Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Ιωάννη Γιαννάκου - Σχολή ΗΜΜΥ

 • Συντάχθηκε 11-09-2023 12:46 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Τόπος:
  Σύνδεσμος τηλεδιάσκεψης
  Έναρξη: 12/09/2023 12:00
  Λήξη: 12/09/2023 13:00

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
  Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  Ιωάννη Γιαννάκου

  με θέμα

  Επιλογή Κεραιών Εκπομπής από μια Γραμμική Διάταξη Κεραιών Πλάσματος χρησιμοποιώντας το MIMObit 
  Transmit antenna selection among a linear array of plasma using MIMObit

  Εξεταστική Επιτροπή

  Καθηγητής Γεώργιος Καρυστινός (επιβλέπων)
  Καθηγητής Αθανάσιος Λιάβας
  Καθηγητής Νικόλαος Κανταρτζής (ΑΠΘ, Τμήμα ΗΜΜΥ)

  Περίληψη

  Σε αυτήν τη διπλωματική εργασία, ερευνούμε την απόδοση των ασύρματων συστημάτων πολλαπλών εισόδων μονής εξόδου (MISO) που χρησιμοποιούν γραμμικές διατάξεις μεταλλικών κεραιών ή πλάσματος. Για την ανάλυσή μας, χρησιμοποιούμε δεδομένα που παράχθηκαν από το εξειδικευμένο λογισμικό MIMObit. Ο στόχος αυτής της εργασίας είναι να συγκρίνουμε τις μεταλλικές και τις κεραίες πλάσματος, πραγματοποιώντας antenna selection (επιλογή κεραιών) σε διάφορα σενάρια. Μετά από μια σύντομη παρουσίαση των βασικών λειτουργίας των κεραιών πλάσματος, των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων τους, εξετάζουμε λεπτομερώς την επίδραση της γραμμικής διάταξης καθώς και του φαινομενου του mutual coupling στην απόδοση του συστήματος. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιώντας το MIMObit, χρησιμοποιούμε τους συντελεστές καναλιού για να προσδιορίσουμε την ισχύ του καναλιού για κάθε διακριτή περίπτωση. Στη συνέχεια, διενεργούμε μια σειρά από πολλαπλά πειράματα για να παρατηρήσουμε και να συγκρίνουμε την απόδοση και των δύο τύπων κεραιών, μεταλλικών και πλάσματος, υπό διάφορα σενάρια επιλογής κεραιών. Τα αποτελέσματα αυτών των πειραμάτων μας επιτρέπουν να βγάλουμε σημαντικά συμπεράσματα σχετικά με τα χαρακτηριστικά απόδοσης των δύο τύπων κεραιών.

  Abstract 

  In this thesis, we investigate the performance of multiple-input single-output (MISO) wireless systems that utilize linear metallic or plasma antennas arrays. For our analysis, we use data generated by the specialized software MIMObit. The objective of this work is to compare metallic against plasma antennas by implementing antenna selection in various scenaria. After presenting shortly the operation of plasma antennas and outlining their advantages and disadvantages, we examine thoroughly the impact of the linear array configuration in conjunction with mutual coupling on the system performance. Specifically, using MIMObit, we utilize the channel coefficients to determine the channel power for each distinct case.  Subsequently, we conduct a series of multiple experiments to observe and draw comparisons regarding the performance of both metallic and plasma antennas under various antenna selection scenarios. The outcomes of these experiments enable us to draw valuable conclusions on the performance characteristics of the two antenna types.© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012