Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Θεοδωρίδου Νικολίνας-Τζωρτζίνας , Σχολή ΜΗΧΟΠ

 • Συντάχθηκε 05-03-2024 10:03 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Τόπος: Εξ αποστάσεως-Με Τηλεδιάσκεψη
  Σύνδεσμος τηλεδιάσκεψης
  Έναρξη: 11/03/2024 13:00
  Λήξη: 11/03/2024 14:00

  Θέμα: Κατανομή του φορτίου κρυσταλλικής δομής σμεκτιτών σε μπεντονίτη της Μήλου.

   

  Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:

  1. Καθηγητής Γ. Χρηστίδης (επιβλέπων)

  2. Επικ. Καθ. Π. Γκαμαλέτσος

  3. Δρ. Π. Μακρή, ΕΔΙΠ

   

  Περίληψη:

  Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη της κατανομής του φορτίου κρυσταλλικής δομής (ΦΚΔ) σμεκτιτών σε τομή κοιτάσματος μπεντονίτη της Ανατολικής Μήλου. Τα δείγματα προέρχονται από το ορυχείο της Αγγεριάς στη Μήλο.

  Στα πρώτα κεφάλαια αναλύεται το θεωρητικό υπόβαθρο όσον αφορά στην γένεση και τη δομή των αργιλικών ορυκτών, τους τρόπους γένεσης των κοιτασμάτων μπεντονίτη, η ταξινόμηση των μπεντονιτών οι χρήσεις καθώς και οι ιδιότητες των μπεντονιτών και τέλος το ΦΚΔ καθώς και οι μέθοδοι προσδιορισμού του.

  Στη συνέχεια περιγράφονται οι πειραματικές τεχνικές που ακολουθήθηκαν, και πιο συγκεκριμένα η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό του ΦΚΔ των σμεκτιτών. Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια προετοιμασίας των δειγμάτων απομακρύνθηκε το αργιλικό κλάσμα, ακολούθησε κορεσμός με χλωριούχο κάλλιο (KCl), φυγοκέντριση των αιωρημάτων ώστε το αργιλικό κλάσμα να καθιζήσει στον πυθμένα κάθε σωλήνα και εκ νέου κορεσμός με KCl, έκπλυση των δειγμάτων από την περίσσεια KCl, τοποθέτηση δειγμάτων στους δειγματοφορείς και τέλος ακτινογράφηση με τη μέθοδο της περιθλασιμετρίας ακτίνων – Χ (XRD). Η ορυκτολογική ανάλυση των δειγμάτων πραγματοποιήθηκε με περιθλασιμετρία με βάση τα ακτινογραφήματα που προέκυψαν.

  Ο προσδιορισμός του ΦΚΔ πραγματοποιήθηκε από τη θέση της βασικής ανάκλασης 001 του σμεκτίτη, σύμφωνα με την τροποποιημένη μέθοδο των Christidis & Eberl (2003). Επιπρόσθετα, το ΦΚΔ μέρους των δειγμάτων συγκρίθηκε με το ΦΚΔ που προσδιορίστηκε από άλλους ερευνητές με την κλασσική μέθοδο των Christidis & Eberl (2003), και πραγματοποιήθηκε γεωστατιστική ανάλυση των δεδομένων που περιλάμβανε αφ’ ενός σύγκριση αυτών των τιμών ΦΚΔ σε σχέση με τις τιμές ΦΚΔ που προέκυψαν από την κλασσική μέθοδο από άλλους ερευνητές και αφ’ ετέρου πρόβλεψη των τιμών ΦΚΔ σε θέσεις της τομής που δεν υπήρχαν δείγματα. Η απεικόνιση της κατανομής του φορτίου πραγματοποιήθηκε με χρήση του προγράμματος MATLAB.

  Συμπερασματικά, όσον αφορά την κατανομή του ΦΚΔ του σμεκτίτη στην τομή κοιτάσματος, παρατηρούνται σμεκτίτες χαμηλού, ενδιάμεσου και υψηλού φορτίου. Πιο συγκεκριμένα, εντοπίζουμε σμεκτίτες χαμηλού φορτίου στα κεντρικά και ανατολικά τμήματα της τομής, και σμεκτίτες υψηλού φορτίου κυρίως στα ανατολικά αλλά και τα δυτικά τμήματα της τομής.© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012