Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Νικολάου Κανάκη - Σχολή ΗΜΜΥ

 • Συντάχθηκε 18-04-2024 11:45 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Τόπος:
  Σύνδεσμος τηλεδιάσκεψης
  Έναρξη: 26/04/2024 14:00
  Λήξη: 26/04/2024 15:00

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
  Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  Νικολάου Κανάκη

  με θέμα

  Καινοτόμο Εργαλείο Διαχείρισης του Φόρτου εργασίας των Πανεπιστημιακών Μαθημάτων και αξιολόγησης τους 
  Innovative Workload Management and Evaluation Tool for University 
  Courses

  Εξεταστική Επιτροπή

  Καθηγητής Γεώργιος Χαλκιαδάκης (επιβλέπων)
  Καθηγητής Αντώνιος Δεληγιαννάκης (Σχολή ΗΜΜΥ)
  Δρ Νικόλαος Σπανουδάκης (Σχολή ΜΠΔ)

  Περίληψη
  Η διαχείριση του φόρτου εργασίας αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα διασφάλισης της βέλτιστης αποδοτικότητας, παραγωγικότητας και οργάνωσης στον εργασιακό τομέα. Για το εκπαιδευτικό προσωπικό αυτός ο τομέας είναι τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα. Προκύπτει έτσι η ανάγκη αυτοματοποίησης, εύχρηστης ρύθμισης του φόρτου και συλλογής αναλυτικών δεδομένων για την εξαγωγή συμπερασμάτων. Στη παρούσα εργασία αναλύεται η σχεδίαση, η υλοποίηση και η αξιολόγηση ενός συστήματος που δημιουργήθηκε με σκοπό την διαχείριση του φόρτου εργασίας των καθηγητών και των συνεργατών τους στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Το σύστημα αναπτύχθηκε για τη διευκόλυνση των διδασκόντων μέσω των δυνατοτήτων που προσφέρει. Η παρούσα διπλωματική εργασία προτείνει ένα Web application για την ανάθεση και τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων των πανεπιστημιακών μαθημάτων. Δίνεται η δυνατότητα στον διδάσκοντα να εισάγει με σύγχρονο τρόπο τις μαθησιακές δραστηριότητες που συνδέονται με τα μαθήματα του και να τις διανέμει στους συνεργάτες του. Επιπλέον υπάρχουν επιλογές για εξαγωγή του αναλυτικού φόρτου καθώς και γραφικής απεικόνισης του. Ακόμη για τον καλύτερο προγραμματισμό του ατομικού προγράμματος ο καθηγητής μπορεί να δει τον συνολικό φόρτο των συνεργατών του όπως αυτός προκύπτει από το σύνολο των μαθημάτων που συμμετέχει. Επιπλέον προσφέρεται η δυνατότητα βαθμολόγησης και αρχειοθέτησης των βαθμολογιών των φοιτητών που είναι εγγεγραμμένοι σε ένα μάθημα.

  Abstract 
  Workload management is a critical factor ensuring optimal efficiency, productivity and organization in workplace.  For the academic staff, this sector includes Universities. This necessitates automation, user-friendly workload management, and detailed data collection for drawing conclusions. In this work, we analyze the design, the implementation, and the evaluation of a system that was created for managing the workload of professors and their collaborators at Technical University of Crete. The system was developed to assist instructors through the capabilities it offers. This thesis proposes a web application for assigning and scheduling activities related to university courses. It offers the instructor the ability to insert the learning activities associated with their courses in a modern approach and distribute them to their collaborators. Furthermore, there are options available for exporting the detailed workload and for graphical representation. Also, for an improved scheduling of the individual program, each teacher can view the total workload of their collaborators as derived from the total number of courses they are involved in. Through the system, the instructors and their collaborators may also evaluate students as well as keep a record of the previous grades.© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012