Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας κας Περυσινάκη - Σχολή ΑΡΜΗΧ

 • Συντάχθηκε 22-04-2024 11:19 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Τόπος: Η παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
  Σύνδεσμος τηλεδιάσκεψης
  Έναρξη: 25/04/2024 20:00
  Λήξη: 25/04/2024 21:00

  Ονοματεπώνυμο: Περυσινάκη Παρασκευή

  Τίτλος: Αλληλεπίδραση γειτονικών κατασκευών σε κτίρια ιστορικών πόλεων

  Title: Interaction of adjacent structures in historical cities


  Εξεταστική Επιτροπή
  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαρία Σταυρουλάκη (επιβλέπουσα)

  Καθηγητής Κωνσταντίνος Προβιδάκης

  Αναπληρωτής Καθηγητής Κλήμης Ασλανίδης

   

  Περίληψη

      Σκοπός της της διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη του προβλήματος αλληλεπίδρασης κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία που ανήκουν σε ένα συνεχές σύστημα δόμησης όπως τα κτίρια σε ιστορικά κέντρα καθώς και η επίδραση συγκεκριμένων τεχνικών παρεμβάσεων στη δυναμική συμπεριφορά των κατασκευών που ανήκουν σε συσσωμάτωμα κτιρίων, στην απόκρισή τους σε μελλοντικούς σεισμούς. Σε πολλές ιστορικές πόλεις συναντώνται γειτονικές κατασκευές φέρουσας τοιχοποιίας ως συσσωμάτωμα κτιρίων. Αυτή η σύνδεση των κτιρίων, που σε κάποιες περιπτώσεις είναι πολύ ισχυρή λόγω των κοινών τοίχων, επηρεάζει τη δυναμική συμπεριφορά του κάθε κτιρίου. Έρευνες [Stavroulaki, M. (2019), Carocci, C. F. (2012), Formisano et al. (2014)] έχουν δείξει ότι η ακαμψία του κάθε κτιρίου συνεισφέρει στην ακαμψία ολόκληρου του συγκροτήματος κτιρίων και εντέλει στη δυναμική συμπεριφορά του κτιρίου που ανήκει στο συσσωμάτωμα ενώ από την εμπειρία έχει αποδειχθεί ότι η δυναμική συμπεριφορά των κτιρίων συσσωματώματος σε αρκετές περιπτώσεις επηρεάστηκε θετικά από την ύπαρξη αυτών των παρακείμενων κατασκευών, παρά τη χαμηλή ποιότητα υλικού τους. Επίσης οι εφαρμογή μεθόδων ενίσχυσης σε ένα κτίριο του συγκροτήματος θα μπορούσε να οδηγήσει σε αλλαγές στη μάζα και την ακαμψία αυτού του κτιρίου, κάτι το οποίο επηρεάζει την απόκριση των γειτονικών δομών.
      παρούσα εργασία γίνεται επέκταση της υπάρχουσας έρευνας που παρουσιάστηκε από Stavroulaki, M. (2019), εισάγοντας νέες παραμέτρους στην ανάλυση όπως είναι κτίρια με λιγότερους ή περισσότερους ορόφους (π.χ. μονώροφα και τριώροφα) ενώ διερευνάται η επίδραση μιας συνήθους παρέμβασης όπως είναι η αντικατάσταση ξύλινου πατώματος με πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος. Πραγματοποιείται ανάλυση με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων (FEA) του διώροφου κτιρίου και των αντίστοιχων μονώροφου και τριώροφου καθώς και συσσωματωμάτων κτιρίων που προκύπτουν τοποθετώντας τα μεμονωμένα κτίρια σε διαφορετικούς συνδυασμούς ως προς την θέση (αλλαγές στη διάταξή τους). Τα προαναφερθέντα μοντέλα μελετήθηκαν με το πρόγραμμα ΜSC/MARC. Από την ανάλυση των μοντέλων σε στατικά και δυναμικά φορτία σεισμού προέκυψαν συμπεράσματα σχετικά με την επίδραση της τεχνικής παρέμβασης που μελετήθηκε, μια τεχνική που επιδρά στην ακαμψία της δομής του κάθε κτιρίου και κατ’ επέκταση στην δυναμική συμπεριφορά και των γειτονικών δομών.

   

  Meeting ID: 923 3521 9185

  Password: 183568© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012