Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Εναρκτήρια Συνάντηση και Τριετής Σχεδιασμός του Ερευνητικού Έργου CLIMOS

Αναμνηστικές φωτογραφίες από την εναρκτήρια συνάντηση στην Πορτογαλία

Το ερευνητικό έργο CLIMOS (Climate Monitoring and Decision Support Framework for Sand Fly-borne Diseases (SFBD) Detection and Mitigation with Cost-benefit and Climate-policy Measures - πλαίσιο παρακολούθησης κλίματος και υποστήριξης αποφάσεων για ανίχνευση και μετριασμό ασθενειών που μεταδίδονται με μύγες άμμου με μέτρα κόστους-οφέλους και κλιματικής πολιτικής) συγκεντρώνει ερευνητές, υγειονομικούς και κτηνιάτρους, σχεδιαστές τεχνολογικών πλατφορμών και κοινότητες σε κίνδυνο, από 29 εταίρους σε 16 διαφορετικές χώρες, συμπεριλαμβανομένου και του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων (ΕΠΙΤΣ) του Πολυτεχνείου Κρήτης, για τη διεξαγωγή καινοτόμου και εφαρμοσμένης έρευνας. Το CLIMOS επιδιώκει να παρέχει καλύτερη κατανόηση των κλιματικών και περιβαλλοντικών παραγόντων των ασθενειών που μεταδίδονται με μύγες άμμου, να μειώσει τις αβεβαιότητες μοντέλων για την καλύτερη πρόγνωση της τρέχουσας και πιθανής εξάπλωσής τους και να παρέχει κοινωνικο-οικονομικές εκτιμήσεις και εκτιμήσεις κινδύνου για μια ποικιλία ενδιαφερόμενων μερών.

Στις 6 και 7 Οκτωβρίου 2022, η κοινοπραξία CLIMOS συναντήθηκε για να συζητήσει τα διαφορετικά πακέτα εργασίας και τα σημεία δράσης που προβλέπονται σε κάθε ένα από αυτά, καθώς και να αποφασίσει πώς θα λειτουργήσει το έργο κατά τα επόμενα τρία χρόνια. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Ινστιτούτο Υγιεινής και Τροπικής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Nova στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας.

Στόχοι του CLIMOS

Το CLIMOS θέλει να επιτύχει μια διαδραστική χαρτογράφηση, υπηρεσίες πληροφόρησης και συστάσεις δημόσιας πρόσβασης για τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων, για να βοηθήσει τη μελλοντική δημόσια (κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική) ετοιμότητα. Για να επιτευχθεί αυτό, το CLIMOS θα αναλάβει την επιτήρηση φορέων και τη συλλογή σχετικών δεδομένων για ανάλυση και μαθηματική / αριθμητική μοντελοποίηση του κλίματος, του περιβάλλοντος και της υγείας, για τη βελτίωση των κλιματικών υπηρεσιών δημόσιας υγείας. Το έργο θα συνεργαστεί με το κοινό που διατρέχει κίνδυνο, τους εθνικούς ενδιαφερόμενους φορείς και τα κτηνιατρικά ιδρύματα και τα ιδρύματα δημόσιας υγείας. Θα επιδιώξει να ενσωματώσει τις προσεγγίσεις Eco Health και One Health για την παραγωγή νέων δεικτών κινδύνου μόλυνσης από ζώα και ανθρώπους, για τον εντοπισμό και τον προσδιορισμό της ποικιλομορφίας αιτιολογίας της νόσου μεταξύ των περιοχών που διατρέχουν κίνδυνο.

Πέντε συγκεκριμένοι στόχοι βρίσκονται στον πυρήνα του έργου CLIMOS:

  1. Να αναπτύξει πλαίσια για πρόβλεψη, γρήγορο έλεγχο, οικονομική αξιολόγηση, υποστήριξη αποφάσεων και επιτήρηση μύγας άμμου, με βάση την ποικιλομορφία του οικοσυστήματος, τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των ενδιαφερομένων.
  2. Να συλλέξει δεδομένα από διαεργαστηριακές μελέτες πεδίου σε 10 χώρες και να εκπονήσει ανάλυση δεδομένων και εκτιμήσεων κινδύνου, ως εισροές σε δραστηριότητες χάραξης πολιτικής και επικοινωνίας.
  3. Να αναπτύξει μοντέλα υποστήριξης αποφάσεων για την αξιολόγηση των υγειονομικών και κοινωνικο-οικονομικών τρωτών σημείων και για την καλύτερη ποσοτικοποίηση των απωλειών, των σωρευτικών επιπτώσεων των μέτρων για το κλίμα και της κλιματικής αλλαγής στην ανάπτυξη και εξάπλωση των ασθενειών.
  4. Να επικυρώσει προηγμένα μοντέλα, εργαλεία και συστήματα επιτήρησης σε 10 χώρες, με χρήση προτεινόμενης μεθόδου εκτίμησης κινδύνου από το ευρύ κοινό.
  5. Να εφαρμόσει μια ολοκληρωμένη, επιστημονική και δημόσια πολιτική διάδοσης και ένα πρόγραμμα προβολής για την επικοινωνία των αποτελεσμάτων του έργου.

Ακολουθήστε το CLIMOS στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Twitter και LinkedIn

Συντονιστής του Έργου: Dr. Carla Maia

Επιστημονικά Υπεύθυνος για το ΕΠΙΤΣ: Αν. Καθ. Σωτήριος Ιωαννίδης

Γραφείο Τύπου - Επικοινωνία: Diana Guardado και Inês Melo e Faro

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012