Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Κωνσταντίνου Τουρνή - Σχολή ΗΜΜΥ

 • Συντάχθηκε 18-04-2024 09:35 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Τόπος:
  Σύνδεσμος τηλεδιάσκεψης
  Έναρξη: 26/04/2024 15:00
  Λήξη: 26/04/2024 16:00

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
  Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  Κωνσταντίνου Τουρνή

  με θέμα

  Παρακολούθηση Κατάστασης Ηλεκτρικών Μηχανών Πλοίου με Μετρήσεις Πεδίου

  Condition Monitoring of Ship Mounted Electrical Machines with Field Measurements

  Εξεταστική Επιτροπή

  Αναπληρωτής Καθηγητής Κωνσταντίνος Γυφτάκης (επιβλέπων)
  Καθηγητής Ευτύχιος Κουτρούλης
  Διδάκτορας Παναγιώτης Παναγιώτου (University Sheffield,UK)

  Περίληψη

  Η διπλωματική εργασία αναλύει τη χρήση μηχανών σε πλοία με έμφαση στην ανίχνευση και ανάλυση των σφαλμάτων που μπορεί να προκύψουν. Δείχνει τη σημασία της χρήσης της MCSA, της ανάλυσης της μαγνητικής ροής και της EPVA, καθώς και την υπόδειξη συνθηκών που δείχνουν εσφαλμένη διάγνωση. Η μελέτη αυτή εστιάζει στη σημασία της ασφαλούς λειτουργίας των μηχανών και την πρόληψη δυνητικών προβλημάτων και βλαβών που μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία του πλοίου.  Η περιληπτική ανάλυση επικεντρώνεται στη διερεύνηση των διαφόρων τύπων μηχανών που χρησιμοποιούνται στα πλοία  και στην ανάλυση των πιθανών αποτυχιών και σφαλμάτων που μπορεί να προκύψουν κατά τη λειτουργία τους.  Μελετώντας τις διάφορες πτυχές της λειτουργίας των μηχανών, η εργασία προσδιορίζει πιθανές πηγές σφαλμάτων, όπως η φυσιολογική φθορά, η κακή συντήρηση, η υπερφόρτωση και οι ανεπαρκείς διαδικασίες λειτουργίας. Με βάση την ανάλυση αυτή, η εργασία αναδεικνύει τη σημασία της διάγνωσης και της πρόληψης για την ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία των μηχανών και, συνεπώς, του πλοίου συνολικά. Μέσω αυτής της προσέγγισης, επιδιώκεται η βελτίωση της ασφάλειας, η μείωση των κινδύνων και η βελτίωση της απόδοσης των μηχανών στο πλαίσιο της ναυτιλίας.

  Abstract 

  The thesis analyzes the use of engines on ships with an emphasis on the detection and analysis of potential faults. It demonstrates the importance of utilizing MCSA, magnetic flux analysis, and EPVA, as well as indicating conditions that may lead to misdiagnosis. This study focuses on the significance of safe engine operation and the prevention of potential problems and faults that could affect ship operation. The concise analysis centers on exploring the various types of engines used in ships and analyzing potential failures and errors that may occur during their operation. By studying various aspects of engine operation, the work identifies possible sources of faults, such as normal wear, poor maintenance, overloading, and inadequate operating procedures. Based on this analysis, the thesis highlights the importance of diagnosis and prevention for the safe and efficient operation of engines and, consequently, the overall ship. Through this approach, the aim is to improve safety, reduce risks, and enhance engine performance within the maritime industry.© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012