Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Αναστασίου Πολυχρονόπουλου, Σχολή ΜΠΔ

 • Συντάχθηκε 11-03-2024 12:26 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Τόπος:
  Σύνδεσμος τηλεδιάσκεψης
  Έναρξη: 15/03/2024 13:15
  Λήξη: 15/03/2024 14:15

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

  Ονοματεπώνυμο:    Αναστάσιος Πολυχρονόπουλος
  Αριθμός Μητρώου:    2018010089

  Θέμα:
  Τίτλος στα Ελληνικά:    Οικονομική Κατανομή Ηλεκτρικών Φορτίων σε Θερμοηλεκτρικούς Σταθμούς: Μοντελοποίηση και Βελτιστοποίηση
  Τίτλος στα Αγγλικά:    Economic Distribution of Electric Loads in Thermal Power Plants: Modeling and Optimization

  Εξεταστική Επιτροπή:
  Επιβλέπων:        Ιψάκης Δημήτρης, Επίκουρος Καθηγητής
  Πρώτο Μέλος:        Δούμπος Μιχάλης, Καθηγητής
  Δεύτερο Μέλος:    Παπαμιχαήλ Ιωάννης, Καθηγητής

  Περίληψη:
  Στην παρούσα εργασία επιλύεται ένα μέρος του προβλήματος της οικονομικής κατανομής ηλεκτρικού φορτίου, σε θερμικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Το πρόβλημα αυτό εμφανίζεται, όταν δύο ή και περισσότεροι θερμικοί σταθμοί συνεργάζονται, ώστε να καλύψουν την ηλεκτρική ζήτηση κάποιας περιοχής, καθώς το ζήτημα το οποίο προκύπτει είναι πόση ενέργεια πρέπει να παραχθεί από τον κάθε σταθμό παραγωγής (λόγω του ότι κάθε σταθμός χαρακτηρίζεται από διαφορετικό δείκτη σταθμισμένης ενέργειας, €/kWh). Στόχος λοιπόν, της εργασίας αυτής είναι η επίλυση του προβλήματος κατανομής ηλεκτρικού φορτίου με τρόπο τέτοιον ώστε, η ηλεκτρική ζήτηση να καλύπτεται με το ελάχιστο δυνατό συνολικό κόστος λειτουργίας των σταθμών. Αρχικά παρουσιάζονται, ο τρόπος λειτουργίας των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και έννοιες που αφορούν την μελέτη και πρόβλεψη του ηλεκτρικού φορτίου. Γίνεται έπειτα, αναφορά στα θερμικά συστήματα παραγωγής ενέργειας αλλά και στις καμπύλες εισόδου-εξόδου, προκειμένου να γίνει ανάλυση της οικονομικής λειτουργίας των μονάδων. Στην συνέχεια, επιλύεται το πρόβλημα της οικονομικής κατανομής φορτίου στην απλή και σύνθετη εκδοχή του με την χρήση περιορισμών, όπως των λειτουργικών ορίων των μονάδων και των απωλειών ενέργειας λόγω μεταφοράς. Τέλος, επιλύεται και το πρόβλημα ένταξης ηλεκτρικών μονάδων παραγωγής, ως μέρος της βελτιστοποίησης του προβλήματος της οικονομικής κατανομής ηλεκτρικού φορτίου. Για την επίλυση των παραπάνω προβλημάτων, χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό της MatLAB, στο οποίο αναπτύχθηκαν τα αντίστοιχα αρχεία.

  Περίληψη (Αγγλικά):
  In this thesis, a part of the problem of economic distribution of electrical load for the thermal power plants, is being solved. This problem appears, when two or more thermal plants are cooperated in order to cover the electrical demand of an area, since the issue that arises is how much energy should be produced by each plant. The aim of this thesis is to solve the economic distribution problem in such a way, that the electrical demand is covered with the minimum possible total cost of operating the plant. Initially, the operation of electricity systems is presented, along with concepts related to the study and prediction of electrical load. After that, there is a reference about thermal power plants, as well as to the input – output curves, in order to analyze the economic operation of plants. Additionally, the problem of economic load distribution is solved in both its simple and complex versions by considering constraints such as the functional limits of the units and energy losses due to transmission. Finally, the problem of power plant integration is solved, as part of the optimization of economic load distribution problem. For all these problems, MatLAB software was utilized, in which the corresponding files were developed.


  Ημ/νία εξέτασης:    15-03-2024
  Ώρα:            13:15

  Χώρος εξέτασης:
  Η παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη: https://tuc-gr.zoom.us/j/91520877586?pwd=d3I2QjIraWN2UDVkNkN4aElFd0puQT09© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012