Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας-Ράλλης Γεώργιος-Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ

 • Συντάχθηκε 05-04-2024 11:06 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Τόπος:
  Σύνδεσμος τηλεδιάσκεψης
  Έναρξη: 08/04/2024 10:00
  Λήξη: 08/04/2024 11:00

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  Όνοματεπώνυμο Φοιτητή: Ράλλης Γεώργιος

  Α.Μ.: . 2016050112

  Ημερομηνία Παρουσίασης: Δευτέρα 8/4/2024..

  Ώρα: 10πμ-11πμ.

  Αίθουσα: Ηλεκτρονικά..

  https://tuc-gr.zoom.us/j/96981834949?pwd=OGdGS3RoYStYZ2NuUzZpUFFMV1hrUT09

  Θέμα ΔE «Στατιστική διερεύνηση αιτιών θανάτων στις περιοχές Στέρνες και Χορδάκι Ακρωτηρίου: συσχετίσεις με δημογραφικά δεδομένα»

  Title «Statistical analysis of causes of death in the Sternes and Chordaki areas of Akrotiri: correlations with demographic data »

  Επιβλέπων: Δάρας Τρύφων

  Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:

  1 Δάρας Τρύφων

  2 Τσουχλαράκη Ανδρονίκη.

  3 Μανουσάκης Αντώνης.

  Περίληψη:

  Τις τελευταίες δεκαετίες, σημαντικότερες αιτίες θανάτου παγκόσμια φαίνεται να είναι τα καρδιαγγειακά νοσήματα, οι διάφορες μορφές καρκίνου και οι διαφόρων ειδών λοιμώξεις. Παράγοντες των παραπάνω αιτιών θανάτου εκτός των γεννετικά καθορισμένων (π.χ κληρονομικότητα)/ βιολογικών, είναι οι σύγχρονες διατροφικές συνήθεις αλλά και περιβαλλοντικοί παράγοντες (όπως π.χ. η ρύπανση του περιβάλλοντος).

  Θέλοντας λοιπόν να διερευνήσουμε την επίδραση περιβαλλοντικών παραγόντων και την πιθανή τους συσχέτιση με νόσους και αριθμό θανάτων, επιλέξαμε τις περιοχές Χορδάκι και Στέρνες της περιοχής Ακρωτηρίου του Δήμου Χανιών. Βασικό κριτήριο για την επιλογή τους ήταν ότι βρίσκονται σε μια ιδιαίτερα ίσως βεβαρημένη περιβαλλοντικά περιοχή, αφού σε μικρή σχετικά απόσατση υπάρχει στρατιωτικό και πολιτικό (ιδιαίτερα πολυσύχναστο) αεροδρόμιο, αεροπορική βάση αλλά και πεδίο βολής.

  Στην διπλωματική εργασία, αρχικά δίνονται πληροφορίες αναφορικά με τις περιοχές Χορδάκι και Στέρνες. Στην συνέχεια, παρπυσιάζονται διαγράμματα αναφορικά με τις κυριότερες αιτίες θανάτου ανά τον κόσμο (για τα έτη 2000-2019), τους παράγοντες που τις προκαλούν, όπως επίσης και τους αριθμούς θανάτων για καρδιαγγειακά νοσήματα και καρκίνους. Στο τελευταίο κεφάλαιο, γίνεται λεππρομερής στατιστική ανάλυση, σχετικά με τους αριθμούς θανάτων στην περιοχή, τις αιτίες θανάτου και εξετάζεται τυχόν συσχετίσεις του με δημογραφικά δεδομένα (φύλο, επάγγελμα, οικογενειακή κατάσταση κ.α.). Σκοπός είναι να διαπιστωθεί εάν υπάρχει μιά δεσπόζουσα,  από άποψη νοσημάτων, αιτία θανάτου στην περιοχή.

  Abstract:

  In recent decades, the most important causes of death worldwide seem to be cardiovascular diseases, various forms of cancer and various types of infections. Factors of the above causes of death other than those genetically determined (e.g. heredity)/biological, are modern dietary habits and also environmental factors (such as environmental pollution).

  In order to investigate the effect of environmental factors and their possible correlation with diseases and number of deaths, we chose the Chordaki and Sternes villages of the Akrotiri area of ​​the Municipality of Chania. A key criterion for their selection was that they are located in a particularly environmentally burdened area, since in a relatively small distance there is a military and civilian (particularly busy) commercial airport, but also an air base and a shooting range.

  In the thesis, initially information is given regarding the areas of Chordaki and Sternes. Then, diagrams are presented regarding the main causes of death around the world (for the years 2000-2019), the factors that cause them, as well as the numbers of deaths from cardiovascular diseases and cancers. In the last chapter, a detailed statistical analysis is made regarding the numbers of deaths in the area, the causes of death and any correlations with demographic data (gender, profession, family status, etc.) are examined. The purpose is to establish whether there is a dominant cause of death in the area in terms of diseases.

   © Πολυτεχνείο Κρήτης 2012