Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση υποβολής προσφορών, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για απευθείας ανάθεση του έργου "Τοπικές Συντηρήσεις κτηρίων Πολυτεχνειούπολης για τα έτη 2024-2025"

 • Συντάχθηκε 16-05-2024 13:31 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Πρόσκληση υποβολής προσφορών, μέσω ΕΣΗΔΗΣ

  για την απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο "Τοπικές Συντηρήσεις κτηρίων Πολυτεχνειούπολης για τα έτη 2024-2025", με εκτιμώμενη αξία 48.387,10 € (πλέον ΦΠΑ 24%) και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του ν.4412/2016.

  ΠΡΟΣ τους παρακάτω οικονομικούς φορείς (κατ' αλφαβητική σειρά):

  1. ΒΟΥΡΤΖΟΥΜΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Παναγιώτη, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, ΑΦΜ: 137453927, οδός ΣΦακίων 10-12, 73100 Χανιά, vourtzoumis.antonis@gmail.com
  2. ΕΔΟΚ Α.Ε., ΑΦΜ: 999186484, οδός Κνωσσού 39Α & Ησυχάκη, 73134 Χανιά, edok.ae@tee.gr
  3. ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΥ ΉΒΗ του Ιωάννη, Πολιτικός Μηχανικός, ΑΦΜ: 064689881, οδός Ερωφίλης 10,  73134 Χανιά, gm.evlogimenou@gmail.com
  4. ΣΜΑΡΤ ΚΟΝΣΤΡΑΞΙΟΝ Α.Ε., ΑΦΜ: 800505643, οδός Δημητρακάκη 15, 73135 Χανιά, info@smart-con.gr

  Το ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΝΠΔΔ, με έδρα στην Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανών Χανίων (www.tuc.gr, ΑΦΜ 090034024, ΔΟΥ Χανίων), ως αναθέτουσα αρχή και δυνάμει της υπ’ αρ. πρωτ. 3145/15-05-2024 εγκριτικής απόφασης της Αντιπρυτάνεως Οικονομικών και Ανάπτυξης του Ιδρύματος Καθηγήτριας Δανάης Βενιέρη (ΑΔΑΜ:24REQ014752494) βάσει των διατάξεων του άρθρου 12 «Αντιπρυτάνεις» και του άρθρου 15 «Αρμοδιότητες Πρύτανη» του ν.4957/2022 ως ισχύει, καθώς και της υπ’ αρ. 1/16-01-2023 Απόφασης του Πρύτανη (ΦΕΚ τ.Β’/326/25-01-2023),

  σας προσκαλεί

  όπως υποβάλλετε προσφορά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (α/α 207604) για την απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο «ΤΟΠΙΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2024-2025», προϋπολογισμού 48.387,10 € (πλέον ΦΠΑ 24%), σύμφωνα με τα τεύχη μελέτης του έργου που συνοδεύουν την Πρόσκληση και τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 36, 118 και 120 του Ν.4412/2016 ως ισχύουν.

  Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και ενιαίο ποσοστό έκπτωσης.

  Οι οικονομικές προσφορές παράγονται μέσω ΕΣΗΔΗΣ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2α του ως άνω νόμου.

  Το έργο ανήκει στην κατηγορία των ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ εργασιών.

  Συνολικός προϋπολογισμός έργου με αναθεώρηση & ΦΠΑ: 44.451,59 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) + 3.935,51 € (αναθεώρηση) + 11.612,90 € (ΦΠΑ 24%) = 60.000,00 €

  Φυσικό αντικείμενο έργου:

  Σύμφωνα με το Τεύχος της Τεχνικής Έκθεσης, αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η κάλυψη των αναγκών τακτικής συντήρησης, για την έγκαιρη επίλυση των ζητημάτων και την αποτελεσματική πρόληψη σοβαρότερων προβλημάτων που ενδέχεται να προκύψουν, εφόσον δεν αντιμετωπιστούν τα ζητήματα.

  Τα ζητήματα που προκύπτουν αφορούν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, φθορές στα επιχρίσματα, στις σιδηρές κατασκευές, τα αντικεραυνικά συστήματα, τα κουφώματα, τους χρωματισμούς, τις υγρομονώσεις – θερμομονώσεις, τις αναδυόμενες υγρασίες και τις επενδύσεις πάσης φύσεως, τις διαρρυθμίσεις εσωτερικών χώρων, το οδικό δίκτυο και τους χώρους στάθμευσης, τις αθλητικές εγκαταστάσεις, τον περιβάλλοντα χώρο κλπ.

