Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. ΕΛΕΝΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΣ ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗ, Σχολή ΜΠΔ

 • Συντάχθηκε 12-02-2024 13:51 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Τόπος:
  Σύνδεσμος τηλεδιάσκεψης
  Έναρξη: 15/02/2024 09:30
  Λήξη: 15/02/2024 10:30

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

  Ονοματεπώνυμο:    ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗ
  Αριθμός Μητρώου:    2018010043

  Θέμα:
  Τίτλος στα Ελληνικά:    ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
  Τίτλος στα Αγγλικά:    ROAD TRANSPORTATION OF HAZARD GOODS IN GREECE

  Εξεταστική Επιτροπή:
  Επιβλέπων:        Σταυρουλάκης Γεώργιος, Καθηγητής
  Πρώτο Μέλος:        Παπαδάκης Γεώργιος, ΕΔΙΠ
  Δεύτερο Μέλος:    Κοντογιάννης  Θωμάς , Καθηγητής

  Περίληψη:
   Η μεταφορά υλικών και ουσιών αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της καθημερινότητας, ωστόσο όταν αυτή κριθεί  ως επικίνδυνη ,απαιτείται  ιδιαίτερη προσοχή και ειδικό χειρισμό. Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των ανθρώπων, της ιδιοκτησίας και του περιβάλλοντος, απαιτούνται κατάλληλοι κανονισμοί μεταφοράς. Στην παρούσα εργασία θα γίνει εκτενής αναφορά στα επικίνδυνα εμπορεύματα, στην υφιστάμενη νομοθεσία για τις οδικές μεταφορές. Θα παρουσιαστούν αναλυτικά ο ορισμός και οι κατηγορίες των επικίνδυνων φορτίων, ενώ επίσης θα μελετηθούν οι απαιτήσεις φόρτωσης, συσκευασίας, σήμανσης και λειτουργικών διαδικασιών. Επίσης, θα αναφερθούν οι υπεύθυνοι φορείς, η απαιτούμενη εκπαίδευση, τα τεχνολογικά εργαλεία, οι μέθοδοι ελέγχου και τα απαιτούμενα μέτρα που πρέπει να ληφθούν . Θα γίνει παρουσίαση του του ηλεκτρονικού εργαλείου Proteas ADR Control το οποίο αναπτύχθηκε , στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Life+ , με στόχο να ενισχύσει την προσπάθεια των αρμόδιων αρχών να ελέγξουν επιτυχώς καθ' οδόν τα οχήματα με επικίνδυνα υλικά . Έτσι θα επιτρέπεται η εύκολη καταχώρηση των στοιχείων μεταφοράς, ο άμεσος έλεγχος των απαραίτητων πιστοποιητικών , των ποσοτήτων κι η εξαγωγή αποτελεσμάτων με τις παραβάσεις κι τα επιβαλλόμενα πρόστιμα.

  Περίληψη (Αγγλικά):
   Transportation of materials and substances is an integral component of daily reality, although when they identified as hazard, it needed a particular concern and special handling. To ensure the safety of people, property and the environment, appropriate transport regulations required. In this paper an extensive reference will be given to the dangerous goods, the existing legislation on road transport. The definition and categories of dangerous goods will be presented in detail, while the requirements for loading, packaging, marking and operational procedures will also be studied. Also, will be mentioned the responsible organizations, the required training, the technological tools, the control methods and the required measures to be taken. There will be a presentation of the online tool Proteas ADR Control which was developed, under the European program Life+, with the aim of contributing to the efforts of the competent authorities to successfully check vehicles with hazardous materials on the road. This will allow the easy registration of transport data, the direct control of the necessary certificates, the quantities and the extraction of results with the violations and the imposed fines.
   
  Ημ/νία εξέτασης:    15-02-2024
  Ώρα:            9:30

  Χώρος εξέτασης:
  Η παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη: https://tuc-gr.zoom.us/j/99309361730?pwd=ZkxDTXJzYzBQcGxOQnB1d1BQdnB2UT09
  https://tuc-gr.zoom.us/j/99309361730?pwd=ZkxDTXJzYzBQcGxOQnB1d1BQdnB2UT09

  Meeting ID: 993 0936 1730
  Password: 194915© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012