Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Παρτσαλάκη Εμμανουέλας, Σχολή ΜΗΧΟΠ

 • Συντάχθηκε 07-03-2024 14:45 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Τόπος: Εξ αποστάσεως-Με Τηλεδιάσκεψη
  Σύνδεσμος τηλεδιάσκεψης
  Έναρξη: 14/03/2024 10:00
  Λήξη: 14/03/2024 11:00

  Θέμα: Εκχύλιση με καρβοξυλικά οξέα μετάλλων στρατηγικής σημασίας από ιπτάμενη τέφρα Αγ. Δημητρίου Κοζάνης. Ανάλυση αποτελεσμάτων με μεθόδους στατιστικής προσομοίωσης.

   

  Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:

  1. Επικ. Καθηγήτρια Δ. Πεντάρη (επιβλέπουσα)
  2. Επικ. Καθηγητής Εμ. Βαρουχάκης
  3. Δρ. Π. Μακρή, ΕΔΙΠ

   

  Περίληψη:

  Σκοπός της παρούσας εργασίας, είναι η διερεύνηση της δυνατότητας εκχύλισης, με καρβοξυλικά οξέα, μετάλλων στρατηγικής σημασίας από ιπτάμενη τέφρα που προέρχεται από την καύση λιγνίτη της περιοχής του Αγίου Δημητρίου Κοζάνης. Επιλέχθηκε το οξικό και το κιτρικό οξύ, ως πιο φιλικά προς το περιβάλλον μέσα εκχύλισης και τα μέταλλα που εξετάστηκαν ήταν:  Li, La, Ce, Cr, Ni, Zn, Co και Mn.

  Πραγματοποιήθηκαν:

  Α) Χαρακτηρισμός του δείγματος της ιπτάμενης τέφρας:

  • Ορυκτολογική ανάλυση με περιθλασιμετρία ακτίνων Χ (XRD)
  • Χημική ανάλυση (κύρια στοιχεία) με φασματομετρία ακτίνων Χ φθορισμού (XRF)
  • Ποσοτικός προσδιορισμός της περιεκτικότητας των στοιχείων ενδιαφέροντος με φασματομετρία μάζας επαγωγικά συζευγμένου πλάσματος (ICP-MS).

  Β) Εκχυλίσεις με καρβοξυλικά οξέα

  Πραγματοποιήθηκαν εκχυλίσεις με κιτρικό και οξικό οξύ και μελετήθηκε η επίδραση της θερμοκρασίας του χρόνου και της συγκέντρωσης του οξέος στη διαδικασία.

  Γ) Στατιστική  προσομοίωση

  Πραγματοποιήθηκε προσομοίωση χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Monte Carlo με εστίαση στην ομοιόμορφη κατανομή πιθανοτήτων.

  Οι περιεκτικότητες που προσδιορίστηκαν για τα στοιχεία Li, La, Ce, Cr, Ni, Zn, Co και Mn, είναι 126, 44, 81, 285, 229, 58, 17 και 384 mg/kg αντίστοιχα. Από τις δοκιμές εκχύλισης που πραγματοποιήθηκαν παρατηρήθηκε ότι η ανάκτηση των μετάλλων κυμάνθηκε από 10% έως 71%. Τέλος μέσω της στατιστικής ανάλυσης, προσδιορίστηκε η βέλτιστη καμπύλη προσομοίωσης για τη μεταβολή της ποσοστιαίας ανάκτησης σε σχέση με το χρόνο τη θερμοκρασία και τη συγκέντρωση του οξέος.

   © Πολυτεχνείο Κρήτης 2012