Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Πέτσα Δημητρίου Στυλιανού, Σχολή ΜΠΔ

 • Συντάχθηκε 13-03-2024 13:07 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Τόπος:
  Σύνδεσμος τηλεδιάσκεψης
  Έναρξη: 15/03/2024 13:30
  Λήξη: 15/03/2024 14:30

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

  Ονοματεπώνυμο:    Πέτσας Δημήτριος Στυλιανός
  Αριθμός Μητρώου:    2017010129

  Θέμα:
  Τίτλος στα Ελληνικά:    Αξιολόγηση της δυναμικής του εργασιακού περιβάλλοντος με εστίαση στο οργανωσιακό κλίμα.
  Τίτλος στα Αγγλικά:    Evaluation of the dynamics of a working environment focusing on the organizational climate.

  Εξεταστική Επιτροπή:
  Επιβλέπων:        Τσαφαράκης Στέλιος, Αναπληρωτής Καθηγητής
  Πρώτο Μέλος:        Ματσατσίνης Νικόλαος, μέλος ΔΕΠ
  Δεύτερο Μέλος:    Μπακατσάκη Μαρία, ΕΔΙΠ

  Περίληψη:
  Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει σε βάθος την δυναμική του σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος με επίκεντρο το οργανωσιακό  κλίμα των επιχειρήσεων. Από ηγετικά στυλ και εφαρμοσμένη συναισθηματική νοημοσύνη έως την επίδραση αναπόφευκτων οργανωσιακών αλλαγών και την διαχείριση αυτών, το εκπόνημα αυτό προσφέρει μια συγκεντρωτική και λεπτομερής ανάλυση όλων των παραγόντων που συντελούν στην βελτιστοποίηση του οργανωσιακού κλίματος. Με την εξέταση θεμάτων όπως η εργασιακή δέσμευση και ικανοποίηση αλλά και η επαγγελματική εξουθένωση, η εργασία στοχεύει να συμβάλει όχι μόνο στον ακαδημαϊκό διάλογο αλλά και στη βελτίωση της ευημερίας και της παραγωγικότητας των εργαζομένων σε πραγματικές συνθήκες. Η μεθοδολογική προσέγγιση είναι η ακόλουθη: Θα γίνει αναλυτική βιβλιογραφική ανασκόπηση για το οργανωσιακό κλίμα των οργανισμών και τις σχετικές παραμέτρους που την επηρεάζουν (ηγεσία, συναισθηματική νοημοσύνη, εργασιακή εξουθένωση, εργασιακή δέσμευση, θεωρίες αλλαγών και κινητοποίησης των εργαζομένων) ώστε να προκύψουν οι κλίμακες που διαμορφώνουν το κλίμα ενός οργανισμού και πρακτικές που θα μπορούσαν να συμβάλουν στη βελτίωσή του.  Ως αποτέλεσμα θα προταθούν στρατηγικές για μείωση της εργασιακής εξουθένωσης και γενικότερα πρακτικές για βελτίωση του οργανωσιακού κλίματος αλλά και την αύξηση της αποτελεσματικότητας και της ευημερίας των εργαζομένων.

  Περίληψη (Αγγλικά):
   The present thesis thoroughly examines the dynamics of the contemporary work environment, focusing on the organizational climate of businesses. From leadership styles and applied emotional intelligence to the impact of inevitable organizational changes and its management, this study provides a comprehensive and detailed analysis of all factors contributing to the optimization of the organizational climate. By exploring issues such as work commitment and satisfaction, and professional empowerment, this work aims not only to contribute to academic dialogue but also to improve the well-being and productivity of employees in real conditions. The methodological approach is as follows: a literature review will be conducted on the organizational climate and the relevant parameters influencing it (leadership, emotional intelligence, work engagement, burnout phenomenon, theories of change, and mobilization of employees) to derive scales that shape the climate of an organization and practices that could contribute to its improvement. As a result, strategies will be proposed to reduce work empowerment and, more broadly, practices to improve the organizational climate and overall increase the effectiveness and well-being of employees. 


  Ημ/νία εξέτασης:    15/3/2024
  Ώρα:            13:30

  Χώρος εξέτασης:
  Η παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη: https://tuc-gr.zoom.us/j/84376874961?pwd=WTVEY1RZQzhST0lUcDNuR1U5T1M1dz09© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012