  Τόπος εκτέλεσης του έργου και της Αναθέτουσας Αρχής NUTS El434 (Χανιά), CPV: 44112000-8 – Διάφορες Οικοδομικές Κατασκευές

  Συμβατική προθεσμία εκτέλεσης: Ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Όσον αφορά τις παρατάσεις, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 147 και 148 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/08.08.2016), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

  Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών μέσω ΕΣΗΔΗΣ: η 28η Μαΐου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00’.

  Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών: η 29η Μαΐου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.

  Η προσφορά των διαγωνιζομένων στο ΕΣΗΔΗΣ περιλαμβάνει τους ακόλουθους ηλεκτρονικούς υποφακέλους:

  (α)  υποφάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής».

  (β)  υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».

  Επισημαίνεται ότι οικονομικός φορέας παράγει, κατά περίπτωση, από το Υποσύστημα ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα τα ηλεκτρονικά αρχεία («εκτυπώσεις») των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και της Οικονομικής Προσφοράς σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF), τα οποία υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά, υπογεγραμμένα, τουλάχιστον,  με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό και επισυνάπτονται στους αντίστοιχους ηλεκτρονικούς (υπο)φακέλους της προσφοράς.

  Περιεχόμενα υποφακέλου "Δικαιολογητικά Συμμετοχής": Τα αναφερόμενα στη συνημμένη υπ' αρ. πρωτ. 3146/15-05-2024 Πρόσκληση υποβολής Προσφορών.

  Περιεχόμενο υποφακέλου "Οικονομική Προσφορά": Το αναφερόμενο στη συνημμένη υπ' αρ. πρωτ. 3146/15-05-2024 Πρόσκληση υποβολής Προσφορών.

  Εγγυήσεις: Δεν απαιτείται η προσκόμιση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.

  Απαιτείται  η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης  (5% επί της εκτιμώμενης αξίας του έργου), πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

  Χρηματοδότηση: Το έργο και η σύμβαση χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΤΠΑ) του Υπουργείου Παιδείας (εθνικό σκέλος ΠΔΕ) και συγκεκριμένα του έργου της ΣΑΝΑ 346 με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (2023-2025) (κατ 1.1)», με ενάριθμο 2023ΝΑ34600013, ΟΠΣ: 5198176 και ΚΑΕ: 9322Ν.

  Σύμφωνα με το άρθρ. 5 παρ. 1 του ΠΔ 80/2016: "1. Τίτλο για την ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) αποτελούν οι Συλλογικές Αποφάσεις (Σ.Α.) Έργων ή Μελετών που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 80, παρ. 1 του Ν.4270/2014."

  Το έργο «ΤΟΠΙΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2024 – 2025», ενταγμένο στη ΣΑΝΑ 346, με ενάριθμο 2023ΝΑ34600013 και έχει επαρκές υπόλοιπο προϋπολογισμού για την κάλυψη της δαπάνης.

  Δημοσιότητα: Η συνημμένη υπ' αρ. πρωτ. 3146/15-05-2024 Πρόσκληση αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ:24PROC014753937), στο ΕΣΗΔΗΣ με α/α 207604, στην ιστοσελίδα του Πολυτεχνείου Κρήτης (www.tuc.gr/Επισκέπτες/Προκηρύξεις και Διαγωνισμοί), καθώς και στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

  Το αποτέλεσμα της εν λόγω διαδικασίας ανάθεσης θα εγκριθεί με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής του Πολυτεχνείου Κρήτης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 12 «Αντιπρυτάνεις» και του άρθρου 15 «Αρμοδιότητες Πρύτανη» του ν.4957/2022 ως ισχύει, καθώς και της υπ’ αρ. 1/16-01-2023 Απόφασης του Πρύτανη (ΦΕΚ τ.Β’/326/25-01-2023).

  Επισημαίνεται ότι δεν αξιολογούνται προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά (άρθρο 120, τελευταίο εδάφιο παρ.3β του ν.4412/16, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει).

  Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

  Β. Πετρίδου


  Συνημμένα:

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012