Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΓΟΥΜΕΝΑΚΗ, Σχολή ΜΠΔ

 • Συντάχθηκε 12-03-2024 11:14 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Τόπος:
  Σύνδεσμος τηλεδιάσκεψης
  Έναρξη: 15/03/2024 12:00
  Λήξη: 15/03/2024 13:00

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

  Ονοματεπώνυμο:    ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΓΟΥΜΕΝΑΚΗΣ
  Αριθμός Μητρώου:    2015010023

  Θέμα:
  Τίτλος στα Ελληνικά:    Ψηφιακά δίδυμα και εφαρμογή αυτών σε τμήμα υδραυλικού δικτύου με σκοπό την πρόβλεψη μελλοντικών αστοχιών.
  Τίτλος στα Αγγλικά:    Digital twins and application of them in part of hydraulic net for the prediction of future failures.

  Εξεταστική Επιτροπή:
  Επιβλέπων:        Σταυρουλάκης Γεώργιος, Καθηγητής
  Πρώτο Μέλος:        Αραμπατζής Γιώργος, Αναπληρωτής Καθηγητής
  Δεύτερο Μέλος:    Μπακατσάκη Μαρία, ΕΔΙΠ

  Περίληψη:
    Σκοπός της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας είναι να μας φέρει όλους πιο κοντά με την τεχνολογία των ψηφιακών διδύμων και με τους  κλάδους στους οποίους τα ΨΔ είναι πάρα πολύ χρήσιμα και τα συναντάμε σήμερα. 
     Παρουσιάζονται αρκετά παραδείγματα από τομείς που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα ΨΔ και αναφέρονται τα πλεονεκτήματα που έχει η χρήση του και τα οφέλη που έχει ο εκάστοτε χρήστης. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην χρήση των ΨΔ στον κατασκευαστικό τομέα και πιο συγκεκριμένα στην εφαρμογή αυτών σε έργα υποδομών .Κύριο αντικείμενο της εργασίας είναι το φράγμα του Αποσελέμη στο Ηράκλειο το οποίο έχει ενσωματώσει αυτή την νέα και γρήγορα εξελισσόμενη τεχνολογία με σκοπό την αδιάκοπη και αποδοτικότερη λειτουργία του.
  Με τη συνεργασία που υπάρχει μεταξύ των μηχανικών του φράγματος και του καθ. Σταυρουλάκη καθώς και εκμεταλλευόμενοι  δεδομένα που έχουν προκύψει από παλαιότερη πτυχιακή εργασία της δεσποινίς Μπόβολου, δόθηκε η δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν μετρήσεις  στο σημείο που επιλέχθηκε να γίνει η μελέτη. Στη συνέχεια με τη χρήση κατάλληλου προγράμματος , λογισμικό simscale , δημιουργήθηκε ένα εικονικό δίκτυο το οποίο λειτουργεί ακριβώς όπως το πραγματικό υδραυλικό δίκτυο. Με αυτόν τον τρόπο μπορέσαμε να προσδιορίσουμε τις πιέσεις που δέχεται το συγκεκριμένο τμήμα αγωγού και επομένως εμβαθύναμε στα σημεία τα οποία δέχονται την μεγαλύτερη καταπόνηση  και είναι τα πλέον επικίνδυνα να εμφανίσουν αστοχίες μελλοντικά. Επικεντρώνοντας στο πλέον επικίνδυνο τμήμα με χρήση μοντέλου πεπερασμένων στοιχείων έγινει πρόβλεψη κόπωσης υλικού με βάση την πραγματική χρήση. Επομένως με αυτόν τον τρόπο υπάρχει η δυνατότητα υποστήριξης προληπτικής συντήρησης και έγκαιρης επιδιόρθωσης των συγκεκριμένων σημείων στο τμήμα αυτό του αγωγού πριν εμφανιστεί κάποια βλάβη η οποία θα επηρεάσει τους καταναλωτές κατάντη του δικτύου.
   

  Περίληψη (Αγγλικά):
   The purpose of this particular thesis is to bring us all closer to the technology of digital twins and to the industries in which they are very useful and we meet them today. Several examples are presented from areas where a digital twin can be used and the advantages of its use and the benefits for each user are mentioned. Particular emphasis is placed on the use of them in the construction sector and more specifically on their application in infrastructure projects. The main subject of the work is the Aposelemis dam in Heraklion which has incorporated this new and rapidly evolving technology for the purpose of its uninterrupted and more efficient operation .
  With the collaboration that exists between the dam engineers and Prof. Stavroulakis as well as taking advantage of data that has emerged from an earlier thesis of Miss Bovolou, it was possible to use measurements at the point where the study was chosen. Then with the use of a suitable program, simscale software, a virtual network was created which works exactly like the real hydraulic network. In this way, we were able to determine the pressures that the specific section of pipeline receives and therefore we delved into the points that receive the most stress and are the most dangerous to show failures in the future. Focusing on the most dangerous part using a finite element model, material fatigue was predicted based on actual use. Therefore, in this way, there is the possibility of supporting preventive maintenance and early repair of the specific points in this section of the pipeline before any damage occurs that will affect consumers downstream of the network.

  Ημ/νία εξέτασης:    15/03/2024
  Ώρα:            12:00

  Χώρος εξέτασης:
  Η παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη: https://tuc-gr.zoom.us/j/94034371891?pwd=MTF2OFhNU0dWVThsQUtUY1hjeFBIZz09© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012