Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Τσαγκάρη Ιάσονα, Σχολή ΜΗΧΟΠ.

 • Συντάχθηκε 10-04-2024 13:29 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Τόπος: Εξ αποστάσεως με τηλεδιάσκεψη
  Σύνδεσμος τηλεδιάσκεψης
  Έναρξη: 16/04/2024 15:00
  Λήξη: 16/04/2024 16:00

  Θέμα: Μετρήσεις πυκνότητας αερίων υδρογονανθράκων με CO2 σε υψηλές πιέσεις και θερμοκρασίες και μελέτη της ακρίβειας πρόρρησής τους με κυβικές καταστατικές εξισώσεις.

   

  Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:

  1. Επικ. Καθηγητής Γιώτης Ανδρέας (Επιβλέπων)
  2. Καθηγητής Πασαδάκης Νικόλαος
  3. Επίκ. Καθηγητής Μαρινάκης Δημήτριος (Παν. Δυτ. Μακεδονίας)

   

  Περίληψη:

  Στην παρούσα διπλωματική εργασία, μελετήθηκαν και αξιολογήθηκαν μέθοδοι πρόβλεψης της πυκνότητας των αερίων σε υψηλές πιέσεις και θερμοκρασίες. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν εργαστηριακές μετρήσεις πυκνοτήτων μιγμάτων αερίων υδρογονανθράκων με CO2 σε υψηλές πιέσεις και θερμοκρασίες για τη μελέτη της ακρίβειας πρόρρησης με κυβικές καταστατικές εξισώσεις. Αναπτύχθηκε εργαστηριακή διάταξη που περιλάμβανε πυκνόμετρο υψηλών πιέσεων και θερμοκρασιών. Το όργανο βαθμονομήθηκε κατάλληλα και χρησιμοποιήθηκε για την πειραματική μέτρηση των πυκνοτήτων μιγμάτων αερίων υδρογονανθράκων. Με τις μετρήσεις αυτές ελέγχθηκε η ακρίβεια των προβλέψεων της πυκνότητας των μιγμάτων αυτών με χρήση κυβικών καταστατικών εξισώσεων και στο τέλος διατυπώθηκαν συμπεράσματα σχετικά με τη δυνατότητα βελτίωσής της.

  Τα μείγματα αερίων υδρογονανθράκων με CO2 που χρησιμοποιήθηκαν στις εργαστηριακές μετρήσεις πυκνοτήτων είναι τα παρακάτω:

  1) Μεθάνιο - Αιθάνιο - CO2

  2) Μεθάνιο - Προπάνιο - CO2

  3) Μεθάνιο - Βουτάνιο - CO2

  Για κάθε μείγμα από τα παραπάνω διεξάχθηκαν μετρήσεις για τρεις διαφορετικές συγκεντρώσεις διοξειδίου του άνθρακα (0%, 30% και 60%) σε θερμοκρασίες 20οC, 60οC και 90οC και πιέσεις από 20 bar έως 520 bar.

  Abstract

  In the present diploma thesis, laboratory measurements of densities of mixtures of hydrocarbon gas with CO2 at high pressures and temperatures were performed to evaluate the accuracy of predictions with cubic equations.

  A densitometer of high pressures and temperatures was appropriately calibrated and used for the experimental measurement of hydrocarbon gas mixture densities of various compositions over a range of pressure and temperature values. These measurements tested the accuracy of the density predictions of these mixtures using cubic equations.

  The mixtures of gaseous hydrocarbons with CO2 used in laboratory densities measurements are the following:

  1) Methane - Ethane - CO2

  2) Methane - Propane - CO2

  3) Methane - Butane - CO2

  For each mixture, measurements were carried out for three different proportions of carbon dioxide (0%, 30% and 60%) at temperatures of 20οC, 60οC and 90οC and pressures from 20 bar to 520 bar.© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012