Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας κ. Τριπολιτσιώτη Κωνσταντίνου

 • Συντάχθηκε 19-09-2023 08:37 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Τόπος:
  Σύνδεσμος τηλεδιάσκεψης
  Έναρξη: 25/09/2023 11:15
  Λήξη: 25/09/2023 12:00

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

  Διοίκηση Επιχειρήσεων - Master in Business Administration ΜΒΑ

   

  Ονοματεπώνυμο:   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙΩΤΗΣ

  Αριθμός Μητρώου:    2020019049

   

  Τίτλος στα Ελληνικά: «Αξιολόγηση Ανθρώπινου Δυναμικού στην Πολεμική Αεροπορία – Ισχύον Σύστημα και Προτάσεις Βελτίωσης»

  Τίτλος στα Αγγλικά: «Human Resources Evaluation in Hellenic Airforce – Current System and Improving Suggestions»

   

  Εξεταστική Επιτροπή:

  Επιβλέπων:                 ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

  Πρώτο Μέλος:            ΖΟΠΟΥΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Δεύτερο Μέλος:         ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΩΜΑΣ

   

  Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:         

  Στόχος της παρούσας διατριβής είναι να μελετήσει το σύστημα αξιολόγησης προσωπικού που εφαρμόζεται στην Πολεμική Αεροπορία της Ελλάδος (ΠΑ) και μέσω της σύγκρισής του με τις μεθόδους και τα συστήματα που περιγράφονται στη βιβλιογραφία, να διατυπώσει προτάσεις βελτίωσης όπου και αν απαιτείται. Η επιβεβαίωση των θεωρητικών διαπιστώσεων θα επιχειρηθεί και με τη διεξαγωγή στατιστικής έρευνας για τις απόψεις των στελεχών της ΠΑ όσον αφορά τη διαδικασία αξιολόγησης.

  Ξεκινώντας θα αναζητηθούν και θα διατυπωθούν οι απαραίτητοι ορισμοί και οι έννοιες που θα χρησιμοποιηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια της έρευνας όπως τα πρότυπα απόδοσης, τα κριτήρια αξιολόγησης κ.ά. Στη συνέχεια της διαμόρφωσης του θεωρητικού υπόβαθρου θα επισημανθούν οι διαφορές στην αντίληψη περί αξιολόγησης μεταξύ παλαιότερων και των πιο σύγχρονων προσεγγίσεων. Η πρώτη ενότητα θα ολοκληρωθεί με την «αξιολόγηση της αξιολόγησης» αναλύοντας τα οφέλη που θα αποκομίσει αλλά και τους κινδύνους που θα αντιμετωπίσει ένας οργανισμός που θα υιοθετήσει κάποιο σύστημα αξιολόγησης.

  Η δεύτερη ενότητα θα αναδείξει τη συνθετότατα του ζητήματος που έχει να κάνει με την εκτίμηση της απόδοσης των εργαζομένων ενός φορέα καθώς θα εστιάσει στις προϋποθέσεις που είναι απαραίτητες ώστε ένα σύστημα αξιολόγησης να είναι αποδοτικό. Ποιες είναι οι αρχές στις οποίες θα βασιστεί, τι στόχους θα πρέπει να θέσει, πώς οι στόχοι αυτοί θα ευθυγραμμιστούν με τους στόχους του οργανισμού, και πως θα εξασφαλιστεί ότι θα αποτελεί «Σύστημα» και όχι απλή διαδικασία;

  Αναλύοντας περαιτέρω τα χαρακτηριστικά ενός συστήματος αξιολόγησης, στην τρίτη ενότητα θα γίνει η περιγραφή των σταδίων που θα πρέπει να ακολουθηθούν για το σχεδιασμό και την εφαρμογή του αλλά και οι ρόλοι των αξιολογούμενων και αξιολογητών. Μιλώντας για σχεδιασμό θα γίνει αναφορά στην Ανάλυση Θέσεων Εργασίας, τα Πρότυπα Απόδοσης και τα Κριτήρια Αξιολόγησης ενώ θα αναδειχθεί η σημασία της εκπαίδευσης τόσο για την εξασφάλιση κατάλληλων αξιολογητών όσο και η για τη χρησιμότητα των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης. Ακόμα θα αναζητηθούν βιβλιογραφικά όσες μέθοδοι αξιολόγησης έχουν καταγραφεί και θα κατανεμηθούν με βάση το που εστιάζουν σε σχέση με την απόδοση του εργαζομένου.

