Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Αθανασίου Καλλιοντζή - Σχολή ΗΜΜΥ

 • Συντάχθηκε 11-09-2023 09:32 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Τόπος:
  Σύνδεσμος τηλεδιάσκεψης
  Έναρξη: 14/09/2023 12:00
  Λήξη: 14/09/2023 13:00

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
  Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  Αθανασίου Καλλιοντζή

  με θέμα

  Σχεδιασμός και υλοποίηση ενός ενσωματωμένου συστήματος απομακρυσμένης πρόσβασης σε μικροελεγκτή για πανεπιστημιακές εργαστηριακές ασκήσεις

  Design and implementation of an embedded system for remote access to a microcontroller for university laboratory exercises

  Εξεταστική Επιτροπή

  Καθηγητής Απόστολος Δόλλας (επιβλέπων)    
  Αναπληρωτής Καθηγητής Σωτήριος Ιωαννίδης
  Δρ. Ευριπίδης Σωτηριάδης (μέλος ΕΔΙΠ)

  Περίληψη
  Αυτή η διατριβή ασχολείται με το θέμα της προσβασιμότητας και της πρακτικής μάθησης στην εκπαίδευση στα ενσωματωμένα συστήματα, ιδίως στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19. Η αυξανόμενη χρήση των διαδικτυακών εκπαιδευτικών πλατφορμών έχει αναδείξει την σημασία της δυνατότητας των φοιτητών να εργάζονται με πραγματικό εξοπλισμό και κώδικα, αντί να βασίζονται αποκλειστικά σε προσομοιώσεις. Για την αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης, ένα προσαρμοζόμενο σύστημα απομακρυσμένου εργαστηρίου αναπτύχθηκε ειδικά για το μάθημα των ενσωματωμένων συστημάτων στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Αυτό το σύστημα, που βασίζεται σε μικροελεγκτή AVR, επιτρέπει στους φοιτητές και τους καθηγητές να έχουν απομακρυσμένη πρόσβαση στον εξοπλισμό μέσω του διαδικτύου, διευκολύνοντας τα πρακτικά πειράματα και τις εργαστηριακές εργασίες. Αξιοποιώντας τη συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο και τον μικροελεγκτή AVR, το σύστημα παρέχει μια ολοκληρωμένη και πραγματική μαθησιακή εμπειρία που ξεπερνά τις παραδοσιακές προσομοιώσεις. Η επιτυχής εφαρμογή αυτού του απομακρυσμένου εργαστηριακού συστήματος στο Πολυτεχνείο Κρήτης συμβάλλει στη βελτίωση της προσβασιμότητας και της ποιότητας της εκπαίδευσης στον τομέα των ενσωματωμένων συστημάτων. Δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να αναπτύξουν σε πρακτικές δεξιότητες ακόμη και σε απομακρυσμένα περιβάλλοντα μάθησης, ενισχύοντας την ικανότητά τους στον τομέα των ενσωματωμένων συστημάτων. Η παρούσα εργασία στοχεύει στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των θεωρητικών γνώσεων και της πρακτικής εφαρμογής, βελτιώνοντας τη συνολική μαθησιακή εμπειρία των φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης.

  Abstract 

  This thesis addresses the issue of accessibility and practical learning in embedded systems education, particularly in the context of the COVID-19 pandemic. The growing use of online education platforms has highlighted the importance of students being able to work with real hardware and code, rather than relying solely on simulations. To address this challenge, a custom remote lab system was developed specifically for embedded systems course at the Technical University of Crete. This system, based on the AVR microcontroller, enables students and faculty to remotely access equipment via the internet, facilitating hands-on experiments and laboratory tasks. By leveraging internet connectivity and the AVR microcontroller, the system provides an immersive and authentic learning experience that transcends traditional simulations. The successful implementation of this remote lab system at the university contributes to the improvement of accessibility and the quality of embedded systems education. It empowers students to develop practical skills even in remote learning environments, supporting their proficiency in embedded systems. This work aims to bridge the gap between theoretical knowledge and practical application, enhancing the overall learning experience for students at the Technical University of Crete.© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012