Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας κ.Κούρου Νικολάου- Σχολή ΑΡΜΗΧ

 • Συντάχθηκε 05-03-2024 00:23 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Τόπος: η παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
  Σύνδεσμος τηλεδιάσκεψης
  Έναρξη: 06/03/2024 16:00
  Λήξη: 06/03/2024 17:00

  Ονοματεπώνυμο:Κούρος Νικόλαος
  Τίτλος:Επαναπροσδιορίζοντας την σχέση πόλης - λιμανιού. Ανάπλαση του αστικού λιμένα του Ηρακλείου.
  Title:Redefining the relation between city and port . Redevelopment of the urban port of Heraklion.
  Τετάρτη 6 Μαρτίου 2024 16 .00 μ.μ.

  Εξεταστική Επιτροπή

  Αναπληρωτής Καθηγητής: Tζομπανάκης Αλέξιος (επιβλέπων)
  Επίκουρη Καθηγήτρια:  Καραγιάννη Άννα 
  Επίκουρος Καθηγητής:  Κεφαλογιάννης Νεκτάριος 


  Περίληψη

  Στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας, το αντικείμενο μελέτης είναι το λιμάνι του Ηρακλείου. Πιο συγκεκριμένα, μελετάται η διεπαφή πόλης – λιμανιού και οι αστικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των  δύο οντοτήτων. Πρωτίστως,  γίνεται μια ευρύτερη ανάλυση  της περιοχής με σκοπό την κατανόηση του αστικού χώρου και των σχέσεων μεταξύ του ιστορικού κέντρου και του  λιμένα.  Ακολουθεί η αστική ανάπλαση,  η οποία εστιάζει στην  διεπαφή με το αστικό κομμάτι του λιμένα καθώς αποτελεί την φυσική προέκταση του ιστορικού κέντρου προς την θάλασσα. Σκοπός της ανάπλασης αποτελεί η αναβίωση του παραλιακού μετώπου μέσω της σύνθεσης αστικού χώρου και χρήσεων που αποσκοπούν  στον επαναπροσδιορισμό των σχέσεων μεταξύ πόλης και λιμένα. Στο σημείο αυτό, διερευνώνται ζητήματα κλίμακας, πρασίνου και ένταξης, σε ένα μέρος όπου αστικό και λιμενικό τοπίο βρίσκονται σε αντιπαράθεση. Εν συνεχεία, ακολουθεί η αρχιτεκτονική μελέτη μιας σχολής τεχνών με εκθεσιακό χώρο, η οποία λειτουργεί ως κτήριο ελκυστής για την περιοχή μελέτης και συμβάλλει τόσο στην ενίσχυση του πολιτισμικού   χαρακτήρα του νέου λιμανιού όσο και στην  αναβίωση του παράκτιου μετώπου της πόλης.
  Abstract 

  In the context of the thesis, the subject of study is the port of Heraklion. More specifically, the city-port interface and the urban interactions between the two entities are studied. First of all, a broader analysis of the area is made in order to understand the urban space and the relations between the historical center and the port. This is followed by urban regeneration, which focuses on the interface with the urban part of the port as it is the natural extension of the historic center towards the sea. The purpose of the redevelopment is the revival of the waterfront through the composition of urban space and uses that aim to redefine the relationship between the city and the port. At this point, questions of scale, greenery and integration are explored, in a place where urban and port landscape are in conflict. Then follows the architectural study of an art school with an exhibition space, which functions as an attractive building for the study area and contributes both to the strengthening of the cultural character of the new port and to the revival of the coastal front of the city.© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012