Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας-Ζώη Κυριακή-Ηλέκτρα-Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ

 • Συντάχθηκε 15-03-2024 14:23 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Τόπος:
  Σύνδεσμος τηλεδιάσκεψης
  Έναρξη: 16/03/2024 11:00
  Λήξη: 16/03/2024 12:00

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  Όνοματεπώνυμο Φοιτητή: Ζώη Κυριακή-Ηλέκτρα

  Α.Μ.: 2015050003

  Ημερομηνία Παρουσίασης: Σάββατο 16/3/2024

  Ώρα: 11πμ-12μμ.

  Αίθουσα: Ηλεκτρονικά..https://tuc-gr.zoom.us/j/97470659754?pwd=VXNCT3p0WVpIaDRKdUZjdzl0dUFkQT09

  Θέμα ΔE «Ηλεκτρική ενέργεια: στατιστική ανάλυση των τρόπων παραγωγής, κατανάλωση και περιβαλλοντικές επιπτώσεις»

  Title «Electricity: statistical analysis of production methods, consumption and environmental impact»

  Επιβλέπων: Δάρας Τρύφων

  Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:

  1 Δάρας Τρύφων

  2 Τσούτσος Θεοχάρης.

  3 Φιλιππάκης Μιχάλης.

  Περίληψη:

  Η σπουδαιότητα της ενέργειας φαίνεται από τις τεράστιες διαστάσεις που έχει αποκτήσει  τόσο στον σύγχρονο πολιτικό κόσμο αλλά και την κοινωνία, κυρίως λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος για την εξέλιξη και το μέλλον του πλανήτη αλλά και για την οικονομική ανάπτυξη.

  Ως κινητήρια δύναμη των ανθρώπινων επιτευγμάτων και του πολιτισμού, η σημασία της ενέργειας είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ανάπτυξη της αγοράς και των απαραιτήτων προς βελτίωση για την ευημερία του κοινωνικού βίου. Ωστόσο, στο παγκόσμιο προσκήνιο βρίσκεται η χρήση και η εκμετάλλευση της ενέργειας με τρόπο αβλαβή και περιβαλλοντικά υπεύθυνο, αποσκοπώντας στην επίτευξη θετικής οικονομικής προόδου.

  Μια από τις βασικότερες μορφές, από τις οποίες εξαρτάται ο σύγχρονος πολιτισμός αποτελεί η ηλεκτρική ενέργεια. Αδιαμφισβήτητα, συνιστά μια μορφή ιδιαίτερα πρακτική , προσιτή και ευέλικτη με κυρίαρχο χαρακτηριστικό της την ιδιότητα της να μετατρέπεται σε άλλες μορφές ενέργειας. Σε παγκόσμια κλίμακα, η ηλεκτρική ενέργεια παίζει καταλυτικό ρόλο στην πρόσβαση του κοινωνικού συνόλου σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες, στην διατήρηση και την συνεχής αναβάθμιση του πολιτισμού και του τεχνολογικού τομέα και συνεπώς την ευδοκίμηση της οικονομίας. Η παραγωγή της και η πρόσβαση σε αυτήν μέσω εναλλακτικών πηγών ενέργειας και η δημιουργία καινοτόμων συστημάτων αποτελεί αέναο κίνητρο του κοινωνικό-πολιτικού κόσμου αλλά και της διεθνούς αγοράς.

  Η διπλωματική εργασία αναπτύσσεται σε 5 κεφάλαια και εξετάζει την ηλεκτρική ενέργεια, τη στατιστική ανάλυση των τρόπων παραγωγής και κατανάλωσης και τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Στο 1ο κεφάλαιο αναφέρονται ο ορισμός και οι μορφές ενέργειας, οι οποίες κατατάσσονται σε κατηγορίες με βάση την βιωσιμότητα τους. Εν συνεχεία, το 2ο κεφάλαιο διερευνά τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των συστημάτων και της αξιοποίησης της κάθε μορφής ενέργειας και συγχρόνως τις επιπτώσεις της αλόγιστης χρήσης του κάθε είδους ενέργειας στο περιβάλλον. Στη συνέχεια, στο 3ο κατά σειρά κεφάλαιο αναλύονται διαγραμματικά ,τα στατιστικά δεδομένα σχετικά με την παραγωγή, την κατανάλωση ανά πηγή και μορφή ενέργειας σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επισημαίνεται της ιδίας η εξάρτηση για εισαγωγή ενέργειας από άλλες χώρες. Στο 4ο κεφάλαιο, δίνεται έμφαση στην  παραγωγή και την κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας εν συγκρίσει με κράτη της ΕΕ αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Στο τελευταίο κεφάλαιο της διπλωματικής υπολογίζεται η συσχέτιση μεταξύ των δημογραφικών και γεωγραφικών δεδομένων  των μελών της ΕΕ με την χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας.

  Abstract:

  The importance of energy can be seen from the enormous dimensions it has acquired both in the modern political world and society, mainly due to the increased interest in the evolution and future of the planet as well as in economic development.

  As the driving force of human achievement and civilization, the importance of energy is directly linked to market development and the improvements necessary for the well-being of social life. However, in the global spotlight is the use and exploitation of energy in a harmless and environmentally responsible way, aiming to achieve positive economic progress.

  One of the most basic forms of energy, on which modern civilization depends, is electricity. Undoubtedly, it is a very practical, accessible and flexible form with its dominant characteristic being the ability to convert into other forms of energy. On a global scale, electricity plays a catalytic role in society's access to basic goods and services, in the preservation and continuous upgrading of culture and the technological sector, and thus in the prosperity of the economy. Its production and access to it through alternative energy sources and the creation of innovative systems (production and use) is a constant motivation of the socio-political world as well as the international market.

  The thesis is developed in 5 chapters and examines electricity, statistical analysis of its production and consumption modes and its environmental impact. In the 1st chapter, the definition and forms of energy are mentioned, which are classified into categories based on their sustainability. Subsequently, the 2nd chapter investigates the advantages and disadvantages of the energy production systems and the utilization of each form of energy and at the same time the effects of the reckless use of each type of energy on the environment. Then, in the 3rd chapter, the statistical data on the production, consumption by source and form of energy in the member states of the European Union are analyzed diagrammatically, and the dependence of EU on importing energy from other countries is highlighted. In the 4th chapter, emphasis is placed on the production and consumption of electricity in comparison with EU states but also at the global level. At the last chapter of the thesis, the correlation between the demographic and geographical data of the EU members and the use of electricity is calculated and compared.



© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012