Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Παρουσίαση διπλωματικής εργασιας κ. Στυλιανού Κογιαννάκη, Σχολή ΜΠΔ

 • Συντάχθηκε 19-03-2024 12:44 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Τόπος:
  Σύνδεσμος τηλεδιάσκεψης
  Έναρξη: 21/03/2024 11:00
  Λήξη: 21/03/2024 12:00

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

  Ονοματεπώνυμο:    Στυλιανός Κογιαννάκης.
  Αριθμός Μητρώου:    2013010063

  Θέμα:
  Τίτλος στα Ελληνικά:    Χρηματοοικονομική και Κλιματική Αλλαγή


  Εξεταστική Επιτροπή:
  Επιβλέπων:        Ζοπουνίδης Κων/νος, Καθηγητής
  Πρώτο Μέλος:        Δούμπος Μιχάλης, Καθηγητής
  Δεύτερο Μέλος:    Ατσαλάκης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής

  Περίληψη:
   
   Τα τελευταία χρόνια, έχουν αυξηθεί οι απώλειες, οικονομικές και μη, που
  είναι αποτέλεσμα των φυσικών καταστροφών. Αυτό οφείλεται κυρίως στην
  πληθυσμιακή και οικονομική ανάπτυξη των περιοχών εκείνων που παρουσιάζουν
  μεγαλύτερη τάση σε καταστροφές. Οι απώλειες που θα συμβούν μελλοντικά ως
  αποτέλεσμα των φυσικών καταστροφών θα αυξηθούν ακόμα, κυρίως λόγω της
  συνεχιζόμενης αύξησης της οικονομικής έκθεσης και της κλιματικής αλλαγής.
  Αυτό τονίζει τη σημασία του σχεδιασμού πολιτικών που μπορούν να
  μετριάσουν τις επιπτώσεις αυτών των καταστροφών στην οικονομία και την
  κοινωνία. Μια ταχέως διευρυνόμενη βιβλιογραφία έχει εκτιμήσει τις άμεσες (π.χ.
  υλικές ζημιές) και τις έμμεσες (π.χ. αύξηση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος,
  εμπόριο) οικονομικές επιπτώσεις των φυσικών καταστροφών.
  Στόχος της διατριβής είναι να παρουσιαστούν οι περιβαλλοντικές
  καταστροφές που δημιουργούν υψηλά κόστη στα κράτη, που οφείλονται αυτές οι
  καταστροφές, ποια η σύνδεση τους με τη χρηματοοικονομική και τρόποι
  αντιμετώπισης αυτής της κρίσης.

  Περίληψη (Αγγλικά):
   Financial losses from natural disasters have increased in recent decades. This
  has been attributed mainly to population and economic growth in disaster-prone areas.
  Future losses from natural disasters are expected to increase further, mainly due to the
  continued increase in economic exposure and climate change.
  This highlights the importance of designing policies that can mitigate the
  effects of these disasters on the economy and society. A rapidly expanding literature
  has assessed the direct (for example property damage) and indirect (for example
  increased gross domestic product, trade) economic impacts of natural disasters.
  The aim of the thesis is to present the environmental disasters that create high
  costs for the states, what these disasters are due to, what is their connection with
  finance and ways to deal with this crisis.

  Ημ/νία εξέτασης:    21/3/2024
  Ώρα:            11:00

  Χώρος εξέτασης:
  Η παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη: https://tuc-gr.zoom.us/j/4267228881?pwd=SFNJdUFOR2ZTQjFKTlF3RkFKeFlwQT09© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012