  Η περιγραφή του ισχύοντος συστήματος αξιολόγησης στην ΠΑ θα γίνει στην τέταρτη ενότητα μετά την επισήμανση των ιδιαιτεροτήτων του συγκεκριμένου οργανισμού. Ιδιαιτερότητες που δεν είναι λίγες αφού πρόκειται για φορέα του δημοσίου τομέα με ότι αυτό συνεπάγεται αλλά κυρίως αποτελεί τμήμα των Ενόπλων Δυνάμεων όπου αφενός το προσωπικό δεν έχει τα τυπικά χαρακτηριστικά του εργαζομένου και αφετέρου ο στόχος του οργανισμού έχει τη βαρύτητα αποστολής εθνικής σημασίας. Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστεί αναλυτικά το θεσμικό πλαίσιο που έως τώρα καθορίζει τις διαδικασίες αξιολόγησης των στελεχών. Θα αναλυθούν τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη, ο ρόλος του αξιολογητή, η συμμετοχή του αξιολογούμενου αλλά και ο τρόπος αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της διαδικασίας. Αξιοποιώντας το θεωρητικά εργαλεία αλλά και την εικοσαετή και πλέον εμπειρία συμμετοχής στις συγκεκριμένες διαδικασίες από διάφορους ρόλους, θα επιχειρηθεί η ανάδειξη των προβλημάτων και των αδυναμιών του παρόντος συστήματος είτε αυτά είναι διαδικαστικά είτε ακόμα και θεσμικά.

  Η προτελευταία ενότητα είναι αφιερωμένη στην έρευνα για το κατά πόσο συμπίπτουν οι θεωρητικές διαπιστώσεις που θα προκύψουν από τις προηγούμενες ενότητες, με τις απόψεις των στελεχών της ΠΑ έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί από την προσωπική εμπειρία του καθενός. Για την καταγραφή της γνώμης του προσωπικού θα χρησιμοποιηθεί ερωτηματολόγιο που θα περιλαμβάνει ερωτήσεις κλειστού τύπου σχετικά με τις εφαρμοζόμενες διαδικασίες αλλά και την πιθανή τροποποίηση τους. Το ερωτηματολόγιο θα διανεμηθεί ηλεκτρονικά και το μέγεθος του δείγματος θα καθοριστεί με βάση το πλήθος των στελεχών, το περιθώριο σφάλματος και το διάστημα εμπιστοσύνης που θα τεθεί. Η δειγματοληψία θα είναι τυχαία με σκοπό τα αποτελέσματα να αποτελούν σύνθεση των απόψεων προσωπικού διαφορετικών βαθμών, διαφόρων προελεύσεών και από Μονάδες όλης της επικράτειας.

  Μετά την αντιπαραβολή των διαπιστώσεων της έρευνας με τα βιβλιογραφικά αλλά και τα εμπειρικά δεδομένα, θα μπορεί να διατυπωθεί πλέον μια πρόταση για τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό του συστήματος αξιολόγησης προσωπικού της ΠΑ. Στόχος θα είναι η αντιμετώπιση των διαπιστωμένων αδυναμιών με την αξιοποίηση πρακτικών που χρησιμοποιούνται επί σειρά ετών, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Στην έκτη ενότητα θα διατυπωθεί αυτή η πρόταση ενταγμένη στο πλαίσιο μια γενικότερης τροποποίησης του χειρισμού των θεμάτων Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΑΔ). Μια τροποποίηση που προϋποθέτει επικαιροποίηση του θεσμικού πλαισίου και διαρθρωτικές αλλαγές στην οργανωτική δομή του οργανισμού.

   

  Ημερομηνία Εξέτασης

  Ημέρα/Μήνας/Έτος:            25/09/2023

  Ώρα:                                     11:15

   


© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012