Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Ιωάννη Μποζιονέλου , Σχολή ΜΠΔ

 • Συντάχθηκε 04-03-2024 14:00 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Τόπος:
  Σύνδεσμος τηλεδιάσκεψης
  Έναρξη: 06/03/2024 10:30
  Λήξη: 06/03/2024 11:30

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

  Ονοματεπώνυμο:    Ιωάννης Μποζιονέλος 
  Αριθμός Μητρώου:    2013010194

  Θέμα:
  Τίτλος στα Ελληνικά:    Αξιολόγηση της αποδοτικότητας των συστημάτων υγείας των χωρών της ΕΕ με χρήση μη παραμετρικών μεθόδων


  Εξεταστική Επιτροπή:
  Επιβλέπων:        Ζοπουνίδης Κων/νος, Καθηγητής
  Πρώτο Μέλος:        Ατσαλάκης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής
  Δεύτερο Μέλος:    Ιψάκης Δημήτρης, Επίκουρος Καθηγητής

  Περίληψη:
  Τα συστήματα υγείας, τα τελευταία χρόνια, βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος περισσότερο από ποτέ. Το αυξανόμενο κόστος υγειονομικής περίθαλψης καθώς επίσης και η αυξανόμενη ζήτηση για αποτελεσματικές και ποιοτικές υπηρεσίες φροντίδας δημιουργούν πιέσεις ώστε οι διαθέσιμοι περιορισμένοι πόροι που διαθέτουν τα συστήματα να μετασχηματίζονται στο μέγιστο δυνατό όφελος για την κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό, η εκτίμηση του επιπέδου αποδοτικότητας και στη συνέχεια η λήψη μέτρων για τη βελτίωσή του αποτελεί κοινό στόχο για όλα  τα ευρωπαϊκά κράτη. 
  Στην παραπάνω κατεύθυνση, η παρούσα μελέτη είχε στόχο την αξιολόγηση της αποδοτικότητας των συστημάτων υγείας των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για το έτος 2019, με τη χρήση εναλλακτικών υποδειγμάτων της μη-παραμετρικής μεθόδου της Περιβάλλουσας Ανάλυσης Δεδομένων (Data Envelopment Analysis -DEA). Ως εισροές χρησιμοποιήθηκαν ο αριθμός των νοσοκομειακών κλινών, ο αριθμός των ιατρών και οι κατά κεφαλή δαπάνες για την υγεία και ως εκροές το προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση, τα έτη υγιούς ζωής και το ποσοστό επιβίωσης βρεφών. Εφαρμόστηκαν διαδοχικά τα υποδείγματα σταθερών (CRS), μεταβλητών (VRS), αυξουσών (IRS/NDRS) και φθινουσών (DRS/NIRS) αποδόσεων κλίμακας (DRS/NIRS). Η συγκριτική αξιολόγηση και κατάταξη των αποδοτικών μονάδων έγινε με το υπόδειγμα υπεραποδοτικότητας (super-efficiency). Τέλος έγινε εφαρμογή της «σκάλας αποδοτικότητας» (efficiency stepladder), για να διερευνηθεί  η σταθερότητα του σκορ αποδοτικότητας της κάθε μονάδας, υπό το πρίσμα των μεταβολών που συντελούνται κατά τη σταδιακή αφαίρεση των υπολοίπων μονάδων από το δείγμα. 
  Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης η μέση τιμή της αποδοτικότητας του δείγματος κατά CRS ήταν σε υψηλά επίπεδα (92,8% πριν και 88,2% μετά τη διόρθωση bootstrap ενώ οι 11 από τις 27 χώρες του δείγματος ήταν πλήρως αποδοτικές. Υψηλή ήταν και η μέση τιμή της αποδοτικότητας κλίμακας (98.53%) με 11 από τις 27 χώρες να εμφανίζουν σταθερές αποδόσεις κλίμακας, 8 να  χαρακτηρίζονται από αύξουσες και οι άλλες 8 από φθίνουσες αποδόσεις κλίμακας.  Για τις υπόλοιπες 16 χώρες υπάρχει περιθώριο 15% για βελτίωση της αποδοτικότητας των συστημάτων υγείας. Ενδεχομένως κάποιες εισροές θα μπορούσαν να μειωθούν χωρίς να υπάρξει αρνητική επίπτωση στην τρέχουσα παραγωγή ή να χρησιμοποιηθούν αποδοτικότερα  γεγονός που θα οδηγούσε σε καλύτερα αποτελέσματα υγείας ή/και σε εξοικονόμηση υγειονομικών πόρων. 
   
  Ημ/νία εξέτασης:    06-03-2024
  Ώρα:            10:30

  Χώρος εξέτασης:
  Η παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη: https://tuc-gr.zoom.us/j/4267228881?pwd=SFNJdUFOR2ZTQjFKTlF3RkFKeFlwQT09© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012