέκα (10) μήνες, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης. Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν  φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα στις κατηγορίες των ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ εργασιών (υπό το πρίσμα της μεταβατικής περιόδου για την εφαρμογή του νέου Μητρώου σύμφωνα με το Π.Δ. 71/2019), που είναι εγκατεστημένα σε:

  α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7  και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

  - Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

  - Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (γ)  και (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

  - Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).      

  Καταλληλότητα επαγγελματικής δραστηριότητας: Απαιτείται  οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους:  Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) για το χρονικό διάστημα που εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 65 του π.δ. 71/2019 ή στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημόσιων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), από την έναρξη ισχύος του τελευταίου, στα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

  Έννομη προστασία:  Λόγω της εκτιμώμενης αξίας της παρούσας διαδικασίας εφαρμόζεται το άρθρο 127  του ν.4412/2016.

  Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου: εννέα (9) μήνες, από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

  Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής.

  Χρηματοδότηση: ΤΠΑ του Υπουργείου Παιδείας (εθνικό σκέλος ΠΔΕ), ΣΑΝΑ 346: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (2023-2025) (κατ 1.1)», ενάριθμος 2023ΝΑ34600013, ΟΠΣ: 5198176 και ΚΑΕ: 9322Ν.

   Απόφαση δέσμευσης:  Εφαρμόζεται το άρθρο 5,  παρ. 1  του π.δ. 80/2016. Το έργο έχει επαρκές υπόλοιπο για την κάλυψη της δαπάνης.

  Η Διακήρυξη έχει συνταχθεί σύμφωνα με το από 01-09-2021 επικαιροποιημένο Πρότυπο τεύχος Διακήρυξης έργων Παράρτημα Β’ κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 (βάσει τιμής), της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.  

  Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης αναρτήθηκε στις 10-07-2023 στα εξής: 

  α.  στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ 23PROC013040966),

  β.  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, με αρ. συστ. 201627 και

  γ.   Πολυτεχνείο Κρήτης: www.tuc.gr/Επισκέπτες/Προκηρύξεις και Διαγωνισμοί.

  Η παρούσα δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο (άρθρο 66 ν. 4412/2016) & αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Τα έξοδα δημοσίευσης στον Τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο.

  Οι όροι και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου εγκρίθηκαν από την Προϊσταμένη Αρχή του Ιδρύματος, με την υπ’ αρ. πρωτ. 4572/10-07-2023 Απόφαση της Αντιπρυτάνεως Οικονομικών και Ανάπτυξης (ΑΔΑΜ: 23REQ013040560).

  Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή του Πολυτεχνείου Κρήτης.

   

  Εκ μέρους του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης

  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος

  Β. Πετρίδου


  Συνημμένα:

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012