Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Προκηρύξεις / Διακηρύξεις
 • Διαγωνισμός κάτω των ορίων για την ανανέωση ιδρυματικών συνδρομών σε ξενόγλωσσα περιοδικά έτους 2023 για τις ανάγκες της Βι.Κε.Π. του Πολυτεχνείου Κρήτης (Διακήρυξη 4705/19.7.2023)

Διαγωνισμός κάτω των ορίων για την ανανέωση ιδρυματικών συνδρομών σε ξενόγλωσσα περιοδικά έτους 2023 για τις ανάγκες της Βι.Κε.Π. του Πολυτεχνείου Κρήτης (Διακήρυξη 4705/19.7.2023)

 • Συντάχθηκε 19-07-2023 14:09 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Το Πολυτεχνείο Κρήτης προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με ανοικτή διαδικασία, σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την ανανέωση ιδρυματικών συνδρομών σε ξενόγλωσσα περιοδικά έτους 2023 για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης (Βι.Κε.Π.) του Πολυτεχνείου Κρήτης ως εξής:

  Ανανέωση ιδρυματικών συνδρομών σε ξενόγλωσσα περιοδικά.  Προϋπολογισμός : 8.300,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24% για τις ηλεκτρονικές συνδρομές & 6% για τις έντυπες συνδρομές).

  Η δαπάνη βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό έτους 2023 του Πολυτεχνείου Κρήτης, ΚΑΕ 1259α. CPV: 22213000-6.

  Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Ν. 4412/2016 και στην Κ.Υ.Α. 64233 (ΦΕΚ Β’ 2453/09.06.2021). Αρ. Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 199209.

  Καταληκτική Ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 04 Αυγούστου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.

  Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 29 Αυγούστου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00.

  Ζητούμενα δικαιολογητικά και τρόπος υποβολής προσφορών: Σύμφωνα την υπ΄αριθμ. 4705/19.07.2023 διακήρυξη.

  Έξοδα δημοσιεύσεων: Τα έξοδα δημοσίευσης στον τοπικό τύπο θα βαρύνουν τον/τους ανάδοχο/χους.

  Επισυνάπτονται: (α) 4705 Διακήρυξη, (β) 4706 Περίληψη της Διακήρυξης, (γ) Έντυπο ΕΕΕΣ σε μορφή pdf & xml (zip), (δ) Παράρτημα A' "Τεχνικές Προδιαγραφές" σε επεξεργάσιμη μορφή word, (ε) Παράρτημα Δ' ''Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς'' σε επεξεργάσιμη μορφή word, (στ) Ενημέρωση Ο.Φ. για ορθή υποβολή προσφοράς.

  Τμήμα Προμηθειών

  Μιχάλης Πρώιμος


  Συνημμένα:

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012