Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας κ. ΜΑΡΙΑΣ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ, σχολή ΜΠΔ

 • Συντάχθηκε 05-03-2024 11:55 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Τόπος:
  Σύνδεσμος τηλεδιάσκεψης
  Έναρξη: 13/03/2024 13:00
  Λήξη: 13/03/2024 14:00

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

  Διοίκηση Επιχειρήσεων - Master in Business Administration ΜΒΑ

   

  Ονοματεπώνυμο: ΜΑΡΙΑ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ

  Αριθμός Μητρώου: 2020019026

   

  Θέμα

  Τίτλος στα Ελληνικά: Ανάπτυξη δείκτη τιμών έργων τέχνης με χρήση πολυκριτήριας ανάλυσης αποφάσεων και ηδονικής παλινδρόμησης…

  Τίτλος στα Αγγλικά : Development of an art price index using multicriteria analysis and hedonic regression

   

  Εξεταστική Επιτροπή:

  Επιβλέπων: Ζοπουνίδης Κωνσταντίνος

  Πρώτο Μέλος: Δούμπος Μιχαήλ

  Δεύτερο Μέλος: Ατσαλάκης Γεώργιος

   

  Περίληψη

  Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:

  Η αγορά έργων τέχνης αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό κομμάτι της παγκόσμιας

  οικονομίας, με μεγάλη προστιθέμενη αξία και συνεισφορά στο Ακαθάριστο Εγχώριο

  Προϊόν (ΑΕΠ) πολλών χωρών. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι παγκόσμιες πωλήσεις σε

  έργα τέχνης και αντίκες υπολογίζονται περίπου στα 64.1 δις δολάρια το 2019, ενώ

  πάνω από 20 δις δολάρια είναι η συνεισφορά διάφορων υποστηρικτικών υπηρεσιών

  (McAndrew, 2020). Η προστιθέμενη αξία της αγοράς τέχνης δε βασίζεται μόνο στις

  επιχειρήσεις που συνδέονται άμεσα με το εμπόριο τέχνης, αλλά και σε επιχειρήσεις

  που προσφέρουν άλλες πρόσθετες υπηρεσίες (π.χ. διαφήμιση και μάρκετινγκ,

  συσκευασία, μεταφορές, ταξίδια, ασφάλιση, συντήρηση και αποκατάσταση,

  φιλοξενία και ψυχαγωγία) που υποστηρίζουν θέσεις εργασίας έντασης γνώσης και

  υψηλής ειδίκευσης. Επιπρόσθετα, εκδηλώσεις στην αγορά τέχνης (π.χ. εκθέσεις

  τέχνης) μπορεί να ενισχύσουν την πολιτιστική ελκυστικότητα συγκεκριμένων

  προορισμών.

  Το σημαντικότερο πρόβλημα στην αγορά τέχνης αφορά την ερμηνεία της

  διακύμανσης των τιμών ή την προσπάθεια προσδιορισμού των παραγόντων εκείνων

  που επηρεάζουν τις προτιμήσεις των πιθανών αγοραστών. Η σχετική βιβλιογραφία

  αναφορικά με τις προτιμήσεις των αγοραστών έργων τέχνης παρουσιάζει

  αντικρουόμενα αποτελέσματα, κυρίως διότι τα έργα τέχνης μπορεί μεν να θεωρηθούν

  ως άυλα αγαθά, αλλά ταυτόχρονα έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που συνδέονται με

  την έμπνευση, τη δημιουργικότητα και τα συναισθήματα (Alpagu, 2014; Grahametal.,

  2010). Έτσι, η πλειοψηφία των σχετικών μελετών προέρχεται από την οικονομική

  επιστήμη, όπου τα αντικείμενα τέχνης θεωρούνται επενδύσεις, χωρίς να λαμβάνουν

  υπόψη συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά (AshenfelterandGraddy, 2011).

  Η παρούσα διπλωματική εργασία αφορά την ανάπτυξη ενός πρωτότυπου δείκτη

  τιμών έργων τέχνης με στόχο όχι μόνο την πιθανή πρόβλεψη των τιμών, αλλά κυρίως

  την ανάλυση της συμπεριφοράς των αγοραστών και την επιρροή των εκάστοτε

  οικονομικών συνθηκών. Η συγκεκριμένη έρευνα αποτελεί τμήμα συνεργασίας της

  Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης (Καθ. Ε.

