Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ.Λαγουδάκη Αφροδίτης κ.Χατζή Θεοδούλας -Θένιας - Σχολή ΑΡΜΗΧ

 • Συντάχθηκε 01-04-2024 13:09 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Τόπος: Γ1 - Σχεδιαστήρια ΑΡΜΗΧ και Εργαστήρια
  Έναρξη: 03/04/2024 15:00
  Λήξη: 03/04/2024 16:00


  Ονοματεπώνυμο:Αφροδίτη Λαγουδάκη Θένια Χατζή


  Τίτλος:Επανακατασκευές της μνήμης και της χωρικής εμπειρίας: Σύγχρονη τουριστικοποίηση

  Τitle:Reconstructions of Memory and Spatial Experience: Contemporary Touristification
   
  Τετάρτη 03 Απριλίου 2024, 15.00 μ.μ.
  Σχεδιαστήριο 4ου ετους

  Εξεταστική Επιτροπή

  Καθηγήτρια Δήμητρα Χατζησάββα (επιβλέπουσα)
  Επίκουρος Καθηγητής Νεκτάριος Κεφαλογιάννης 
  Επίκουρος Καθηγητής Χρήστος Τέσσας 


  Περίληψη

  Τι είδους μνήμη παράγει η σύγχρονη εποχή; Η παρούσα εργασία επιχειρεί να προσεγγίσει εκφάνσεις της εμπειρίας της μνήμης, εστιάζοντας σε σύγχρονα φαινόμενα χωρικών εκφράσεών της. Τα φαινόμενα αυτά σχετίζονται, από τη μία, με την ολοένα αυξανόμενη απουσία βιωμένης εμπειρίας και από την άλλη, με την εντατικοποίηση του τουρισμού, παράγοντας κρίσιμα ερωτήματα  τόσο σε σχέση με τη συγκρότηση όσο και σε σχέση με το βίωμα της αστικής μνήμης. Η μεροληπτική απόδοση αξιών σε συγκεκριμένα κτίρια και τόπους με σκοπό μια εξιδανικευμένη αναπαράσταση της πόλης, κατακερματίζει ολοένα και περισσότερο τον χώρο και την εμπειρία. Από αυτή τη σκοπιά, η μνήμη θα μας απασχολήσει ως προβεβλημένο σύμβολο που αποδίδεται στο όνομα της ταυτότητας ενός τόπου, αλλά και ως σημάδι πολιτικό: Νέες παράμετροι προστίθενται στη συζήτηση γύρω από τις λειτουργίες της μνημόνευσης και της λήθης και την παραγωγή νοημάτων, στα οποία διακυβεύονται θέματα ταυτότητας, ανήκειν, κοινωνικά ορατών και κοινωνικά αόρατων ομάδων, κυρίαρχων λόγων και δυνατότητας παραγωγής αντι-λόγων. 
  Η μελέτη δομείται σε τρία κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο επιχειρείται η θεωρητική προσέγγιση των εννοιών της μνήμης, της λήθης και της ιστορίας. Η σχέση της μνήμης με την ταυτότητα και τις κοινωνικές αναπαραστάσεις, η σχέση μνήμης και ιστορίας, η κατανόηση της διαμόρφωσης και επιβολής κυρίαρχων αφηγήσεων για το παρελθόν αποτελούν τα συγκεκριμένα θέματα στα οποία θα αναφερθούμε. Το δεύτερο κεφάλαιο επικεντρώνεται στην αστική διαχείρισή της μνήμης. Επιχειρείται μία ψηλάφιση των νεωτερικών, μετα-νεωτερικών και μετα-δομιστικών θεωρήσεων για την προσέγγιση του παρελθόντος και της ιστορίας, και η αντίστοιχη αποτύπωσή τους στον αστικό χώρο. Το τρίτο κεφάλαιο προσεγγίζει εκφάνσεις της σύγχρονης αστικής μνήμης, εστιάζοντας στην παράμετρο του τουρισμού και των επιπτώσεών του στον χώρο . Τουριστικοποίηση, εξευγενισμός και κληρονομοποίηση (heritagification) αποτελούν τα τρία επιμέρους – και ταυτόχρονα αλληλο-διαπλεκόμενα – φαινόμενα μέσω των οποίων επιχειρείται μια συμβολή στην κατανόηση της συγκρότησης της σύγχρονης αστικής μνήμης και χωρικής εμπειρίας.© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012