Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Διαγωνισμός κάτω των ορίων για την προμήθεια αναλώσιμων-χημικών αερίων Κ.Ε. 82549

 • Συντάχθηκε 28-11-2023 13:54 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με σφραγισμένες προφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια αναλώσιμων-χημικών αερίων, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο «Propylene (C3H6) production via oxidative dehydrogenation of propane (C3H8) with carbon dioxide (CO2)- ODP-CO2», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.), στο πλαίσιο της «2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών» (Α.Π. 20741/08.01.2020) & Ακρωνύμιο ODP-CO2, με Αριθμό Πρότασης: 3367, με επιστημονικά υπεύθυνη την Αναπληρώτρια  Καθηγήτρια κ. Παρασκευή Παναγιωτοπούλου και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82549.

  Φορέας χρηματοδότησης: Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.), στο πλαίσιο της «2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών» (Α.Π. 20741/08.01.2020) – με Αριθμό Πρότασης: 3367.

  Είδος διαδικασίας: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16, ενώ ως κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

  Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης: Για την διαγωνιστική διαδικασία έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 33122/06-11-2023 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 65Χ4469Β6Ν-Α4Ζ) με την οποία δεσμεύθηκαν οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του προγράμματος για το οικονομικό έτος 2023, με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ εγκεκριμένου προϋπολογισμού 33048/06-11-2023 εγκεκριμένου (ΑΔΑΜ: 23REQ013716562).

  CPV/Κατηγορία δαπάνης: Τα υπό προμήθεια είδη εντάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 33790000-4– Εργαστηριακά αναλώσιμα.

  Αναλυτική περιγραφή του τεχνικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α «Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς/Τεχνικές Προδιαγραφές» της διακήρυξης.

  Κωδικός Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: Ο Διαγωνισμός είναι ηλεκτρονικός και θα διεξαχθεί μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (www.eprocurement.gov.gr) – κωδικός 271181.

  Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια αναλώσιμων - χημικών αερίων που παρατίθεται αναλυτικά στον κατωτέρω πίνακα:

  Α/Α

  Είδος

  Ποσότητα

  Τιμή Μονάδας (Καθαρή Αξία)

  ΦΠΑ (%)

  Συνολικό Κόστος (με  ΦΠΑ)

  Υλικά άμεσης ανάλωσης (εργαστηριακά αναλώσιμα)

  1.1

  Πλήρωση φιάλης συνθετικού αέρα άνευ υδρογονανθράκων

  3

  320,00 €

  24%

  1.190,40 €

  1.2

  Πλήρωση φιάλης αερίου υδρογόνου (Η2)

  1

  267,00 €

  24%

  331,08 €

  1.3

  Πλήρωση φιάλης Ηλίου (He)

  2

  690,70 €

  24%

  1.712,94 €

  1.4

  Πλήρωση φιάλης αερίου μείγματος 30% προπάνιο(C3H8)-1% Αργό (Ar) -69% Ήλιο (He)

  1

  1.290,00 €

  24%

  1.599,60 €

  1.5

  Φιάλη και περιεχόμενο φιάλης μείγματος 20% Προπυλένιο (C3Η6)-80% Ήλιο(He)

  1

  1.790,00 €

  24%

  2.219,60 €

  Επισημαίνεται ότι οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ειδών του διαγωνισμού (ενιαίο τμήμα) και όχι για μέρος αυτών, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς τους.

  Ο προϋπολογισμός του συνόλου του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ και σαράντα λεπτών (5.688,40 €) πλέον ΦΠΑ ποσού χιλίων τριακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και είκοσι δύο λεπτών (1.365,22 €) και ποσού επτά χιλιάδων πενήντα τριών ευρώ και εξήντα δύο λεπτών (7.053,62 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

  Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει σε έναν (1) ανάδοχο.

  Ο χρόνος παράδοσης του υπό προμήθεια είδους είναι δεκαέξι (16) εβδομάδες από την υπογραφή της σύμβασης.

  Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 20:00 μ.μ.

  Ημερομηνία διενέργειας αποσφράγισης/αξιολόγησης προσφορών: Ως ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού  είχε οριστεί η Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 11:00 π.μ.

  Δημοσιότητα διαγωνισμού: Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) κι έλαβε μοναδικό αριθμό καταχώρησης ΑΔΑΜ: 23PROC013847036.

  Περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του ν. 4412/2016 ως ακολούθως:  -Στην ημερήσια τοπική εφημερίδα «Χανιώτικα Νέα» την 01η-12-2023,

  -Στην εβδομαδιαία εφημερίδα «Νέοι Ορίζοντες» την 29η-11-2023.

  Ο διαγωνισμός καταχωρήθηκε επίσης στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στις διευθύνσεις (URL):   www.elke.tuc.gr και www.tuc.gr στη διαδρομή: Νέα ► Ανακοινώσεις ► Προκηρύξεις/Διακηρύξεις.


  Συνημμένα:

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012