Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Νέα έκδοση: «Εισαγωγή στη Μηχατρονική», Γεώργιος Κ. Ταϊρίδης, Γεώργιος Ε. Σταυρουλάκης

Κάλλιπος Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις, 2024

http://dx.doi.org/10.57713/kallipos-318

Το παρόν διδακτικό σύγγραμμα περιέχει εισαγωγικές γνώσεις και έννοιες σχετικές με το αντικείμενο της Μηχατρονικής. Η Μηχατρονική, ως διεπιστημονική περιοχή, στηρίζεται σε γνώσεις μηχανικής-δυναμικής, ελέγχου, ηλεκτρονικών και αξιοποιεί την διαθέσιμη τεχνολογία για τον σχεδιασμό ενσωματωμένων σύνθετων, ευφυών συστημάτων. Η ύλη που παρουσιάζεται περιορίστηκε σε ορισμένες χρήσιμες γνώσεις και στην παρουσίαση ενδεικτικών εφαρμογών, ελπίζοντας ότι αυτό θα βοηθήσει τον αναγνώστη να αναζητήσει περισσότερες πληροφορίες στις πηγές και να προχωρήσει με την επεξεργασία της δικής του εφαρμογής. Τα περισσότερα από τα βήματα που παρουσιάζονται συμπληρώνονται από προγράμματα σε γλώσσα MATLAB και μερικά σε Simulink. Η πληροφορία αυτή ελπίζεται ότι θα αποτελέσει  ουσιαστική βοήθεια και ερέθισμα στον αναγνώστη για να χρησιμοποιήσει το διαθέσιμο υλικό και να το επεκτείνει. Το παρόν σύγγραμμα δεν απευθύνεται μόνο σε ηλεκτρολόγους ή ηλεκτρονικούς μηχανικούς και σε μηχανικούς πληροφορικής, αλλά σε μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων και για τον λόγο αυτό οι έννοιες παρουσιάζονται με τρόπο κατά το δυνατόν απλό και συνοπτικό και συχνά μέσα από λυμένα παραδείγματα. Τα αντικείμενα που παρουσιάζονται στο βιβλίο είναι τα ακόλουθα. Μετά από μια σύντομη εισαγωγή στο Κεφάλαιο 1, παρουσιάζονται παραδείγματα αισθητήρων και ενεργοποιητών στα Κεφάλαια 2 και 3 αντίστοιχα. Αναλογικά συστήματα με αναφορά σε ηλεκτρικά κυκλώματα παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 4. Στοιχεία ψηφιακής λογικής σχεδίασης στο Κεφάλαιο 5. Στο Κεφάλαιο 6 παρουσιάζονται στοιχεία δυναμικής μηχανισμών και κατασκευών. Στοιχεία από τα κλασικά συστήματα ελέγχου δίδονται στο Κεφάλαιο 7. Τεχνικές τεχνητής νοημοσύνης συζητούνται στο Κεφάλαιο 8. Οι τεχνικές ασαφούς και νευροασαφούς ελέγχου που χρησιμοποιούνται στη συνέχεια για τη μελέτη μηχατρονικών κατασκευών παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 9. Συγκεκριμένα παραδείγματα που δείχνουν την εφαρμογή παθητικού και ενεργού ελέγχου σε μηχανισμούς και κατασκευές παρουσιάζονται στα Κεφάλαια 10, 11 και 12. Τέλος τα προγράμματα και το λογισμικό προσομοίωσης που συνοδεύουν το βιβλίο παρουσιάζονται συνοπτικά στο Κεφάλαιο 13.

Κριτικός αναγνώστης: Αντώνιος Γαστεράτος, καθηγητής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Γλωσσική επιμέλεια Βασιλική Τυραϊδή, Γραφιστική επιμέλεια: Μουστάνη Ευαγγελία

Το βιβλίο ολοκληρώθηκε με την βοήθεια των: Γεωργία Φουτσιτζή, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Γεώργιος Δροσόπουλος, Λέκτορας, Πανεπιστήμιο Central Lancashire, Η.Β., Δρ. Μαγδαληνή Μαρινάκη, ΕΔΙΠ, Πολυτεχνείο Κρήτης, Δρ. Νίκος Καμινάκης, Εταιρεία QCell, Δρ. Κωνσταντίνος Μαρακάκης, Εταιρεία Ι.Κ.Τ.Ε.Ο Χανίων, Δρ. Ιωάννης Ντιντάκης, Λέκτορας, ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ, Δρ. Παναγιώτης Κουτσιανίτης, Εταιρεία Χαλκώρ, υποψήφια διδάκτωρ Μαρία-Στυλιανή Δαράκη, Πολυτεχνείο Κρήτης, Δημοσθένης Σαββάκης και Δημήτρης Πεντάρης, φοιτητές Πολυτεχνείου Κρήτης και  κα Θάλεια Στημαδωράκη-Ταϊρίδη.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 “Introduction to Mechatronics”, Georgios K. Tairidis, Georgios E. Stavroulakis

 

Kallipos Open Academic Editions, 2024

 

http://dx.doi.org/10.57713/kallipos-318

 

This textbook contains introductory knowledge and concepts related to the subject of mechatronics. Mechatronics, as an interdisciplinary area, relies on knowledge of mechanics and dynamics, control, electronics and utilizes available technology to design integrated complex, intelligent systems. The material presented has been limited to some useful knowledge and the presentation of illustrative applications, hoping that this will help the reader to seek more information in the sources and proceed with the development of his/her own application. Most of the steps presented are completed by programs in MATLAB and some in Simulink. It is hoped that this information will be of substantial help and stimulus to the reader to use the material available and to extend it. This book is not only addressed to electrical or electronic engineers and IT engineers, but to engineers of all specialties and for this reason the concepts are presented in a way that is as simple and concise as possible and often through solved examples. The following items are presented in the book. After a brief introduction into mechatronics n Chapter 1, examples of sensors and actuators are presented in Chapters 2 and 3 respectively. Analog systems with reference to electrical circuits are presented in Chapter 4. Elements of digital logic design in Chapter 5. Elements of dynamics of mechanisms and structures are presented in Chapter 6. Details from classical control systems are given in Chapter 7. Artificial intelligence techniques are discussed in Chapter 8. Fuzzy and neurofuzzy control techniques used subsequently to study mechatronic structures are presented in Chapter 9. Concrete examples showing the application of passive and active control in mechanisms and structures are presented in Chapters 10, 11 and 12. Finally, the programs and simulation software that accompany the book are briefly presented in Chapter 13.

Reviewer: Antonios Gasterato, Professor, D.U.Th., Linguistic Editor: Vasiliki Tiraidi, Graphic Editor: Moustani Evagelia

The book has been prepared with the help of: Georgia Foutsitzi, Professor, University of Ioannina, Georgios Drosopoulos, Lecturer, University of Central Lancashire, U.K., Dr. Magdalene Marinaki, Special Teaching Staff, T.U.C., Dr. Nikos Kaminakis, QCell, Dr. Konstantinos Marakakis, IKTEO Chanion, Dr. Ioannis Ntintakis, Lecturer, H.M.U., Dr. Panagiotis Koutsianitis, Halcor, PhD cand. Maria-Stella Daraki, Demosthenes Savvakis and Dimitris Pentaris, students of T.U.C. and Mrs Thalia Stimadoraki-Tairidi.

 

 

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012