Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Προκήρυξη έργου "Αναβάθμιση και επέκταση Φοιτητικής Εστίας Πολυτεχνείου Κρήτης", άνω των ορίων του ν.4412/2016

 • Συντάχθηκε 08-12-2023 13:14 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: 08-12-2023 13:16

  Το Πολυτεχνείο Κρήτης, προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό έργου, άνω των ορίων του Ν.4412/2016 μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για την επιλογή αναδόχου του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ», εκτιμώμενης αξίας € 5.983.249,80 (πλέον ΦΠΑ 24%), κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και επιμέρους ποσοστά έκπτωσης.

  Κατηγορίες έργου: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ με προϋπολογισμό € 4.145.508,26 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα) και  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ με προϋπολογισμό € 1.738.116,54 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα).  CPV: 45210000-2 (Εργασίες κατασκευής κτιρίων)

  Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr (ΑΡ. ΣΥΣΤ. ΕΣΗΔΗΣ: 204821) και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.tuc.gr/Επισκέπτες/Προκηρύξεις και Διαγωνισμοί) από 08-12-2023. 

  Λήξη της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών ορίζεται η 19η Ιανουαρίου 2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00’.

  Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την 23η Ιανουαρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00’ π.μ..

  Οι προσφορές  υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την ως άνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα (άρθρο 18 της Διακήρυξης) σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος (η διαδικασία περιγράφεται στο άρθρο 3 της Διακήρυξης).

  Για την συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού εκατό δεκαεννέα χιλιάδων εξακόσια εξήντα ευρώ  (119.660,00  Ευρώ), με χρόνο ισχύος μέχρι 19/04/2025, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη (άρθρο 3.5 (β) της Διακήρυξης).

  Χρόνος ισχύος προσφορών: δεκαπέντε (15) μήνες, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν  φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα στις κατηγορίες των ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ εργασιών (υπό το πρίσμα της μεταβατικής περιόδου για την εφαρμογή του νέου Μητρώου σύμφωνα με το Π.Δ. 71/2019), που είναι εγκατεστημένα σε:

  α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7  και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

  - Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

  - Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (γ)  και (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

  - Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία). 

  Καταλληλότητα επαγγελματικής δραστηριότητας: Απαιτείται  οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) για το χρονικό διάστημα που εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 65 του π.δ. 71/2019 ή στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημόσιων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), από την έναρξη ισχύος του τελευταίου, στις ανωτέρω κατηγορίες εργασιών. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

  Οικονομική & Χρηματοοικονομική επάρκεια όπως Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα άρθρα 22.Γ. και 22.Δ. αντίστοιχα της σχετικής διακήρυξης.

  Διαδικασίες Προσφυγής: Προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και σύμφωνα και με το άρθρο 4.3 της Διακήρυξης.

  Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες, από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

  Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής 

  Για την ταχύτερη, σε σχέση με τη συμβατική προθεσμία, εκτέλεσης του παρόντος έργου προβλέπεται  η χορήγηση πρόσθετης καταβολής (πριμ) στον ανάδοχο ποσοστού 1,00% επί της της αρχικής συμβατικής αξίας, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, εφόσον ο χρόνος παράδοσης του έργου είναι μικρότερος κατά δέκα τοις εκατό (10%) του προβλεπόμενου στη σύμβαση.  

  Χρηματοδοτείται από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΤΠΑ) 2021-2025 του Υπουργείου Παιδείας (εθνικό σκέλος Π.Δ.Ε.) με κωδικό MIS: 5220981 (απόφαση ένταξης με Α.Π.: 124906/Β9/Φ33/718/01-11-2023 (ΑΔΑ: 6ΓΤ446ΝΚΠΔ-Λ4Θ) και είναι ενταγμένο στη ΣΑΝΑ 346 με ενάριθμο: 2023ΝΑ34600119 (ΑΔΑ: 66ΝΕΗ-Ψ6Κ)  με φορέα Χρηματοδότησης το Υπουργείο Παιδείας.

  Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης: Το έργο «Αναβάθμιση και επέκταση Φοιτητικής Εστίας Πολυτεχνείου Κρήτης (κατ. 3)», ενταγμένο στη ΣΑΝΑ 346 με ενάριθμο 2023ΝΑ34600119, έχει επαρκές υπόλοιπο προϋπολογισμού για την κάλυψη της δαπάνης. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει την με Κ.Α.: 9339Ζ σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του Πολυτεχνείου Κρήτης.

  Η Διακήρυξη έχει συνταχθεί σύμφωνα με το από 01-09-2021 επικαιροποιημένο Πρότυπο τεύχος Διακήρυξης έργων Παράρτημα Β’ άνω των ορίων του Ν.4412/2016 (βάσει τιμής), της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

  Η 2023/S 235-739925 Προκήρυξη Σύμβασης (τυποποιημένο έντυπο) απεστάλη προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. στις 01-12-2023.

  Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης αναρτήθηκε στις 08-12-2023 στα εξής:  α. στο ΚΗΜΔΗΣ, β. στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, με αρ. συστ. 204821 και γ. στην ιστοσελίδα του Πολυτεχνείου Κρήτης: www.tuc.gr/Επισκέπτες/Προκηρύξεις και Διαγωνισμοί. Η παρούσα δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο (άρθρο 66 ν. 4412/2016) & αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

  Οι όροι και τα τεύχη δημοπράτησης εγκρίθηκαν με απόφαση του υπ’ αρ. 15/13-11-2023 Συμβουλίου Διοίκησης του Ιδρύματος και το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Συμβούλιο Διοίκησης του Ιδρύματος.

  Τα τεύχη δημοπράτησης και η μελέτη αναρτώνται στην παρούσα δημοσίευση (άρθ. 70 ν.4412/2016). Σημειώνεται ότι τα ΗΜ σχέδια λόγω μεγέθους αρχείου θα λαμβάνονται από τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://filebox.isc.tuc.gr/index.php/s/9UBfCMlJA7FOCkv 

   

  Β. Πετρίδου

  Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών


  Συνημμένα:

 • Συντάχθηκε 11-01-2024 12:55 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Προς όλους τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων του έργου "Αναβάθμιση και Επέκταση Φοιτητικής Εστίας Πολυτεχνείου Κρήτης", με α/α ΕΣΗΔΗΣ: 204821.

   

  Σας ενημερώνουμε ότι στο άρθρο 15.3 της Διακήρυξης, ως ημερομηνία λήξης του χρόνου ισχύος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχει αναφερθεί εκ παραδρομής η 19/04/2025, ενώ η ορθή ημερομηνία λήξης ισχύος είναι η 19/05/2025.

            Παρακαλούμε να ληφθεί υπόψη η ορθή αυτή ημερομηνία, κατά την έκδοση των εγγυητικών σας επιστολών συμμετοχής στο διαγωνισμό.


  Συνημμένα:

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012