Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. ΠΙΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑΣ, Σχολή ΜΠΔ

 • Συντάχθηκε 11-03-2024 15:17 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Τόπος:
  Σύνδεσμος τηλεδιάσκεψης
  Έναρξη: 15/03/2024 11:00
  Λήξη: 15/03/2024 12:00

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

  Ονοματεπώνυμο:    ΠΙΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
  Αριθμός Μητρώου:    2017010086

  Θέμα:
  Τίτλος στα Ελληνικά:    «Ανάλυση εργασιακής αφοσίωσης με χρήση Λογιστικής Παλινδρόμησης και fsQCA»
  Τίτλος στα Αγγλικά:    "Analysis of employee loyalty using Logistic Regression and fsQCA"

  Εξεταστική Επιτροπή:
  Επιβλέπων:        Τσαφαράκης Στέλιος, Αναπληρωτής Καθηγητής
  Πρώτο Μέλος:        Σίσκος Ελευθέριος, Επίκουρος Καθηγητής
  Δεύτερο Μέλος:    Κρασαδάκη Ευαγγελία, ΕΔΙΠ

  Περίληψη:
  Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας, είναι η ανάλυση της επίδρασης μιας ομάδας κριτηρίων στην εργασιακή αφοσίωση (employee loyalty), μέσω της χρήσης ποιοτικής συγκριτικής ανάλυσης και ασαφών συνόλων (fs/QCA) και λογιστικής παλινδρόμησης (logistic regression). Η μέθοδος fs/QCA βασίζεται στην θεωρία των ασαφών συνόλων και της άλγεβρας Boole για να εντοπίσει, αν ορισμένοι παράγοντες, ή συνδυασμοί αυτών, είναι παρόντες ή απόντες, όταν ένα εξεταζόμενο φαινόμενο συμβαίνει ή όχι. Με άλλα λόγια, εντοπίζει τις αιτιώδεις συνθήκες ή συνδυασμούς αυτών που είναι ικανές να οδηγήσουν σε υψηλό αποτέλεσμα και τυχόν αναγκαίες συνθήκες για την παρουσία του αποτελέσματος. Παράλληλα στην εργασία γίνεται χρήση της λογιστικής παλινδρόμησης. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται, όταν η μεταβλητή που θέλουμε να προβλέψουμε είναι δυαδική. Συγκεκριμένα, είναι χρήσιμη για προβλέψεις που αφορούν την αναγνώριση πιθανών παραγόντων που επηρεάζουν την εμφάνιση ή μη, της εν λόγω μεταβλητής. Στην συγκεκριμένη περίπτωση μελετάμε την μεταβλητή της εργασιακής αφοσίωσης (την παραμονή ή όχι στην εργασία) και την σημαντικότητα των κριτηρίων σχετικά με αυτή. Ο στόχος είναι να προκύψουν λογικά αποτελέσματα που να αντικατοπτρίζουν αποτελεσματικά την εργασιακή αφοσίωση και τα κριτήρια που την επηρεάζουν. Τα δεδομένα που θα χρησιμοποιηθούν προέρχονται από την ιστοσελίδα Kununu, και η έρευνα επικεντρώνεται στις κριτικές των υπαλλήλων σχετικά με την εργασιακή εμπειρία από μεγάλη αλυσίδα σουπερμάρκετ.
   

  Περίληψη (Αγγλικά):
  The purpose of this thesis is to analyze the impact of a set of criteria on employee loyalty using qualitative comparative analysis and fuzzy sets/QCA, along with logistic regression. The fs/QCA method is based on the theory of fuzzy sets and Boolean algebra to identify whether specific factors or combinations thereof are present or absent when a particular phenomenon occurs or not. In other words, it identifies causal conditions or combinations capable of leading to a high outcome and any necessary conditions for the presence of the result. Additionally, logistic regression is used in this study. This method is applied when the variable we want to predict is binary. Specifically, it is useful for predictions regarding the identification of potential factors influencing the presence or absence of the variable. In this case, we examine the variable of employee loyalty (remaining or not in the workplace) and the significance of the criteria related to it. The goal is to obtain logical results that effectively reflect employee loyalty and the criteria that affect it. The data used are sourced from the Kununu website, focusing on employee reviews regarding work experience within a large supermarket chain. 

  Ημ/νία εξέτασης:    15/3/2024
  Ώρα:            11:00

  Χώρος εξέτασης:
  Η παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη: https://tuc-gr.zoom.us/j/84376874961?pwd=WTVEY1RZQzhST0lUcDNuR1U5T1M1dz09© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012