Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Ευαγγελάτου Αγγελικής Μαρίας, Σχολή ΜΠΔ

 • Συντάχθηκε 07-03-2024 10:06 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Τόπος:
  Σύνδεσμος τηλεδιάσκεψης
  Έναρξη: 12/03/2024 13:15
  Λήξη: 12/03/2024 14:15

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

  Ονοματεπώνυμο:    Ευαγγελάτου Αγγελική Μαρία
  Αριθμός Μητρώου:    2018010147

  Θέμα:
  Τίτλος στα Ελληνικά:    Εφαρμογή του Προβλεπτικού Ελέγχου σε προβλήματα ανάρτησης οχήματος και λειτουργίας αντιδραστήρα CSTR
  Τίτλος στα Αγγλικά:    Application of Μodel Predictive Control in problems related to car suspension and CSTR reactor operation

  Εξεταστική Επιτροπή:
  Επιβλέπων:        Ιψάκης Δημήτρης, Επίκουρος Καθηγητής
  Πρώτο Μέλος:        Κατζουράκης Διομήδης, Επίκουρος Καθηγητής
  Δεύτερο Μέλος:    Σίσκος Ελευθέριος, Επίκουρος Καθηγητής

  Περίληψη:
  Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας, είναι η εισαγωγή στην έννοια του Προβλεπτικού Ελέγχου βάσει μοντέλου διεργασίας. Πρόκειται για ένα είδος προηγμένου ελέγχου, που στοχεύει στην εύρεση της βέλτιστης αλληλουχίας μελλοντικών δράσεων ελέγχου, βασιζόμενο στην προσομοίωση της συμπεριφοράς του συστήματος και στα πραγματικά δεδομένα της διεργασίας. Αρχικά, παρουσιάζονται τα βασικά σημεία της θεωρίας του, όπως η στρατηγική που ακολουθείται, το πρόβλημα βελτιστοποίησης που επιλύεται και οι σχεδιαστικοί παράμετροι ενός προβλεπτικού ελεγκτή. Έπειτα, παρατίθενται δυο παραδείγματα εφαρμογής του σε περιβάλλον Matlab (προσομοιώσεις), καθώς και οι αναλυτικές οδηγίες για την υλοποίηση και αξιολόγηση τους. Το πρώτο παράδειγμα αφορά το μοντέλο λειτουργίας αντιδραστήρα CSTR, ενώ το δεύτερο αφορά το μοντέλο ανάρτησης οχήματος. Οι προσομοιώσεις που περιγράφονται παρακάτω δείχνουν τη συμπεριφορά των δύο συστημάτων με αλλαγές διάφορων παραμέτρων όπως τον ορίζοντα του ελεγκτή, τους περιορισμούς, τα βάρη του ελεγκτή και τις διαταραχές. Με αυτό τον τρόπο, σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η βελτίωση της απόδοση του ελεγκτή και η γρήγορη και αποτελεσματική εξάλειψη των διαταραχών. 
   

  Περίληψη (Αγγλικά):
    The purpose of this thesis is to introduce the concept of Predictive Control based on a process model. It is a form of advanced control that aims to find the optimal sequence of future control actions, based on simulating the system's behavior and real process data. Initially, the basic points of its theory are presented, such as the strategy followed, the optimization problem solved, and the design parameters of a predictive controller. Then, two examples of its application in a Matlab environment (simulations) are provided, along with detailed instructions for their implementation and evaluation. The first example concerns the model of a CSTR reactor, while the second one involves a vehicle suspension model. The simulations described below demonstrate the behavior of the two systems with changes in various parameters such as the controller horizon, constraints, controller weights, and disturbances. In this way, the purpose of this thesis is to improve the controller's performance and achieve rapid and effective disturbance elimination.


  Ημ/νία εξέτασης:    12-03-2024
  Ώρα:            13:15

  Χώρος εξέτασης:
  Η παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη: https://tuc-gr.zoom.us/j/91520877586?pwd=d3I2QjIraWN2UDVkNkN4aElFd0puQT09© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012