Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ.Γρατσώνη Αριστείδη - Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ

 • Συντάχθηκε 08-07-2024 15:38 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Τόπος:
  Σύνδεσμος τηλεδιάσκεψης
  Έναρξη: 09/07/2024 16:00
  Λήξη: 09/07/2024 17:00

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  Όνοματεπώνυμο Φοιτητή: Γρατσώνης Αριστείδης

  Α.Μ.: 2017050063

  Ημερομηνία Παρουσίασης: 09/07/2024

  Ώρα: 16.00

  Link https://tuc-gr.zoom.us/j/98540033069?pwd=KgHwc1EGkoPi8M96faZSl9GJM1E0X3.1

  Passport :205358

   

  Θέμα ΔE «Χρονικός προγραμματισμός και κοστολόγηση έργου κατασκευής μονάδας βιοαερίου σε κτηνοτροφική μονάδα για ευέλικτη ηλεκτρο-παραγωγή»

  Title «Time planning and costing of of a biogas plant construction project in a livestock farm for flexible electricity production»

  Επιβλέπων: Στυλιανός Ροζάκης

  Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:

  1 Στυλιανός Ροζάκης

  2 Πέτρος Γκίκας

  3 Jacek Dach

  Περίληψη:

  Η παρούσα διατριβή εξετάζει την κρίσιμη πτυχή της διαχείρισης χρόνου στην κατασκευή εγκατάστασης παραγωγής βιοαερίου. Το βιοαέριο ως κύρια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην κάλυψη ενεργειακών αναγκών αλλά και στην αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων, σε μια εποχή όπου η κλιματική κρίση και η κάλυψη των αυξανόμενων ενεργειακών αναγκών αποτελούν πρόκληση. Η αποτελεσματική κατασκευή και διαχείριση των εγκαταστάσεων παραγωγής βιοαερίου είναι επομένως κρίσιμη για την επίτευξη των στόχων αυτών.

  Στην παρούσα μελέτη γίνεται χρήση δύο μεθόδων χρονικού προγραμματισμού, της  CPM (Critical path method) και της PERT (Program Evaluation Review Technique) για τον χρονικό προγραμματισμό του προτεινόμενου έργου κατασκευής μονάδας παραγωγής βιοαερίου 240KW στην επαρχεία Uhrusk της Πολωνίας σε κανονικές συνθήκες, αλλά και σε συνθήκες αβεβαιότητας. Η μονάδα στοχεύει στην αξιοποίηση ζωικών αποβλήτων της περιοχής, και πιο συγκεκριμένα της πανεπιστημιακής φάρμας στο Uhrusk, με δυνατότητα ευέλικτης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της αποθήκευσης του παραγόμενου βιοαερίου. Αρχικά, για το θεωρητικό τμήμα της έρευνας, έγινε εκτενής βιβλιογραφική ανασκόπηση για τις μεθόδους χρονικού προγραμματισμού, τη διαχείριση έργων, τη διεργασία της αναερόβιας χώνευσης, τις διαφορετικές μεθόδους επεξεργασίας αποβλήτων και την αναγκαιότητα έργων που στοχεύουν στη βιωσιμότητα και την αειφόρο ανάπτυξη. Το ερευνητικό μέρος της έρευνας, περιέχει τη δικτυακή ανάλυση και τις δύο μεθοδολογίες χρονικού προγραμματισμού CPM και PERT, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για την πραγματοποίηση της χρονικής διαχείρισης της διαδικασίας κατασκευής του έργου που αποτελείται από 75 δραστηριότητες. Οι δραστηριότητες αυτές αφορούν στην κατασκευή, την εύρεση και εκπαίδευση του προσωπικού, τα διαδικαστικά και τα οικονομικά ζητήματα, ενώ η πιθανή διάρκεια της κάθε διεργασίας δόθηκε από εταιρία υλοποίησης παρόμοιων έργων.

  Εν συνεχεία, πραγματοποιήθηκαν οι κατάλληλοι υπολογισμοί στο πρόγραμμα excel, σύμφωνα με τους οποίους βρέθηκε ότι, όσον αφορά τη μέθοδο CPM, η ελάχιστη διάρκεια ολοκλήρωσης προσδιορίστηκε στις 97 εβδομάδες, ενώ αναφορικά με τη μέθοδο PERT, στις 113,5 εβδομάδες. Έπειτα, από το χρονικό διάστημα που έδωσε η μέθοδος PERT υπολογίστηκε, με τη χρήση κανονικής κατανομής, η πιθανότητα ολοκλήρωσης του έργου εντός 113,5 ± 10 εβδομάδων.

  Εν κατακλείδι, πραγματοποιήθηκε ο σχολιασμός και η παράθεση των συμπερασμάτων της μελέτης. Λαμβάνοντας υπόψη την ανάλυση αλλά και τα αποτελέσματα της μελέτης περίπτωσης η έρευνα αυτή επιχειρεί να εμπλουτίσει την ήδη υπάρχουσα βιβλιογραφία και στοχεύει να παράσχει την τεχνογνωσία για τη βελτιστοποίηση και την ανάπτυξη παρόμοιων δομών παραγωγής βιοαερίου.

  Abstract:

  This thesis examines the critical aspect of time management in the construction of a biogas plant. Biogas as a main renewable energy source can contribute significantly to meeting energy needs but also to addressing environmental problems, at a time when the climate crisis and the meeting of growing energy needs pose a significant challenge. Effective construction and management of biogas production facilities is therefore critical to achieving these goals.

  In this study, two time scheduling methods, CPM (Critical path method) and PERT (Program Evaluation Review Technique) are used for the time scheduling of the proposed construction project of a 240KW biogas production plant in Uhrusk province, Poland under normal conditions, but also in conditions of uncertainty. The plant aims to utilize animal waste from the area, and more specifically from the university farm in Uhrusk, with the possibility of flexible electricity production through the storage of the produced biogas. Initially, for the theoretical part of the research, an extensive literature review was done on time planning methods, project management, the process of anaerobic digestion, different waste treatment methods and the necessity of projects aimed at sustainability and sustainable development. The research part of the research contains the network analysis and the two time planning methodologies CPM and PERT, which were used to realize the time management of the construction process of the project consisting of 75 activities. These activities concern construction, personnel and procedures and the possible duration of each process was given by a company implementing similar projects.

  Subsequently, the appropriate calculations were carried out in the excel program, according to which it was found that, regarding the CPM method, the minimum completion time was determined at 97 weeks, while regarding the PERT method, at 113,5 weeks. Then, from the time interval given by the PERT method, using a normal distribution, the probability of completing the project within 113,5 ± 10 weeks was calculated.

  In conclusion, the commenting and quoting of the conclusions of the study was carried out. Taking into account the analysis as well as the results of the case study this research attempts to enrich the already existing literature and aims to provide the know-how for the optimization and development of similar biogas production facilities.© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012