Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Ευθυμίας Σιδέρη, Σχολή ΜΠΔ

 • Συντάχθηκε 11-03-2024 16:40 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Τόπος:
  Σύνδεσμος τηλεδιάσκεψης
  Έναρξη: 14/03/2024 12:45
  Λήξη: 14/03/2024 13:45

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

  Ονοματεπώνυμο:    Ευθυμία Σιδέρη
  Αριθμός Μητρώου:    2013010146

  Θέμα:
  Τίτλος στα Ελληνικά:    Εργονομία παραγωγικής διαδικασίας: Ανάλυση και έλεγχος κινδύνων σε σταθμούς εργασίας γραμμών παραγωγής
  Τίτλος στα Αγγλικά:    Ergonomics study of a production line: risk analysis of workstations in manufactoring

  Εξεταστική Επιτροπή:
  Επιβλέπων:        Κοντογιάννης  Θωμάς , Καθηγητής
  Πρώτο Μέλος:        Τσαφαράκης Στέλιος, Αναπληρωτής Καθηγητής
  Δεύτερο Μέλος:    Μουστάκης Βασίλειος

  Περίληψη:
   Η διπλωματική εργασία επικεντρώνεται στην εργονομία της παραγωγικής διαδικασίας, αναλύοντας και
  ελέγχοντας τους κινδύνους και τα ρίσκα στις γραμμές παραγωγής. Εξετάζεται η έννοια της εργονομίας
  και η επίδρασή της στην υγεία των εργαζομένων, με ανάλυση των αιτιών και των επιπτώσεων
  μυοσκελετικών παθήσεων λόγω εσφαλμένης στάσης του σώματος. Παρουσιάζονται, επίσης, μέτρα για
  τη διασφάλιση αποτελεσματικότητας και ασφάλειας στην εργασία.
  Στη συνέχεια, γίνεται ανάλυση της εργονομίας στη διαδικασία παραγωγής, εισάγοντας την έννοια της
  εργονομικής συμβατότητας. Παρουσιάζεται ένα παράδειγμα σχεδιασμού σταθμού εργασίας στην
  εταιρία Silver Line, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο 5S Lean, με αναγνώριση κινδύνων και προτάσεις
  εργονομικών λύσεων.
  Επιπλέον, γίνεται επεξεργασία διαφόρων μεθόδων εκτίμησης κινδύνων, όπως OWAS, RULA, REBA και ο
  δείκτης Moore-Garg. Παρουσιάζονται δύο μελέτες περιπτώσεων εργονομίας, με την πρώτη να
  επικεντρώνεται στον σχεδιασμό σταθμού εργασίας της Silver Line και τη δεύτερη να περιλαμβάνει την
  εργονομική ανάλυση των ταμείων σε σούπερ μάρκετ πριν και μετά από βιομηχανικό επανασχεδιασμό,
  καθώς και την εργονομική ανάλυση της εταιρίας Electrolux.
  Τέλος, παρουσιάζονται τα σημαντικά συμπεράσματα της εργονομίας στην παραγωγική διαδικασία,
  αναδεικνύοντας πιθανούς κινδύνους και ρίσκα που αντιμετωπίζουν οι γραμμές παραγωγής. 

  Περίληψη (Αγγλικά):
   The diploma thesis focuses on ergonomics in the production process, analyzing and controlling risks and
  hazards on production lines. The concept of ergonomics and its impact on the health of workers are
  examined, with an analysis of the causes and effects of musculoskeletal disorders due to incorrect body
  posture. Measures are presented to ensure efficiency and safety in the workplace.
  Subsequently, an analysis of ergonomics in the production process is conducted, introducing the
  concept of ergonomic compatibility. An example of workstation design at Silver Line company using the
  5S Lean method is presented, identifying risks and proposing ergonomic solutions.
  Furthermore, various risk assessment methods are processed, such as OWAS, RULA, REBA, and the
  Moore-Garg index. Two case studies on ergonomics are presented, with the first focusing on the design
  of a workstation at Silver Line and the second including ergonomic analysis and evaluation of cash
  registers in supermarkets before and after their industrial redesign, as well as the ergonomic analysis of
  the Electrolux company.
  Finally, the significant conclusions of ergonomics in the production process are summarized, highlighting
  potential risks and hazards faced by production lines. 

  Ημ/νία εξέτασης:    14/3/2024
  Ώρα:            12:45

  Χώρος εξέτασης:
  Αίθουσα:        Join Zoom Meeting
  https://tuc-gr.zoom.us/j/93098238172?pwd=bUNaZVovb1NCVit0V01WWWZRU09aUT09
   © Πολυτεχνείο Κρήτης 2012