Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Προκηρύξεις / Διακηρύξεις
 • Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου/αναδόχων παροχής υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και συναφών υποδομών του Πολυτεχνείου Κρήτης ΕΡΓΟ 1.2 (Διακήρυξη 771/19.10.2023)

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου/αναδόχων παροχής υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και συναφών υποδομών του Πολυτεχνείου Κρήτης ΕΡΓΟ 1.2 (Διακήρυξη 771/19.10.2023)

 • Συντάχθηκε 24-10-2023 12:42 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Το Πολυτεχνείο Κρήτης προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων με ανοικτή διαδικασία, σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου /αναδόχων παροχής υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και συναφών υποδομών του Πολυτεχνείου Κρήτης, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 771/19.10.2023 διακήρυξη.

  Η σύμβαση υποδιαιρείται σε τέσσερα (4) τμήματα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ΄αριθμ. 771/19.10.2023 διακήρυξη.

  Τμήμα 1: Υπηρεσίες συντήρησης των ανελκυστήρων που είναι εγκατεστημένοι στο Πολυτεχνείο Κρήτης για δύο (2) έτη, συνολικού προϋπολογισμού 43.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (29.000, 00 € συντήρηση και 14.000,00 € ανταλλακτικά).

  Τμήμα 2: Υπηρεσίες Ελέγχου και Έκδοσης πιστοποιητικών περιοδικού ελέγχου των Ανελκυστήρων του Πολυτεχνείου Κρήτης για δύο (2) έτη, συνολικού προϋπολογισμού 7.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

  Τμήμα 3: Υπηρεσίες ελέγχου της καλής λειτουργίας και συντήρησης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του βιολογικού καθαρισμού του Πολυτεχνείου Κρήτης για δύο (2) έτη, συνολικού προϋπολογισμού 13.200,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

  Τμήμα 4: Υπηρεσίες Συντήρησης αντλιοστασίων του Πολυτεχνείου Κρήτης, συνολικού προϋπολογισμού 8.500,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

  Συνολική εκτιμώμενη αξία σύμβασης συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 71.700,00 €.

  Προσφορές υποβάλλονται για ένα, περισσότερα του ενός ή για όλα τα τμήματα.

  Η δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό και τις πιστώσεις του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΤΠΑ) του Υπουργείου Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και συγκεκριμένα του έργου της ΣΑΝΑ 346 με κωδικό 2023ΝΑ34600014 και τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (2023-2025)» (κατ 1.0), MIS: 5198116, ΚΑΕ: 9322Ξ, με φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

  Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

  Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Ν. 4412/2016 και στην Κ.Υ.Α. 64233 (ΦΕΚ Β’ 2453/09.06.2021). Αρ. Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 247182.

  Καταληκτική Ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 29 Νοεμβρίου 2023 ημέρα Τετάρτη, ώρα 15:00.

  Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 04 Δεκεμβρίου 2023 ημέρα Δευτέρα και  ώρα 10:00 π.μ.

  Ζητούμενα δικαιολογητικά και τρόπος υποβολής προσφορών: Σύμφωνα την υπ΄αριθμ. 771/19.10.2023 διακήρυξη.

  Έξοδα δημοσιεύσεων: Τα έξοδα δημοσίευσης στον τύπο θα βαρύνουν τον ανάδοχο. Δεδομένου ότι η σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα, θα επιμεριστεί η δαπάνη δημοσιεύσεων, ανά τμήμα, αναλογικά και με βάση την εκτιμώμενη αξία κάθε τμήματος.

  Επισυνάπατονται:

  (α) 771 Διακήρυξη, (β) 770 Προκήρυξη, (γ) 772 Περίληψη, (δ) Έντυπα ΕΕΕΣ σε μορφή pdf & xml (αρχέιο zip), (ε) Παράρτημα Δ' ''Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς'' σε επεξεργάσιμη μορφή word, (στ) Ενημέρωση οικονομικών φορέων για την ορθή υποβολή προσφοράς.

  Μιχάλης Πρώιμος

  Τμήμα Προμηθειών


  Συνημμένα:

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012