Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Σταύρου Παρασκάκη, Σχολή ΜΗΧΟΠ

 • Συντάχθηκε 09-04-2024 11:08 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Τόπος: Εξ αποστάσεως με τηλεδιάσκεψη
  Σύνδεσμος τηλεδιάσκεψης
  Έναρξη: 16/04/2024 10:00
  Λήξη: 16/04/2024 11:00

  Τίτλος: Μελέτη διεργασιών ελαφρώς συμπιεστής μονοφασικής και πολυφασικής ροής σε ετερογενείς ταμιευτήρες Υ/Α.

   

  Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:

  1.  Επικ. Καθηγητής Γιώτης Ανδρέας (Επιβλέπων)
  2. .Επικ. Καθηγητής Ιψάκης Δημήτριος (ΜΠΔ)
  3.  Επικ. Καθηγητής Μαρινάκης Δημήτριος (Παν. Δυτ. Μακεδονίας)

  Περίληψη:

  Με την καλύτερη οργάνωση της εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων μπορεί να επιτευχθεί η παράταση ζωής τους, αλλά και η μεγιστοποίηση της παραγωγής. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιούνται μοντέλα προσομοίωσης μέσω των οποίων αξιολογούνται διαφορετικά σχέδια παραγωγής με σκοπό την εύρεση του βέλτιστου. Το αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής είναι η ανάπτυξη ενός αριθμητικού προτύπου ροής με σκοπό τον υπολογισμό ανάκτησης πετρελαίου τόσο σε ομοιογενείς όσο και ετερογενείς ταμιευτήρες. Το μοντέλο επιτρέπει τη μελέτη του ταμιευτήρα με βάση τις συνθήκες που επικρατούν κατά την παραγωγή (διαπερατότητα, πορώδες, ιξώδες φάσεων, κορεσμός, ταχύτητα εισπίεσης, χρόνος εκμετάλλευσης, πυκνότητα ρευστών, ισοθερμοκρασιακή συμπιεστότητα).

  Έτσι, δίνεται η δυνατότητα μεταβολής των συνθηκών παραγωγής ανάλογα με το επιθυμητό σενάριο. Με αυτό τον τρόπο επιτρέπεται η παρακολούθηση και η μελέτη της συνολικής διαδικασίας για διαφορετικές συνθήκες με σκοπό να εξαχθούν τα απαραίτητα αποτελέσματα.

  Το μοντέλο εφαρμόστηκε για τρεις διαφορετικές συνθήκες εκμετάλλευσης :

  α) Κλειστός ταμιευτήρας με σταθερό ρυθμό άντλησης στο φρεάτιο ίσο με 300 𝑏𝑏𝑙/𝑑𝑎𝑦 και μηδενική ροή στο όριο του(ψευδομόνιμη ροή).

  β) Κλειστός ταμιευτήρας με σταθερή πίεση στο φρεάτιο ίση με το 90% της αρχικής και μηδενική ροή στο όριο του(μη μόνιμη  ροή, πρωτογενής παραγωγή).

  γ) Ανοιχτός ταμιευτήρας με σταθερό ρυθμό άντλησης στο πηγάδι ίσο με 300 𝑏𝑏𝑙/𝑑𝑎𝑦 και σταθερή πίεση στο όριο του(μόνιμη ροή, δευτερογενής παραγωγή).

  Με χρήση του μοντέλου έγινε ανάλυση ευαισθησίας που αφορούσε σε έναν όρο εξαρτώμενο από την ισοθερμοκρασιακή συμπιεστότητα και τη διαπερατότητα για την πρώτη συνθήκη εκμετάλλευσης, καθώς φάνηκε πως ήταν υπεύθυνος για σημαντικές διαφοροποιήσεις κατά την διαδικασία.

  Τέλος, μελετήθηκε και η περίπτωση εκμετάλλευσης γραμμικού ταμιευτήρα με φυσικό πρότυπο διφασικής ροής.© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012