Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων για την καθαριότητα των χώρων του Πολυτεχνείου Κρήτης (Διακήρυξη 3140/15.05.2024)

 • Συντάχθηκε 17-05-2024 11:30 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Το Πολυτεχνείο Κρήτης προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων με ανοικτές διαδικασίες, σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την καθαριότητα των χώρων του Πολυτεχνείου Κρήτης για δύο (2) έτη από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα μονομερούς παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος με τους ίδιους όρους (ως δικαίωμα προαίρεσης). 

  Εκτιμώμενη αξία για δύο (2) έτη: 358.064,50 € + ΦΠΑ: 85.935,50 € = 444.000,00 €.

  Συνολική εκτιμώμενη αξία σύμβασης για δύο (2) έτη συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης (μονομερούς παράτασης): 537.096,77 € + ΦΠΑ: 128.903,23 € = 666.000,00 €.

  Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ενώσεις αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, σύμφωνα με την 3140/15.05.2024 διακήρυξη.

  Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στην Ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Ν. 4412/2016 και στην Κ.Υ.Α. 64233 (ΦΕΚ Β’ 2453/09.06.2021). Αρ. Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 350479.

  Καταληκτική Ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 25.06.2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00.

  Έντυπη προσφορά: Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή.

  Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 28.06.2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

  Ζητούμενα δικαιολογητικά: Σύμφωνα την υπ΄αριθμ. 3140/15.05.2024 διακήρυξη.

  Τα έξοδα δημοσίευσης στον τύπο θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

  Επισυνάπατονται:

  (α) 3140 Διακήρυξη, (β) 3139 Προκήρυξη, (γ) 3141 Περίληψη για εφημερίδες, (δ) Έντυπο ΕΕΕΣ σε μορφή pdf & xml (αρχέιο zip), (ε) Παράρτημα Δ' ''Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς'' σε επεξεργάσιμη μορφή word, (στ) Ενημέρωση οικονομικών φορέων για την ορθή υποβολή προσφοράς.


  Συνημμένα:

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012