  Γρηγορούδης, Καθ. Κ. Ζοπουνίδης) με το AudenciaBusinessSchool (Prof. E.

  Galariotis, Prof. L. Noel).

  Με βάση τα προηγούμενα, η πρωτοτυπία της παρακάτω διπλωματικής εστιάζεται στα

  ακόλουθα σημεία:

  Ø Η έρευνα χρησιμοποιεί μια μεγάλη βάση δεδομένων από έργα

  ArtDeco(έπιπλα), η οποία περιλαμβάνει περίπου 2200 αντικείμενα και

  καλύπτει μια μεγάλη χρονική περίοδο (1959-2004). Τα συγκεκριμένα

  δεδομένα έχουν συλλεχθεί από δημοπρασίες έργων τέχνης και, σε αντίθεση με

  προγενέστερες έρευνες, δίνουν τη δυνατότητα χρήσης ποιοτικών

  χαρακτηριστικών που μπορεί να επηρεάσουν τις προτιμήσεις των αγοραστών

  (Noel, 2009).

  Ø Παρά την ύπαρξη σημαντικού πλήθους οικονομικών μελετών, η χρήση της

  πολυκριτήριας ανάλυσης αποφάσεων στην ανάπτυξη ενός δείκτη τιμών για

  έργα τέχνης είναι σχετικά περιορισμένη (Grigoroudisetal., 2021).

   

  Ø Η πλειοψηφία των προηγούμενων μελετών στο συγκεκριμένο θέμα,

  επικεντρώνεται είτε στην πρόβλεψη των τιμών έργων τέχνης είτε στην εκ των

  υστέρων συσχέτιση των τιμών με το οικονομικό περιβάλλον. Αντίθετα, η

  συγκεκριμένη ερευνητική προσπάθεια εστιάζει στην ανάλυση της

  συμπεριφοράς του αγοραστή, ενσωματώνοντας τις τρέχουσες οικονομικές

  συνθήκες στις προτιμήσεις του.

  Με βάση τα παραπάνω η δομή της εργασίας συνοψίζεται στις εξής ενότητες :

  o Στο κεφάλαιο 1 γίνεται μια εισαγωγή στην έννοια της τέχνης και τα

  χαρακτηριστικά της καθώς και στο τρόπο με τον οποίο συνδέονται τέχνη και

  οικονομία.

  o Στο κεφάλαιο 2 γίνεται η ανάλυση της βάσης δεδομένων ArtDeco καθώς και

  της εφαρμογής της μεθόδου ηδονικής παλινδρόμησης.Με βάση αυτή τη

  μέθοδο δημιουργείται ένας δείκτης τιμών έργων τέχνης ο οποίος στη συνέχεια

  συγκρίνεται με άλλους χρηματοοικονομικούς δείκτες. Ακόμα γίνεται

  αριθμητική και εικονική παρουσίαση των αποτελεσμάτων.

  o Στο κεφάλαιο 3 παρουσιάζεται η θεωρία και η εφαρμογή της πολυκριτήριας

  ανάλυσης. Με τη βοήθεια της μεθόδου γραμμικού προγραμματισμού γίνεται η

  μοντελοποίηση και λύση του προβλήματος . Τέλος παρουσιάζονται τα

  αποτελέσματα του γραμμικού προβλήματος.

  o Στο κεφάλαιο 4 γίνεται μια ανασκόπηση των αποτελεσμάτων της

  διπλωματικής εργασίας καθώς και των συμπερασμάτων που εξήχθησαν.

  o Στο κεφάλαιο 5 παρουσιάζονται οι βιβλιογραφικές πηγές μέσω των οποίων

  εκπονήθηκε η παρακάτω μεταπτυχιακή εργασία.

   

  Ημερομηνία Εξέτασης

  Ημέρα/Μήνας/Έτος: 13/03/2023

  Ώρα: 13:00

   

  Χώρος Εξέτασης

  Αίθουσα: Διαδικτυακά Σύνδεσμος: https://tuc-gr.zoom.us/j/4267228881?pwd=SFNJdUFOR2ZTQjFKTlF3RkFKeFlwQT09© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012