Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας-Δεμίρογλου Αναστασία-Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ

 • Συντάχθηκε 03-04-2024 09:45 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Τόπος: Κ2 - Κτίριο ΧΗΜΗΠΕΡ, Κ2.Α.7
  Έναρξη: 05/04/2024 09:00
  Λήξη: 05/04/2024 10:00

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  Όνοματεπώνυμο Φοιτητή: Δεμίρογλου Αναστασία

  Α.Μ.: 2016050012

  Ημερομηνία Παρουσίασης: Παρασκευή 05/04/2024

  Ώρα: 09:00 π.μ.

  Αίθουσα: K2 Αίθουσα Συνεδριάσεων

  Θέμα ΔE « Δασικές Πυρκαγιές στην Ελλάδα για την περίοδο 2000-2020: Συσχέτιση του Καναδικού Δείκτη Κινδύνου Πυρκαγιάς και των παρατηρημένων Καμένων Δασικών Εκτάσεων»

  Title « Forest fires in Greece 2000-2020 / Correlation between Canadian Fire Weather Index and burnt area »

  Επιβλέπων: Βουλγαράκης Απόστολος

  Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:

  1Βουλγαράκης Απόστολος

  2Γρυλλάκης Μανώλης

  3Κουτρούλης Αριστείδης

  Περίληψη:

   Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες κοινωνίες είναι οι δασικές πυρκαγιές. Οι δασικές πυρκαγιές αποτελούν ένα φυσικό φαινόμενο και ανήκουν στην κατηγορία των φυσικών καταστροφών. Τα τελευταία χρόνια αποτελούν έναν αυξανόμενης σοβαρότητας κίνδυνο για τα δάση της Μεσογείου, και κατ’ επέκταση της Ελλάδας. Οι επιπτώσεις τους είναι τεράστιες και έχουν μεγάλο αντίκτυπο τόσο στο ίδιο το περιβάλλον όσο και στην κοινωνική ευημερία, ενώ οι καταστροφικές πυρκαγιές αναμένεται να αυξηθούν στο μέλλον λόγω της κλιματικής αλλαγής.

  Η συμπεριφορά μιας δασικής πυρκαγιάς εξαρτάται από ποικίλους παράγοντες, οι οποίοι μπορεί να είναι είτε φυσικοί είτε ανθρωπογενείς. Οι κύριοι παράγοντες που καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την δραστηριότητα και την εξάπλωση ενός τέτοιου φαινομένου είναι οι μετεωρολογικές συνθήκες.

  Για τον λόγο αυτό, παράλληλα με την ανάγκη για πρόληψη και μια ολοκληρωμένη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών, επιτακτική κρίνεται η χρήση δεικτών που συνοψίζουν τις μετεωρολογικές συνθήκες ως ένα καιρικό δείκτη κινδύνου πυρκαγιάς. Ένας από τους πιο διαδεδομένους και ευρέως χρησιμοποιημένους είναι ο Καναδικός Δείκτης Καιρού Πυρκαγιάς (Fire Weather Index- FWI) ο οποίος εξαρτάται αποκλειστικά από τις καιρικές συνθήκες. Ο δείκτης αυτός αντικατοπτρίζει τον κίνδυνο έναρξης πυρκαγιάς ανάλογα με τις μετεωρολογικές συνθήκες που επικρατούν.

  Απώτερος σκοπός της παρούσας εργασίας, είναι η αξιολόγηση του Καναδικού δείκτη FWI για τα φαινόμενα δασικών πυρκαγιών που έχουν σημειωθεί στην Ελλάδα. Αν, δηλαδή, κατά την έναρξη και διάδοση των πυρκαγιών αυτών ο δείκτης είχε ικανή τιμή που προέβλεπε την επικινδυνότητα της πυρκαγιάς καθώς και την έκταση που τελικά είχε. Με γνώμονα αυτό, διερευνήθηκαν οι συσχετίσεις μεταξύ της καμένης έκτασης (Burned Area/ BA) και του FWI, σε επίπεδο νομού, για το χρονικό διάστημα 2000-2020, χρησιμοποιώντας δεδομένα καμένων εκτάσεων από την Πυροσβεστική Υπηρεσία της χώρας. Για την καλύτερη κατανόηση της συσχέτισης των δύο μεταβλητών, η διερεύνηση έγινε με δύο μεθόδους. Η πρώτη αφορά την συσχέτιση τους σε βάθος χρόνου (ημέρας, δεκαήμερου, μήνα) και η δεύτερη σε ομαδοποίηση των δεδομένων ανάλογα με το μέγεθος της καμένης έκτασης.

  Τα αποτελέσματα αποδεικνύουν ότι ο δείκτης FWI συσχετίζεται αρκετά καλά με την καμένη έκταση κυρίως στις κεντρικές περιοχές της χώρας, στις οποίες παρουσιάζονται ισχυρότερες συσχετίσεις. Αντίθετα η συσχέτιση είναι ασθενέστερη στις νοτιότερες αλλά και στις βορειότερες περιοχές της χώρας. Το γεγονός αυτό πιθανόν οφείλεται στον μικρότερο αριθμό καταγεγραμμένων δασικών πυρκαγιών καθώς και στο διαφορετικό κλίμα που επικρατεί.

  Abstract:

  One of the most serious environmental problems, nowadays, is forest fires. Forest fires are a natural phenomenon and they are considered as a type of natural disaster. In recent years, they have been one of the most serious threats to the forests of the Mediterranean, and by extension, Greece. Their effects are enormous and they have impacts on both the environment and society. Furthermore, destructive wildfires are expected to increase in frequency and size in the future, due to climate change.

  The behavior of a forest fire depends on a variety of factors, which can be either natural or man-made. The factors that largely determine the intensity and spread of wildfires are mainly of a meteorological nature.

  Alongside the need for forest fire prevention and comprehensive management, the development and use of a fire weather index is imperative. One of the most widespread and widely used such indices is the Canadian Fire Weather Index (FWI) which depends exclusively on weather conditions. This index reflects the risk of a fire starting depending on the prevailing meteorological conditions.

  The ultimate purpose of this work is the evaluation of the Canadian FWI for the case of Greece. More specifically, we validate whether the index had a sufficient value that predicted the danger of individual fires and their size at the start and spread of these fires. With this in mind, the correlations between the burnt area (BA) and the FWI were investigated, for each prefecture of Greece, for the period 2000-2020, using ground-based observations of BA provided by Greek Fire Service. In order to understand the correlation of the two variables, the investigation was done with two methods. The first concerns their correlation over time (day, ten days, month) and the second by grouping the data according to the magnitude of the BA.

  The results demonstrate that FWI is quite well correlated with the BA mainly in the central regions of the country, where stronger correlations are shown. On the contrary, in the northern regions the correlation is weaker, which may be due to the colder climate and therefore the lower number of recorded forest fires.

   © Πολυτεχνείο Κρήτης 2012