Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Ενδοπολυτεχνικές Ανακοινώσεις και Συζητήσεις
 • Ακαδημαϊκές Ανακοινώσεις
 • Το Πολυτεχνείο Κρήτης συμμετέχει στο Δίκτυο «Φιλικά Πανεπιστημιακά Περιβάλλοντα για Άτομα με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ)»

Το Πολυτεχνείο Κρήτης συμμετέχει στο Δίκτυο «Φιλικά Πανεπιστημιακά Περιβάλλοντα για Άτομα με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ)»

 • Συντάχθηκε 10-07-2024 08:38 από Georgia Tzobanaki Πληροφορίες σύνταξης

  Email συντάκτη: gtzobanaki<στο>tuc.gr

  Ενημερώθηκε: -

  Ιδιότητα: υπάλληλος.

  Το Πολυτεχνείο Κρήτης συμμετέχει στο Δίκτυο Φιλικά Πανεπιστημιακά Περιβάλλοντα για Άτομα με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) - Network for Friendly University Campus for People with Autism Spectrum Disorder (ASD), συνυπογράφοντας Μνημόνιο Συνεργασίας με το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και τον Ελληνικό Σύλλογο για το Σύνδρομο Asperger (Ελ.σ.σ.Α.).

  Η συμμετοχή του Πολυτεχνείου Κρήτης αποφασίστηκε ομόφωνα στην υπ’ αρ. 622/26-10-2023 Συνεδρίαση Συγκλήτου. Το Μνημόνιο Συνεργασίας εκ μέρους του Πολυτεχνείου Κρήτης υπογράφει ο Πρύτανης Καθ. Μιχαήλ Ζερβάκης, ενώ επιστημονικά υπεύθυνος έχει οριστεί ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Καινοτομίας Καθ. Κωνσταντίνος-Αλκέτας Ουγγρίνης.

  Σκοπός του Δικτύου είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της ακαδημαϊκής κοινότητας απέναντι στην ισότιμη φοίτηση των ατόμων με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

  Ειδικότερα, στο πλαίσιο αυτό, τα μέλη του Δικτύου συμφώνησαν στα εξής:

  • Ανάπτυξη κοινών προγραμμάτων επιμόρφωσης, δημιουργία ευκαιριών ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των διοικήσεων των ιδρυμάτων, των καθηγητών, του εκπαιδευτικού προσωπικού, των εργαζομένων και των φοιτητών/τριών για θέματα που σχετίζονται με τη διδασκαλία, τη μάθηση και την προσαρμογή των φοιτητών/τριών με ΔΑΦ
    
  • Από κοινού υποστήριξη σε ζητήματα που αφορούν τη λήψη αποφάσεων και τη στρατηγική των Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων για τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών υποδοχής, υποστήριξης και εκπαίδευσης φοιτητών/τριών με ΔΑΦ
    
  • Από κοινού δράση για ενέργειες που συνηγορούν στη διευκόλυνση της μετάβασης και επιτυχούς συμπερίληψης των ατόμων με ΔΑΦ στο Πανεπιστημιακό περιβάλλον
    
  • Ανάπτυξη κοινών ερευνητικών προγραμμάτων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Οργάνωση κοινών εργαστηριακών και επιστημονικών δράσεων. Δικτύωση και συνεργασία κοινών ερευνητικών ομάδων. Διεξαγωγή έρευνας στο πλαίσιο συμφώνου συνεργασίας με ερευνητικά κέντρα, επιστημονικές εταιρείες, επιχειρήσεις ή βιομηχανίες της ημεδαπής ή αλλοδαπής
    
  • Διοργάνωση και στήριξη κοινών συνεδρίων, ημερίδων και δράσεων προβολής, διαφώτισης και ενημέρωσης
    
  • Δημιουργία υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού, έντυπου και ψηφιακού, καθώς και κατάλληλου λογισμικού για την προώθηση της ισότιμης πρόσβασης ατόμων με ΔΑΦ
    
  • Εισήγηση προς τις πρυτανικές και πολιτικές αρχές για τη δημιουργία υλικοτεχνικών υποδομών στο χώρο των Πανεπιστημίων για την προσαρμογή των ατόμων με ΔΑΦ στους χώρους αυτούς
    
  • Από κοινού δράση για ενέργειες συγκρότησης ομάδων ψυχολογικής υποστήριξης φοιτητών/τριών, ευάλωτων ψυχικά ατόμων, με ΔΑΦ ή των αδελφών τους
    
  • Από κοινού δράση για ενέργειες επαγγελματικής προετοιμασίας, μετάβασης, ακαδημαϊκής πορείας και σταδιοδρομίας των φοιτητών/τριών με ΔΑΦ
    
  • Από κοινού δράση για ενέργειες υποστήριξης των φοιτητών/τριών με ΔΑΦ σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών
    
  • Παραγωγή και ανάλυση δεδομένων που αφορούν το επίπεδο διδακτικών πρακτικών και παιδαγωγικής καινοτομίας, τον προσδιορισμό των σχετικών αναγκών, την ανάλυση των συμπεριφορών, την αξιολόγηση των παρεμβάσεων, κ.λ.π., που αφορούν τους φοιτητές και τις φοιτήτριες με ΔΑΦ
    
  • Οργάνωση εθελοντικών ομάδων για υποστηρικτικές δράσεις εντός και εκτός του πανεπιστημιακού περιβάλλοντος για φοιτητές/φοιτήτριες με ΔΑΦ
    
  • Συνεργασία με συλλόγους, ομοσπονδίες, ενώσεις, λέσχες κ.ά. και συνεργασία με τοπικούς φορείς επαγγελματικής απασχόλησης
    
  • Συνεργασία με φορείς της κοινότητας για τη συμπερίληψη των ατόμων με ΔΑΦ σε κοινοτικές δράσεις και χώρους (π.χ. θεατρικές, μουσικές, αθλητικές ομάδες, Μουσεία, Πινακοθήκες κ.ά.)
    
  • Συνεργασία με άλλα ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και συνεργασία με φορείς του Δημοσίου τομέα για θέματα που σχετίζονται με φοιτητές/φοιτήτριες με ΔΑΦ
    
  • Παραγωγή υλικού για την ενημέρωση και υποστήριξη των μελών των οικογενειών φοιτητών/φοιτητριών με ΔΑΦ


  Στο επόμενο διάστημα θα γνωστοποιηθούν αναλυτικά οι δράσεις του Δικτύου.


  Συνημμένα:

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012