Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Νέο έργο “MaaSiveTwin” – Κατασκευή ως υπηρεσία και εφοδιαστική αλυσίδα προγνωστικού δίδυμου για κρίσιμες πρώτες ύλες

Το έργο MaaSiveTwin στοχεύει στην αντιμετώπιση των σύνθετων προκλήσεων, που σχετίζονται με την παραγωγή και την εφοδιαστική αλυσίδα κρίσιμων πρώτων υλών (CRM – Critical Raw Materials) για τις τεχνολογίες καθαρής ενέργειας, εστιάζοντας στη μοντελοποίηση και την εφαρμογή τους στο πλαίσιο της «Μεταποίηση ως Υπηρεσία» (MaaS).

Το έργο MaaSiveTwin περιλαμβάνει 3 βασικούς στόχους:

  • Δημιουργία ψηφιακού δίδυμου βοηθού για τη διευκόλυνση της βιώσιμης μεταποίησης με τον εντοπισμό και την παρακολούθηση βασικών παραγόντων
  • Μοντελοποίηση των υφιστάμενων σημείων συμφόρησης στη μεταποίηση και πρόβλεψη των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων ελλείψεων προσφοράς-ζήτησης ή/και κινδύνων
  • Δημιουργία πίνακα ελέγχου για να επιτρέπει στα εργοστάσια χρόνο αντίδρασης και μέτρα μετριασμού, ώστε να αποφεύγονται οι διακοπές λειτουργίας τους και να ενεργοποιείται η χρήση του MaaS με τον εντοπισμό εναλλακτικών οδών προμήθειας και επεξεργασίας CRM για την αύξηση της χρήσης, π.χ. Διυλιστήριο CRM

Το Πολυτεχνείο Κρήτης και πιο συγκεκριμένα το Εργαστήριο Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος και Εικόνας της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ως ένας εκ των οκτώ εταίρων του έργου, θα συμβάλει στην δημιουργία του ψηφιακού διδύμου, ενσωματώνοντας πληροφορίες σχετικά με το σημείο εξόρισης CRM με χρήση δορυφορικού υλικού, καθώς και στην ανάπτυξη μοντέλων πρόβλεψης των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων ελλείψεων προσφοράς-ζήτησης ή/και κινδύνων βασισμένων στη μηχανική και βαθιά μάθηση.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο MaaSiveTwin μπορείτε να δείτε εδώ

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012