Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Προκηρύξεις / Διακηρύξεις
 • Παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών και μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας-αποσφράγισης του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 35335/28-11-2023 εν εξελίξει διαγωνισμού κάτω των ορίων ΣΑ 271181, ΚΕ 82549

Παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών και μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας-αποσφράγισης του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 35335/28-11-2023 εν εξελίξει διαγωνισμού κάτω των ορίων ΣΑ 271181, ΚΕ 82549

 • Συντάχθηκε 18-12-2023 12:35 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών και μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας-αποσφράγισης του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 35335/28-11-2023 εν εξελίξει διαγωνισμού κάτω των ορίων ΣΑ 271181, ΚΕ 82549 (ΑΔΑΜ: 23PROC013847036) για την προμήθεια αναλωσίμων-χημικών αερίων στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο «Propylene (C3H6) production via oxidative dehydrogenation of propane (C3H8) with carbon dioxide (CO2)- ODP-CO2», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.), στο πλαίσιο της «2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών» (Α.Π. 20741/08.01.2020) & Ακρωνύμιο ODP-CO2, με Αριθμό Πρότασης: 3367, με επιστημονικά υπεύθυνη την Αναπληρώτρια  Καθηγήτρια κ. Παρασκευή Παναγιωτοπούλου και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82549 προκειμένου να διορθωθεί η ορθή αναγραφή του αυτοματοποιημένου από το ΕΣΗΔΗΣ εντύπου οικονομικής προσφοράς.

  Εκ του Τμήματος Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων ΕΛΚΕ ΠΚ


  Συνημμένα:

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012